Badania naukowe

Badania naukowe

Badania statutowe

Pracownicy Instytutu prowadzą działania w obszarze następujących problemów badawczych:

 • Przeobrażenia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego – pomiędzy globalizacją konstytucjonalizacją a fragmentacją
 • Aksjologiczne oraz konstytucyjne wyzwania dla jednolitości Unii Europejskiej – między dialogiem wartości a konfliktem systemów
 • Prawo umów w procesie europeizacji Prawa prywatnego
 • Międzynarodowe standardy ochrony Praw Człowieka – mechanizmy ochrony i prawo materialne w aspekcie porównawczym
 • Ewolucja funkcji i treści konstytucji pod wpływem integracji europejskiej oraz zmiany paradygmatu stosowania prawa
 • Wpływ nowych zjawisk na kształt prawa administracyjnego i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Współczesne prawo (polskie i europejskie) wobec rodziny – ochrona czy zagrożenia?
 • Ochrona własności intelektualnej a prawa podstawowe
 • Tendencje rozwojowe prawa rolnego i żywnościowego w świetle procesu globalizacji
 • Ochrona zasobów przyrody i trwałej różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym, unijnym, polskim i porównawczym
 • Współczesne kierunki rozwoju prawa konkurencji
 • Funkcje Prawa pracy w dobie globalizacji
 • Polskie prawo represyjne w okresie przeobrażeń systemowych
 • Kryminologia wobec wyzwań zmieniających się społeczeństw
 • Prace nad systemami – system prawa prywatnego, system prawa karnego, system prawa administracyjnego.

Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi również działalność dydaktyczną, kształcąc studentów studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Ważną częścią aktywności naukowej pracowników Instytutu jest działalność ekspercka – przygotowywanie opinii i ekspertyz dla organów władzy i administracji oraz innych jednostek organizacyjnych. W ramach prowadzonej działalności Instytut jest wywiera wpływ nie tylko na naukę, ale również praktykę prawa oraz upowszechnia wiedzę prawniczą.
Istotnym elementem działalności Instytutu Nauk Prawnych PAN jest działalność wydawnicza. INP wydaje należące do najważniejszych polskich czasopism prawniczych: Studia Prawnicze, Orzecznictwo Sądów Polskich, Polish Yearbook of International Law, Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, czy Archiwum Kryminologii – najstarsze polskie czasopismo naukowe poświęcone kryminologii, ukazujące się nieprzerwanie od 1960 roku. INP PAN jest również wydawcą Polskiej Bibliografii Prawniczej, stanowiącej kompleksowe oraz autorskie zestawienie dorobku polskiej doktryny prawniczej. Pracownicy Instytutu od wielu lat przygotowują oraz redagują System Prawa Prywatnego, monumentalne dzieło w sposób kompleksowy omawiające cały polski system prawa prywatnego, tworzą również trzon redakcji Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.

Projekty Badawcze

Projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • 2012-2017: Skutki braku uznania państwa w świetle praa międzynarodowego; kierownik: mgr Szymon Zaręba

Projekty Narodowego Centrum Nauki

Projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • 2013-2016: Projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu Nr 4/2013: SIC-Modułowy wielozadaniowy system Identyfikacji cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi; kierownik: prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Projekty międzynarodowe

Aleksandra Kępczyńska

specjalista ds. projektów

a.kepczynska@inp.pan.pl

tel. (22) 657-27-29, pokój 218 (kancelaria)

 

Marzena Krzyczkowska

specjalista ds. finansowo-księgowych

m.krzyczkowska@inp.pan.pl

tel. (22) 65-72-875, pokój 205