Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii

Opis  |  Władze  |  Publikacje  |  Kontakt  |  Konferencje

Konferencje

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność zaprosić na 12 stycznia 2017 r. na godzinę 11.00 na seminarium naukowe pt. „Współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania”, w trakcie którego referat wygłosi mgr Justyna Włodarczyk-Madejska.
Przedmiotem referatu będą wyniki badań dotyczących współpracy poszczególnych organów i instytucji w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich (na etapie zbierania informacji o nieletnim i podejmowania decyzji co do orzeczenia o konkretnym środku wychowawczym lub poprawczym).
Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytania, jak wygląda współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi, jak często sędziowie dla nieletnich korzystają z możliwości sporządzenia dowodu w postaci wywiadu środowiskowego oraz opinii diagnostycznej, jak przebiega proces sporządzania ww. dowodów przez instytucje pomocnicze, z jakimi trudnościami zmagają się zarówno sędziowie dla nieletnich jak i instytucje pomocnicze oraz jak oceniają oni swoją wzajemną współpracę.
Przedmiotowa współpraca została zbadana wśród trzech grup zawodowych: sędziów pracujących w wydziałach rodzinnych i nieletnich sądów rejonowych, zawodowych kuratorów rodzinnych oraz pracowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów, przy pomocy ogólnopolskich badań sondażowych oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami. Badania te zostały przeprowadzone w ramach projektu badawczego „Współpraca sądu rodzinnego z instytucjami pomocniczymi przy orzekaniu środków wychowawczych i poprawczych” realizowanego przez mgr Justynę Włodarczyk-Madejską w Zakładzie Kryminologii INP PAN.
Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro). Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 01 stycznia 2017 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie http://ankietyinppan.pl/index.php/343413?lang=pl, bądź kontakt pod adresem: admin@ankietyinppan.pl.
Licząc na Państwa niezawodną obecność,
Łączę wyrazy szacunku
dr hab., prof. INP PAN Anna Kossowska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego
im. prof. Stanisława Batawii
***************************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić na 14 kwietnia 2016 r. na godzinę 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Penalny populizm jako przedmiot badań społecznych” wygłosi dr Michalina Szafrańska (UJ) .

Penalny populizm stał się w XXI w. tematem niezliczonych opracowań i dyskusji, ukazujących problem uwikłania polityki kryminalnej w grę polityczną, wtargnięcia politics w sferę policy. Prócz negatywnej oceny zjawiska, przedstawicieli nauk penalnych łączyła jednak dotąd wyraźna niechęć do przeprowadzania szerzej zakrojonych porządków terminologicznych w tej dziedzinie wiedzy, co uczyniło populizm penalny „dyżurnym” hasłem protestu wobec wszystkich niemal, krytycznie ocenianych zmian w prawie karnym. Co więcej, ogólnym refleksjom teoretycznym brakuje zadowalającej podbudowy empirycznej. Naukowa obserwacja populizmu penalnego z wykorzystaniem metodologii nauk społecznych nastręcza bowiem poważnych trudności. Celem wystąpienia będzie ukazanie złożoności populizmu penalnego jako przedmiotu badań społecznych. Pod dyskusję poddana zostanie przydatność jakościowych technik badawczych do analizy zjawiska oraz wyniki badań uzyskane za ich pomocą.


Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

**************************************************

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mam przyjemność serdecznie zaprosić Państwa na 24 lutego 2016 r. na godzinę 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Pełnoletniość więzienna – strategie adaptacji do długoterminowej izolacji na podstawie analizy przypadków trzech kobiet najdłużej odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce” wygłoszą mgr Maria Ejchart-Dubois i mgr Monika Markowska.

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

*******************************************
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Społeczny wymiar przestępczości –
przyczyny i skala zjawiska”

Termin
21.04.2015 r.

Ulotka konferencyjna

********************************************
Szanowni Państwo,

Chciałbym przypomnieć o zebraniu naukowym Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Państwa, które odbędzie się 21 stycznia 2015 r. w godzinach 11.00-13.00.

Podczas zebrania referat pt. „Jakość życia a poczucie bezpieczeństwa mieszkańców blokowisk” wygłoszą dr hab., prof. UŁ Ewa Klima oraz dr Anna Janiszewska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Uprzejmie proszę o rozesłanie tego zaproszenia do wszystkich osób, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane wzięciem udziału w zebraniu.

