Zakłady naukowe

Zakład Prawa Karnego

BADANIA NAUKOWE

W Zakładzie Prawa Karnego INP PAN są prowadzone badania z zakresu polskiego prawa karnego materialnego i procesowego oraz europejskiego. W 2009 r. ukończono projekt naukowy „Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej”. Wyniki badań opublikowano w książce, pt.: „Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009) pod redakcją J. Jakubowskiej-Hara i J. Skupińskiego, której autorami są: A. Błachnio-Parzych, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, B. Kunicka-Michalska, C. Nowak. Kolejną publikacją będącą efektem przeprowadzonych badań jest książka, pt.: „Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych” pod redakcją J. Jakubowskiej-Hara i C. Nowak (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010).

W Zakładzie Prawa Karnego prowadzono również badania nad reformą polskiego prawa karnego, które zaowocowały wydaniem książki, pt.: „Reforma prawa karnego – propozycje i komentarze” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008) pod redakcją J. Jakubowskiej-Hara, C. Nowak i J. Skupińskiego. Książka zawiera prace przygotowane przez pięćdziesięciu sześciu autorów i została ofiarowana prof. dr hab. Barbarze Kunickiej Michalskiej z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin.
Kolejny projekt prowadzony w ramach Zakładu to „Standardy rzetelnego procesu karnego w świetle orzecznictwa polskiego i międzynarodowego”. Wyniki badań opublikowano w książce, pt.: „Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych” (Wolters Kluwer, Warszawa 2009), pod red. P. Wilińskiego, której autorami są: A. Błachnio-Parzych, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, C. Nowak i P. Wiliński.

W 2009 r. prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska ukończyła realizację grantu badawczego „Implementacja rozwiązań prawa europejskiego w prawie karnym Hiszpanii” oraz opublikowała książkę, pt.: „Zarys prawa karnego Hiszpanii” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009).

Od 2010 r. dr Celina Nowak, w ramach grantu badawczego, realizowała projekt naukowy „Współczesne tendencje w zakresie kryminalizacji a polskie prawo karne”. W 2014 r. ukazała się monografia jej autorstwa, pt.: „Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne” (Wolters Kluwer, Warszawa 2014).

W 2010 r. ukończono badania nad problematyką kryminalizacji zachowań polegających na manipulacji instrumentami finansowymi prowadzone przez dr Annę Błachnio-Barzych. Owocem badań jest monografia, pt. ,,Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi” (Wolters Kluwer, Warszawa 2011).

W 2010 r. w ramach seminarium doktoranckiego zakończono badania poświęcone problematyce tzw. oszustw kredytowych prowadzone przez dr Agatę Wujastyk. Wyniki badań przedstawiono w książce, pt.: ,,Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej” (Wolters Kluwer, Warszawa 2011).

W 2013 r., w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, dr Hanna Kuczyńska rozpoczęła realizację projektu badawczego „Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Studium konwergencji między systemami prawnymi”. Dr Hanna Kuczyńska realizowała również projekt badawczy „Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym” finansowany z dotacji celowej służącej rozwojowi młodych naukowców przyznanej na rok 2013/2014. Badania obejmowały analizę przepisów polskich regulujących współpracę z MTK oraz porównanie ich z istniejącymi regulacjami Statutu Rzymskiego oraz Reguł Procesowych i Dowodowych MTK, a także z praktyką współpracy tego Trybunału z państwami. W 2014 r. ukazała się monografia autorstwa dr Hanny Kuczyńskiej, pt.: „Model oskarżenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym” (C.H. Beck, Warszawa 2014).

W okresie 2014-2015 r. dr Ariadna Ochnio realizowała projekt badawczy „Nowe sposoby pozbawiania mienia pochodzącego z przestępstwa w prawie Unii Europejskiej a polskie prawo karne”, finansowany z dotacji celowej służącej rozwojowi młodych naukowców. W toku badań m.in. porównano polskie regulacje z prawem UE oraz poddano analizie funkcjonowanie krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia (AssetRecovery Office).

W 2014 r., w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, dr Anna Błachnio-Parzych rozpoczęła realizację projektu badawczego „Zbieg odpowiedzialności represyjnej. Modele rozwiązania problemu kumulacji kar w systemie odpowiedzialności represyjnej”. Wyniki przeprowadzonych badań zostały zawarte w monografii, pt.: „Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej jako zbieg reżimów odpowiedzialności represyjnej” (Wolters Kluwer, Warszawa 2016).

