Dydaktyka

Studia doktoranckie

Lista rankingowa kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie w INP PAN

Szanowni Państwo,

w plikach do pobrania została zamieszczona lista rankingowa kandydatów z pierwszego naboru.

Zgodnie z § 13 pkt 4 Regulaminu rekrutacji mogą Państwo zgłaszać uwagi przez 3 dni od daty ogłoszenia listy rankingowej.

 

Drugi nabór na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w Instytucie Nauk Prawnych PAN będzie prowadzona w następującym terminie:

od 20.08.2018 r. do 10.09.2018 r. (przyjmowanie dokumentów)

Proces rekrutacyjny zostanie zakończony do 30.09.2018 r. Warunki rekrutacji pozostają bez zmian (szczegóły poniżej).

 

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że Instytut Nauk Prawnych PAN rozpoczyna nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studiów Doktoranckich INP PAN (pok. 213, II piętro, Pałac Staszica, pon-pt w godz. 15:00-17:00), lub przesyłać pocztą na adres: Instytut Nauk Prawnych PAN, Studia Doktoranckie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa, w nieprzekraczalnych terminach

od 07.05.2018 r. do 04.06.2018 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną wyznaczone po analizie dokumentów złożonych przez kandydatów.

Proces rekrutacji zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dostępnym w plikach do pobrania)
i zakończony do 30.06.2018 r.

Zgodnie z §8 Regulaminu rekrutacji osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie wygenerowany ze strony internetowej INP PAN i podpisany przez kandydata;
 • dyplom* (wraz z suplementem) ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów pierwszego i drugiego stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, albo oświadczenie, że dyplom zostanie dostarczony przed terminem rozpoczęcia studiów doktoranckich. W przypadku niedostarczenia dyplomu w zadeklarowanym terminie osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie nie zostaje na nie przyjęta;
 • CV;
 • jedną fotografię zgodną z wymaganiami dla dowodów osobistych;
 • egzemplarz pracy magisterskiej* (w wersji drukowanej);
 • w razie nieukończenia studiów magisterskich przed terminem rozmowy kwalifikacyjnej – zaświadczenie o średniej ocen wraz z zaświadczeniem o terminie obrony pracy magisterskiej wystawione przez macierzystą uczelnię;
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych wydawane przez uczelnie (poziom B2, C1 i C2), certyfikaty instytucji zewnętrznych wymienione w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (poz. 261); zaś w przypadku absolwentów filologii lub lingwistyki stosowanej, suplementy do dyplomu z informacją o biegłości językowej;
 • opis zainteresowań naukowych kandydata oraz wstępną propozycję projektu badawczego;
 • informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzonej rekrutacji;
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego. Opłatę rekrutacyjną uiszcza się w wysokości 100 zł na konto INP PAN: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002, z dopiskiem: opłata rekrutacyjna na studia doktoranckie.

UWAGA! Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa ponadto tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego każdego z wymaganych dokumentów wydanego w innym języku niż język polski.

* Egzemplarz pracy magisterskiej i dyplom ukończenia studiów wyższych zwracane są kandydatowi bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.

Warunki naboru:

W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji internetowej i wypełnić wniosek rekrutacyjny dostępny po zalogowaniu na stronie: http://arch.inp.pan.pl/doktorant/

Wygenerowanie wniosku będzie możliwe TYLKO po wprowadzeniu wszystkich danych i zaakceptowaniu ich przez sekretarza studiów – co może potrwać ok. 2 dni. Loginem jest adres e-mail wpisany podczas rejestracji. Wydrukowany wniosek należy dołączyć do pozostałych wymaganych dokumentów.

Limit przyjęć na studia doktoranckie wynosi 80 osób.

Minimalna liczba punktów uzyskana przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego wymagana do przyjęcia na studia wynosi 7.

 

Beata Malczenko

Sekretariat studiów doktoranckich
tel.: +48 22 657 27 44

 

Kierownik

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

Dyżur:

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 11:00-13:00

Sekretarz

Beata Malczenko
e-mail: doktorant@inp.pan.pl
tel.: 22 657 27 44

pokój 213, II p.

Sekretariat czynny:

poniedziałek 11:00-16:30
czwartek 09:30-15:30

konto bankowe 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Samorząd doktorantów INP PAN

Przewodnicząca – Paulina Janik

Wiceprzewodniczący – Kamil Rudol

Sekretarz – Wojciech Maciołek

adres do korespondencji
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

e-mail: samorzad@inp.pan.pl

Pliki do pobrania

Lista rankingowa
Zarządzenie Dyrektora INP PAN - komisja rekrutacyjna
Zarządzenie Dyrektora INP PAN - rekrutacja
Regulamin rekrutacji 2018/2019
Seminaria lista 2018/2019
Regulamin Studiów Doktoranckich INP PAN