**********************************************************************************

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 18 września 2014 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Applying Risk Terrain Modeling (RTM) to Crime Analysis and Intervention” wygłosi prof. Leslie W. Kennedy z Rutgers University.

I will describe research that is being conducted that connects research on risky places with police intervention strategies using Risk Terrain Modeling (RTM), a geospatial method of operationalizing the spatial influence of crime risk factors to common geographic units that was developed at Rutgers University. Separate risk map layers are combined to produce a risk terrain map showing the presence, absence, or intensity of all risk factors at every location throughout the landscape. I will demonstrate a software utility that automates the processing of RTM. I will then discuss its application in a multi-jurisdictional study of a representative selection of cities in the United States that I am conducting with Joel Caplan and Eric Piza as Co-PIs. This study is designed as a quasi-experimental project with two primary goals: 1) to replicate and validate RTM in multiple jurisdictions and across many different crime types; and, 2) to evaluate theoretically- and empirically-grounded risk-based interventions targeted at high-risk micro-level environments.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim, organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia.
Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

*************************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 4 czerwca 2014 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „2 razy Lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej” wygłosi dr hab., prof. UW Monika Płatek .

Na poprzednim spotkaniu PTK, w dniu 9 kwietnia 2014r., Pani Emilia Rekosz-Cebula wykonała tytaniczną pracę prezentując i porządkując to, co w ostatnim okresie powiedziano i napisano na temat kryminologii feministycznej. Obec-ne wystąpienie ma na celu, na konkretnym przykładzie, pokazać różnice w diagnozach i wnioskach kluczowych dla prawa karnego, polityki karnej i polityki społecznej w zależności od tego, czy stoimy na gruncie kryminologii pozytywistycznej, czy kryminologii feministycznej. Na przykładzie sposobu badania, opisu i oceny prac Lombrosa w ujęciu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej pokazane zostanie, jak odmienny osiągamy opis rzeczywistości/patologii/przestępczości w zależności od tego, czy robią to kryminolożki/kryminolodzy z kręgu kryminologii pozytywistycznej, czy z kręgu kryminologii feministycznej. Kryminologia nie jest nauką neutralną; może sprzyjać przeciwdziałaniu patologiom i dyskryminacji lub je tworzyć lub/i promować. To, jak dziś patrzy się i mówi na temat Lombrosa i jego dorobku, na nowo jest nieobojętne; tym bardziej więc warto zdawać sobie sprawę z różnic co do treści definicji patologii i różnic w diagnozach na temat przyczyn patologii i tego, dlaczego dane zjawisko jest za patologię uznane w zależności od tego, czy stoimy na gruncie kryminologii pozytywistycznej czy kryminologii feministycznej.

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).


*****************************************************

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 9 kwietnia 2014 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Kryminologia feministyczna” wygłosi mgr Emilia Rekosz-Cebula .

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

******************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 22 stycznia 2014 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Kariery kryminalne nieletnich sprawców czynów zabronionych” wygłosi dr hab., prof. INP PAN Irena Rzeplińska.

Wykład połączony będzie z Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa. Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12.15. Porządek obrad:
1. Otwarcie, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Głównego
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4. Dyskusja nad sprawozdaniem i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowy
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
7. Wolne wnioski

Jednocześnie, w razie nie zebrania się quorum w powyższym terminie, chcielibyśmy zaprosić na Zebranie w drugim terminie, który wyznaczony został na 22 stycznia 2014 r. na godzinę 12.30.

Licząc na Państwa niezawodną obecność,

łączę wyrazy szacunku

dr hab., prof. INP PAN Anna Kossowska
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego
im. prof. Stanisława Batawii


**********************************************
ZAPROSZENIE

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, Katedra Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić na zebranie naukowe, które odbędzie się 13 grudnia 2013 r. o godzinie 11.00.

Podczas zebrania referat pt. „Nielegalne narkotyki i przestępstwa narkotykowe – nowe wyzwania dla europejskiej polityki narkotykowej” wygłoszą prof. Krzysztof Krajewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stefan Schumann z Uniwersytetu Jana Keplera z Linzu.