 

W 2015 r. Zakład podjął kompleksowe badania nad prawem wykroczeń, szczególnie w aspekcie konstytucyjnym i prawnomaterialnym. W badaniach tych udział biorą dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN i dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN. W 2016 r. w wydawnictwie C.H. Beck został opublikowany komentarz do Kodeksu wykroczeń z udziałem tych autorów, pod redakcją Pawła Daniluka.  Jest to najbardziej obszerny, z dostępnych na rynku, komentarz do Kodeksu wykroczeń.

W 2016 r. dr Joanna Mierzwińska-Lorencka realizowała projekt badawczy „Tendencje zmian w kształtowaniu odpowiedzialności karnej nieletnich w prawie międzynarodowym a prawo polskie”, finansowany z dotacji celowej dla młodych naukowców. Badania przeprowadzono podczas pobytu naukowego w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau (Niemcy).

W 2017 r. pod kierownictwemdr hab. Pawła Daniluka, prof. INP PAN rozpoczęto realizację projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Reforma prawa wykroczeń. W projekcie uczestniczy także dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN. Zakończenie projektu jest przewidywane na rok 2020.

W 2017 r. dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN rozpoczęła realizację projektu naukowego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zatytułowanego: „Kryteria oceny wewnętrznej spójności modelu procedury karnej. Analiza porównawcza”. Zakończenie tego projektu jest przewidywane na rok 2020.

Zakład Prawa Karnego INP PAN we współpracy z Instytutem Prawa Karnego WPiA UW zorganizował w 2016 – 2017 r. Otwarte Seminaria z Filozofii Prawa Karnego pod opieką naukową prof. R.A. Duffa. Pierwszy cykl spotkań został poświęcony „Współczesnym teoriom kryminalizacji”. W 2017-2018 r. seminaria są kontynuowane pod opieką naukową prof. Douglasa Husaka (Rutgers University). Drugi cykl spotkań został poświęcony zagadnieniu: „Po co nam prawo karne?”

NAGRODY I STYPENDIA

2009 – dr Celina Nowak – pierwsza nagroda w ogólnokrajowym konkursie „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” organizowanym przez Prezydenta RP na najlepszą rozprawę doktorską w kategorii „Funkcjonowanie państwa i jego instytucji”

2009 – dr Anna Błachnio-Parzych – pobyt naukowy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu w charakterze studyvisitor (15 – 26.06.2009)

2009 – dr Celina Nowak – pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy (01.07 – 31.08.2009)

2011 – dr Hanna Kuczyńska – trzecia nagroda w konkursie organizowanym przez Fundację Promocji Prawa Europejskiego za książkę „Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej”

2012 – dr Anna Błachnio-Parzych, dr Celina Nowak – pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy (lipiec-sierpień 2012)

2014 – dr Anna Błachnio-Parzych – stypendium naukowe przyznane przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Cambridge w ramach programu Herbert SmithFreehillsVisitorScheme (luty-marzec 2014)

2014 – dr Anna Błachnio-Parzych – pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy (listopad 2014)

2015 – dr hab. Hanna Kuczyńska, prof. INP PAN, dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN –pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy

2015 – dr Anna Błachnio-Parzych – pobyt naukowy w Instytucie Zaawansowanych Studiów Prawnych (IALS) w Londynie, Wielka Brytania (lipiec 2015), grant Narodowego Centrum Nauki

2015 – dr Ariadna Ochnio – pobyt naukowy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, Francja (3-6 listopad 2015), środki celowe Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2015 – dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN – wyróżnienie w 50. Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych za pracę habilitacyjną pt. „Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym”

2016 – dr Anna Błachnio-Parzych – stypendium w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy, (sierpień 2016)

2016 – dr Joanna Mierzwińska-Lorencka – pobyt naukowy w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego, Freiburg im Breisgau, Niemcy (październik 2016)

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Dr Anna Błachnio-Parzych – (2014-2015) udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Interferencebetweeencriminal and administrative law in EU law”. W pracach pod przewodnictwem prof. Ch. Hardinga (Aberystwyth University, UK) biorą udział przedstawicieli nauki prawa karnego wybranych krajów europejskich (Wielka Brytania, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Polska, Finlandia, Luksemburg)

