Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – III edycja – NABÓR ZAKOŃCZONY

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Wykładowcy  |  Zgłoszenia

Zgłoszenia


Jakie są zasady rekrutacji?
Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta. Jednak liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (datą decydującą o kolejności zgłoszeń jest data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, w tym także przesłanie ich skanów pocztą elektroniczną, zgodnie z opisanym niżej trybem).

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe?
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równorzędny.

Jaki jest koszt udziału w studiach podyplomowych?
Studia podyplomowe prowadzone są na zasadzie pełnej, jednorazowej, odpłatności. Czesne wynosi 5500 zł brutto i obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Czesne nie obejmuje natomiast opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł brutto.

Czesne oraz opłata rejestracyjna jest uiszczana zgodnie z odrębną umową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych, tj. w terminie do dnia 25 września 2017 r. Słuchacz powinien przesłać do INP PAN potwierdzenie dokonania tych opłat.

Dla członków Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, organizacji wspierającej studia podyplomowe, przewiduje się cenę specjalną czesnego w wysokości 5000 zł brutto. Celem uzyskania tej bonifikaty należy umieścić w poniższym formularzu aplikacyjnym (pod miejscem na podpis) dopisek: „członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji”.

Na uzasadniony wniosek kandydata Dyrektor Instytutu może rozłożyć czesne na raty wnoszone w wyznaczonych terminach

Jakie dokumenty i w jakim terminie należy złożyć?
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do 4 września 2017 r. powinien złożyć załączony niżej „Formularz Zgłoszenia” wraz z załącznikami, tj.:
1) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych (albo kopię dyplomu poświadczoną notarialnie);
2) dokument poświadczający zmianę imienia lub nazwiska (dokument wymagany jedynie w przypadku gdy kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych zmienił imię lub nazwisko);
3) potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej;


Ponadto, uczestnik studiów podyplomowych, podpisując „Formularz zgłoszenia” oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem studiów podyplomowych,
2) zobowiązuję się do wniesienia czesnego,
3) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INP na potrzeby studiów podyplomowych.


W jaki sposób można złożyć dokumenty?
Dokumenty aplikacyjne można złożyć w jeden z następujących sposobów:
1) pocztą tradycyjną (listem poleconym), na adres: Urszula Przydatek, Sekretarz studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00 – 330 Warszawa.
2) osobiście: w Sekretariacie INP PAN, pok. 220 (dawny 226) w Pałacu Staszica, II piętro.
3) pocztą elektroniczną: zeskanowane, ww. wymagane dokumenty należy przesłać na adres: urszula.przydatek@inp.pan.pl (ważne: skuteczne złożenie dokumentów w wersji elektronicznej każdorazowo będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym przez Sekretarza studiów podyplomowych). W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej, zakwalifikowany Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany przedstawić Sekretarzowi studiów, pierwszego dnia zajęć oryginały tych dokumentów, celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” wersji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Formularz zgłoszenia