Wystąpienie jest rezultatem wspólnego projektu badawczego realizowanego w Austrii, Polsce i Hiszpanii, zatytułowanego Illicit Drugs and Drug Offences - New Challenges and Developments for European Criminal Law Politics - IDDO Advocacy and Dissemination Project.

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 20 listopada 2013 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Subkultura w dzisiejszych polskich więzieniach: upadek czy przemiana?” wygłosi mgr Kamil Miszewski .

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).****************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 20 listopada 2013 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Subkultura w dzisiejszych polskich więzieniach: upadek czy przemiana?” wygłosi mgr Kamil Miszewski .

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

*****************************************************
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii oraz Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Zapraszają na ogólnopolską konferencję pt.
„Wykonać karę i co dalej? Wyniki badań nad wykonaniem kary dożywotniego pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych 2011-2012”
w dniu 12 września 2013 r.
w Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie
sala Marii Składowskiej – Curie, godz. 11:00 – 15:00
Części I
Kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wprowadzenie
Kara dożywotniego pozbawienia wolności w krajach Unii Europejskiej
Kara dożywotniego pozbawienia wolności. Wyniki monitoringu
Przerwa na kawę
Część II
Wnioski i postulaty zmian dotyczące wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności
Stanowisko Centralnego Zarządu Służby Więziennej
Głos Służby Więziennej: wykonać karę i co dalej?
Szczegółowy program zostanie przesłany w terminie późniejszym.
*********************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 10 września 2013 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Teoretyczne wyjaśnienia przestępczości w okresie transformacji” wygłosi prof. Alenka Šelih (wykład będzie wygłoszony w języku polskim).

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).

*********************************************
KONFERENCJA
„SPOŁECZNO-POLITYCZNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNEJ PRZESTĘPCZOŚCI”
organizowana przez
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, 27 CZERWCA 2013 roku,
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala lustrzana (I piętro)
11.00 – 11.15 – Otwarcie konferencji, powitanie gości, dr hab., prof. INP PAN Anna Kossowska (Kierownik Zakładu Kryminologii INP PAN)
11.15 – 12.30 – Wystąpienia
– dr hab., prof. INP PAN Anna Kossowska (INP PAN), Zmiana społeczna a przestępczość.
– dr Witold Klaus (INP PAN), Bieda i wykluczenie społeczne a przestępczość.
– dr Paulina Wiktorska (INP PAN), Jak traktować przestępcę? Podstawowe paradygmaty kryminologii.
12.30 – 12.45 – Przerwa kawowa
12.45 – 14.15 – Panel dyskusyjny „Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości” oraz dyskusja
Prowadzenie: dr hab., prof. INP PAN Irena Rzeplińska (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Paneliści: dr hab., prof. UW Kazimierz Frieske (Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski)
dr hab., prof. UW Beata Gruszczyńska (Instytut Profiaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości)
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński)
14.15 – 14.25 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji, dr hab., prof. INP PAN Anna Kossowska (Kierownik Zakładu Kryminologii INP PAN)
14.25 – 15.00 – Kawa, herbata oraz poczęstunek
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będziemy wdzięczni za potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 20 czerwca 2013 r. na adres e-mail: kryminologia@inp.pan.pl

*****************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 8 maja 2013 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Negatywna prewencja ogólna - aktualny stan wiedzy empirycznej i wnioski dla polityki kryminalnej” wygłosi dr Barbara Szamota-Saeki .

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).


*********************************************************
Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 14 marca 2012 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Makroekonomiczny model przestępczości i systemu egzekucji prawa dla Polski” wygłosi dr Waldemar Florczak .

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).


***************************************
„PRZESTĘPCZOŚĆ W II RZECZYPOSPOLITEJ – PRZYCZYNY I OBRAZ ZJAWISKA”

organizowana przez
Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii
oraz
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 11 stycznia 2012 roku,
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 203 (II piętro)