Dr Anna Błachnio-Parzych – (2014) udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des Strafrechts – EuropäischeStandardsfürdieVoraussetzungenindividuellerundkollektiverstrafrechtlicherHaftung?”. Projekt prowadzony przez InstitutfürKriminalwissenschaften, Uniwersytetu w Münster (Niemcy) jest poświęcony analizie wykorzystania instrumentów prawa represyjnego jako środków przeciwdziałania kryzysowi finansowemu w Europie, w szczególności standardom odpowiedzialności karnej osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. Udział w projekcie biorą także przedstawiciele Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Portugalii

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – (2015) udział w komparatystycznym projekcie badawczym „Prisonovercrowding and alternatives to detention”, realizowanym ze środków Unii Europejskiej przez Uniwersytet w Ferrarze (Włochy) z udziałem naukowców z Włoch, Belgii, Francji i Rumunii

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – (2015) udział w komparatystycznym projekcie badawczym „Relationshipsbetween the nationaljudicialauthorities and the investigativeagencies in the view of the EPPO: operationalmodels and bestpractices in fightagainst EU frauds”. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej przez Uniwersytet w Ferrarze (Włochy) z udziałem naukowców z Włoch, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec

CZŁONKOSTWO WE WŁADZACH ORGANIZACJI NAUKOWYCH

Pracownicy Zakładu zostali wybrani do władz następujących towarzystw naukowych:
• prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska – Przewodnicząca Sekcji Polskiej AIDP
(AssociationInternationale de DroitPénal)
dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN – Prezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, członek Zarządu Sekcji Polskiej AIDP, członek Zarządu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego
• dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN – Sekretarz Generalny Towarzystwa Naukowego Prawa Europejskiego
• dr hab. Anna Błachnio-Parzych – członek zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Europejskiego

  • dr Joanna Mierzwińska-Lorencka – sekretarz Zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego

SEMINARIA DOKTORSKIE Z PRAWA KARNEGO

W ramach Studiów doktoranckich INP PAN są prowadzone seminaria doktorskie.

Seminarium z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego jest prowadzone pod opieką naukową prof. dr hab. J. Skupińskiego, prof. dr hab. R.A. Stefańskiego, dr hab. H. Kuczyńskiej, prof. INP PAN.

Seminarium z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń jest prowadzone pod opieką naukową dr hab. J. Jakubowskiej-Hara, prof. INP PAN.

Seminarium z zakresu prawa karnego i prawa medycznego jest prowadzone pod opieką naukową dr hab. P. Daniluka, prof. INP PAN.

.

RESEARCH ACTIVITIES

The researchers of the Department of Criminal Law conductresearch on substantivecriminal law, criminalprocedure and European law. The researchproject „Alternatives to Imprisonment in the PolishCriminalJustice System” was completed in 2009. The results of thisstudywerepublished in the book “Alternatives to Imprisonment in PolishCriminal Policy” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2009). Thisbook was edited by J. Jakubowska-Hara and J. Skupiński, and includesarticleswritten by A. Błachnio-Parzych, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, B. Kunicka-Michalska, C. Nowak. Anotherpublicationconnected with the projectis the book “CurrentIssues in PolishCriminal Policy in the Context of OvercrowdingatDetentionInstitutions” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2010), edited by J. Jakubowska-Hara and C. Nowak.

The Department of Criminal Law alsoconductedresearch on Polishcriminal law reform, whichresulted in the publication of the book “Criminal Law Reform – Proposals and Commentaries” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2008), edited by J. Jakubowska-Hara, C. Nowak and J. Skupiński. Thisbookincludesarticlesprepared by fifty-sixauthors and was presented to Professor Barbara Kunicka-Michalska on the occasion of herseventiethbirthdayanniversary.

A furtherresearchproject of the Departmentis “Fair Criminal Trial Standards in Polish and International Jurisprudence”. The results of the studywerepublished in the book “Fair Criminal Trial in the Jurisprudence of Polish and International Courts” (Wolters Kluwer 2009). Thisbook was edited by P. Wiliński and includesarticleswritten by A. Błachnio-Parzych, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, C. Nowak and P. Wiliński.

In 2009, Professor Barbara Kunicka-Michalskacompleted a research grant on the “Implementation of European Law Regulationsinto Spanish Criminal Law” and published a booktitled “Outline of Spanish Criminal Law” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2009).

