Zakłady naukowe

Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka

Obszary badawcze:

Poznańskie Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka jest zespołem Zakładu Badania Instytucji Prawnych Instytutu Nauk Prawnych PAN w Poznaniu. Zostało powołane w roku 1973. Jego kierownikami byli kolejno prof. dr hab. Zbigniew Radwański, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński. Obecnie funkcję tę pełni prof. INP PAN dr hab. Marek Andrzejewski.

W roku 1979, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dr hab. Tadeusz Smyczyński stworzył w Centrum projekt Konwencji o Prawach Dziecka. Dokument ten stał się punktem wyjściowym dla prac nad Konwencją, która została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 22 listopada 1989 r. Do dnia dzisiejszego analiza postanowień i wpływu Konwencji o Prawach Dziecka na prawo krajowe i międzynarodowe jest jednym z podstawowych zadań Centrum.

Problematyka prac badawczych zespołu skupia się wokół klasycznego działu cywilistyki, jakim jest prawo rodzinne. Obejmuje jednak także szersze problemy prawa dotyczącego rodziny.W zakresie zainteresowań zespołu pozostają zagadnienia procedury i funkcjonowania sądów rodzinnych oraz wszystkich organów administracji państwowej i organizacji pozarządowych mających wpływ na rodzinę. Zakres badań Centrum skupia się w sposób szczególny na stosunkach majątkowych w rodzinie, ochronie praw dziecka w świetle standardów międzynarodowych i europejskich.

Członkowie Centrum prowadzą działalność dydaktyczną, ekspercką i popularyzatorską, a ponadto  prof. INP PAN i US dr hab. M. Andrzejewski jest Redaktorem Naukowym Zeszytów Naukowych Acta Iuris Stetinensis.