11.00 – 11.15 – Otwarcie konferencji, powitanie gości, prof. Anna Kossowska (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii)
11.15 – 12.15 – prof. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), Obraz przestępczości w Polsce międzywojennej w świetle statystyk kryminalnych.
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 13.00 – dr Grażyna Kędzierska, dr Zbigniew Siemak (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku), Przestępczość polityczna w województwie lubelskim w okresie międzywojennym.
13.00 – 13.30 – dr Mateusz Rodak (Instytut Historii PAN), Środowisko warszawskich przestępców osadzonych w ZK „Mokotów” w latach 1919 - 1938. Próba charakterystyki.
13.30 – 14.00 – Dyskusja
14.00 – 14.15 – przerwa
14.15 – 14.45 – dr Bolesław Sprengel (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Fałszerstwa pieniędzy (banknotów i bilonu) oraz czeków i książeczek oszczędnościowych w Polsce w latach 1918-1939.
14.45 – 15.15 – dr Michał Fajst (Uniwersytet Warszawski), Romantyczna wizja przestępczości w kulturze II RP.
15.15 – 15.45 – Dyskusja
15.45 – 16.00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji


**************************************************
W imieniu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. „PRZESTĘPCZOŚĆ W II RZECZYPOSPOLITEJ – PRZYCZYNY I OBRAZ ZJAWISKA”.

Odbędzie się ona w nowym terminie: 11 stycznia 2012 roku, w Warszawie, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 203 (II piętro).

11.00 – 11.15 – Otwarcie konferencji, powitanie gości, prof. Anna Kossowska (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii)
11.15 – 12.15 – prof. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), Obraz przestępczości w Polsce międzywojennej w świetle statystyk kryminalnych.
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 13.00 – dr Grażyna Kędzierska, dr Zbigniew Siemak (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku), Przestępczość polityczna w województwie lubelskim w okresie międzywojennym.
13.00 – 13.30 – dr Mateusz Rodak (Instytut Historii PAN), Środowisko warszawskich przestępców osadzonych w ZK „Mokotów” w latach 1919 - 1938. Próba charakterystyki.
13.30 – 14.00 – Dyskusja
14.00 – 14.15 – przerwa
14.15 – 14.45 – dr Bolesław Sprengel (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Fałszerstwa pieniędzy (banknotów i bilonu) oraz czeków i książeczek oszczędnościowych w Polsce w latach 1918-1939.
14.45 – 15.15 – dr Michał Fajst (Uniwersytet Warszawski), Romantyczna wizja przestępczości w kulturze II RP.
15.15 – 15.45 – Dyskusja
15.45 – 16.00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji


*****************************************************

Konferencja odwołana z powodu pogrzebu Pani prof. Genowefy Rejman

„PRZESTĘPCZOŚĆ W II RZECZYPOSPOLITEJ – PRZYCZYNY I OBRAZ ZJAWISKA”

konferencja organizowana przez
Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii
oraz
Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Warszawa, 19 października 2011 roku,
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 203 (II piętro)

11.00 – 11.15 – Otwarcie konferencji, powitanie gości, prof. Anna Kossowska (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii)
11.15 – 12.15 – prof. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński), Obraz przestępczości w Polsce międzywojennej w świetle statystyk kryminalnych.
12.15 – 12.30 przerwa
12.30 – 13.00 – dr Grażyna Kędzierska, dr Zbigniew Siemak (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku), Przestępczość polityczna w województwie lubelskim w okresie międzywojennym.
13.00 – 13.30 – dr Mateusz Rodak (Instytut Historii PAN), Środowisko warszawskich przestępców osadzonych w ZK „Mokotów” w latach 1919 - 1938. Próba charakterystyki.
13.30 – 14.00 – Dyskusja
14.00 – 14.15 – przerwa
14.15 – 14.45 – dr Bolesław Sprengel (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Fałszerstwa pieniędzy (banknotów i bilonu) oraz czeków i książeczek oszczędnościowych w Polsce w latach 1918-1939.
14.45 – 15.15 – dr Michał Fajst (Uniwersytet Warszawski), Romantyczna wizja przestępczości w kulturze II RP.
15.15 – 15.45 – Dyskusja
15.45 – 16.00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji


*************************************************

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 22 lutego 2011 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego dr Paweł Waszkiewicz wygłosi referat pt. Wielki Brat 2011. Analiza kryminologiczna i kryminalistyczna funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).
**********************************************************

Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność serdecznie zaprosić w dniu 1 czerwca 2011 r. o godzinie 11.00 na zebranie naukowe, podczas którego referat pt. „Przestępczość stadionowa z perspektywy kryminologa” wygłoszą dr Piotr Chlebowicz oraz mec. Joanna Sochacka .

Zebranie odbędzie się w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 203 (II piętro).