Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
kontakt    
regulamin    
katalog online    
inne katalogi    
bazy    
wirtualna biblioteka nauki    
czasopisma zagraniczne    
Polska Bibliografia Prawnicza

Biblioteka INP PAN

Regulamin Korzystania ze Zbiorów Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Ogólne zasady działania Biblioteki Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej Biblioteką, określa Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.

Postanowienia ogólne

1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie krajowego i zagranicznego piśmiennictwa z dziedziny prawa, publikowanego zarówno na nośnikach tradycyjnych, jak i elektronicznych;
- organizowanie dostępu do informacji dziedzinowej i pełnotekstowych baz danych dla użytkowników Biblioteki;
- gromadzenie innych materiałów bibliotecznych niezbędnych do realizacji zadań naukowo-badawczych i dydaktycznych swojej placówki;
- obsługa pracowników oraz doktorantów własnych placówek;
- obsługa czytelników zewnętrznych.
2. Działalność Biblioteki jest wspomagana przez system informatyczny, obejmujący zbiory Biblioteki.
3. Biblioteka INP PAN udostępnia swoje zbiory:
- w czytelni;
- poprzez wypożyczenia pozabiblioteczne;
- poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.
4. Godziny otwarcia Biblioteki INP PAN:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-15.30 dla czytelników zewnętrznych;
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 dla pracowników INP PAN.
5. Kierownik Biblioteki w porozumieniu z Dyrekcją INP PAN może zmienić godziny otwarcia Biblioteki.
6. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki posiadają:
- pracownicy i emeryci INP PAN;
- biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych;
- inni użytkownicy, wyłącznie w czytelni.
7. Zbiory Biblioteki i jej aparat informacyjny, jak katalogi, kartoteki oraz bazy danych, są własnością Biblioteki. Czytelnicy są zobowiązani do pełnego poszanowania i troskliwego obchodzenia się z warsztatem bibliotecznym, który został oddany do dyspozycji, oraz odpowiadają finansowo i prawnie za wszelkie zawinione szkody.
8. Na terenie czytelni i Biblioteki obowiązuje bezwzględna cisza, czystość i porządek.
9. Palenie tytoniu, spożywanie posiłków i napojów na terenie pomieszczeń bibliotecznych jest zabronione.
10. Czytelnik jest zobowiązany zachowywać się w lokalu Biblioteki w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej, stosować się do wskazówek i poleceń wypływających z Regulaminu, respektować ogłoszenia, komunikaty itp. Personel Biblioteki ma prawo odmówić obsługi Czytelnika, zachowującego się sprzecznie z powyższymi zasadami lub będącego w stanie nietrzeźwym.
11. Czytelnik ma prawo zwracania się po wszelkie wskazówki, wyjaśnienia i informacje do pracowników Biblioteki.

Udostępnianie zbiorów w czytelni

1. Do korzystania ze zbiorów w czytelni uprawnieni są wszyscy zainteresowani księgozbiorem Biblioteki na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
2. W czytelni można korzystać z:
- księgozbioru podręcznego;
- bieżących roczników czasopism znajdujących się w czytelni;
- księgozbioru magazynu bibliotecznego, roczników czasopism z lat ubiegłych i innych zbiorów Biblioteki;
- ze stanowisk komputerowych wyłącznie w celach naukowo-edukacyjnych;
- własnego komputera po uprzednim zgłoszeniu zamiaru korzystania dyżurnemu Bibliotekarzowi.
3. Z dzieł zamówionych w czytelni korzysta się wyłącznie na jej terenie.
4. Prace doktorskie udostępniane są zgodnie z zasadami prawa autorskiego tylko w czytelni.
5. Czytelnik może zamówić jednorazowo 5 woluminów czasopism lub 5 woluminów książek.
6. Zamówienia na materiały z magazynu realizowane są w przeciągu 30 min.
7. Odbitki kserograficzne z materiałów bibliotecznych Czytelnicy wykonują samodzielnie. Odbitki ksero są odpłatne.
8. Kopiowanie przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych jest zabronione.
9. Materiały biblioteczne dostarczane do czytelni mogą być na żądanie Czytelnika rezerwowane na okres nieprzekraczający tygodnia.
10. Korzystający z czytelni zobowiązani są:
- pozostawić w szatni okrycia wierzchnie;
- wyłączyć telefony komórkowe;
- wpisać się do zeszytu odwiedzin;
- zgłaszać wszystkie książki, czasopisma i inne przedmioty występujące w zbiorach bibliotecznych, wnoszone do czytelni;
- składać zamówienia najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem czytelni, a wypożyczone materiały zwracać na 15 min. przed zamknięciem czytelni;
- przed opuszczeniem czytelni oddać dyżurnemu Bibliotekarzowi wykorzystane materiały biblioteczne w niezmienionym stanie.

Wypożyczenia miejscowe

1. Prawo do wypożyczania indywidualnego mają pracownicy INP PAN lub inne osoby na podstawie indywidualnej zgody Dyrekcji Instytutu.
2. Czasopisma i książki z księgozbioru podręcznego nie są wypożyczane poza Bibliotekę.
3. Pracownicy nie mają ograniczeń czasowych i ilościowych wypożyczanych książek.
4. Wypożyczeń dokonuje się poprzez wypisanie rewersu z podpisem Czytelnika.
5. Zwracając wypożyczoną książkę Czytelnik – jako dowód zwrotu – otrzymuje część rewersu.
6. Biblioteka ma prawo w uzasadnionych przypadkach zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
7. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego dzieła Czytelnik zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz tego samego wydania lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań ustala Kierownik Biblioteki.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Biblioteka świadczy usługi międzybiblioteczne pracownikom INP PAN.
2. Biblioteka udostępnia swoje zbiory innym bibliotekom na ogólnych zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo decyzji co do rodzaju wypożyczeń międzybibliotecznych.

Zasady korzystania z komputerów w czytelni

1. Komputery w czytelni Biblioteki są przeznaczone dla użytkowników do korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki oraz zasobów sieci globalnych w celach
edukacyjnych i naukowych.
2. Biblioteka zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do części zasobów internetowych niezwiązanych bezpośrednio z procesem dydaktycznym i pracą naukową w okresach zwiększonego zapotrzebowania na dostęp do komputerów.
3. Niedozwolone jest kopiowanie programów stanowiących własność INP PAN oraz wszelkie działania powodujące dewastację lub uszkodzenie komputerów, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania, zmiany w konfiguracji komputerów czy łamanie istniejących zabezpieczeń.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.
W przypadku stwierdzenia przez korzystającego jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy komputera jest on obowiązany poinformować o tym dyżurnego Bibliotekarza.
5. Czytelnicy mają prawo korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych.

Postanowienia końcowe

1. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może spowodować utratę prawa korzystania ze zbiorów.
2. Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości Czytelników. O czasowym zawieszeniu działalności usługowej, skróceniu czasu pracy Biblioteki użytkownicy informowani są stosownym komunikatem.
3. Odstępstwa od wymagań Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach, za specjalną zgodą Kierownika Biblioteki.
4. Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora INP PAN.


Dokument podpisał: Beata Wszołek
Data utworzenia: 26-02-2014
Dokument opublikował: Maria Ożarowska-Wolder
Data publikacji: 17-03-2014