Since 2010 Dr. Celina Nowak hasworked on a researchprojecttitled „ContemporaryCriminalizationTendencies and PolishCriminal Law” as part of a research grant. In 2014 Dr. Celina Nowak published a booktitled „The Impact of GlobalizationProcesses on PolishCriminal Law” (Wolters Kluwer, Warsaw 2014).

In 2010, Dr. Anna Błachnio-Parzych completedresearch on the manipulation of financialinstruments, whichresulted in the book ,,Criminalization of the Manipulation of Financial Instruments” (Wolters Kluwer, Warsaw 2011).

In 2010, in the framework of a doctoralseminar, Dr. Agata Wujastykcompletedresearchwork on socalled ‘credit fraud’. The results of the studywerepresented in the book ,,Offences of So-calledCredit Fraud Offences in the Law, Prosecution and JudicialPractice” (Wolters Kluwer, Warsaw 2011).

In 2013, within a grant of the National Science Centre, Dr. Hanna Kuczyńska launched a researchprojecttitled „The Accusation Model before the International Criminal Court. A Study of Convergencebetween the Legal Systems”. Dr. Hanna Kuczyńska alsocarried out the project „Cooperation with the International Criminal Court”, funded by the specialpurposegrants to helpdevelopyoungscientistsawarded for the year 2013/2014. The researchinvolvedananalysis of Polishlegislationgoverningcooperation with the ICC and compared with the existingregulations of the Rome Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the ICC, as well as the practice of cooperation with the Court’scountries. In 2014, Dr. Hanna Kuczyńska published the book „The Accusation Model Before the International Criminal Court” (C.H Beck, Warsaw 2014).

In 2015 Dr. Ariadna Ochniocompleted a two-yearresearchprojecttitled „New Ways of Depriving the Proceeds of Crime in the European Union Law and PolishCriminal Law”, funded by the specialpurposegrants to helpdevelopyoungscientists. The studyexamines, amongotherissues, the functioning of the AssetRecovery Office (ARO) in Poland and comparesPolishregulations with the EU law.

In 2014, within a grant of the National Science Centre, Dr. Anna Błachnio-Parzych launched a researchprojecttitled “Concurrence of RepressiveResponsibility. Models to Solve the Problem of the Accumulation of Penalties in the RepressiveLiability System”. The results of the studywerepresented in the monograph: „Concurrence of Criminal and Administrative-CriminalResponsibility as a Concurrence of Regimes of RepressiveResponsibility ” (Wolters Kluwer, Warszawa 2016).

In 2015, the Department initiated a comprehensive research on the law of misdemeanors, especially in the constitutional and substantive law aspects. The research is carried out by Professor PawełDaniluk and Professor Jolanta Jakubowska-Hara. In 2016, a commentary on the Code of Misdemeanors, edited by Professor PawełDaniluk, with the participation of these authors, was published (C.H. Beck). It represents the most comprehensive available comment on the Code of Misdemeanors.

In 2016 Dr. Joanna Mierzwińska-Lorenckacompleted a researchprojecttitled “Trends in the development of juvenilecriminalresponsibility in the international and Polish law system”, funded by the specialpurposegrants to helpdevelopyoungscientists. The research was carried out during the stayat the Max Planck Institute of International and ForeignCriminal Law, Freiburg im Breisgau (Germany).

In 2017, a research project: The Reform of the Law of Misdemeanors, was initiated (under the National Science Center grant). The project leader is Professor PawełDaniluk. The project also involves dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. INP PAN. The completion of the project is expected for 2020.

In 2017, within a grant of the National Science Centre, Professor Hanna Kuczyńska launched a researchproject : “Compatibility of proceduralinstitutions – chosenproblems of internalharmony of a criminalprocedure model”. Thisprojectis set to be competed in 2020.

The Department of Criminal Law INP PAN in cooperation with the Institute of Criminal Law at the Faculty of Law and Administration, the University of Warsaw, organized in 2016 – 2017 Open Seminars of Philosophy of Criminal Law under the tutelage of Professor R.A. Duff. The firstseries of meetingsfocused on ContemporaryCriminalizationTheories.In 2017-2018 the seminars are continuedunder the supervision of Professor Douglas Husak (Rutgers University). The second series of meetings concerns the issue: „Why do we need criminal law?”

AWARDS AND SCHOLARSHIPS

2009 – Dr. Celina Nowak – firstprize in the nationalbestPhDthesiscontest: “PolishChallenges: State – Identity – Development”. Category: “Functioning of the State and itsInstitutions” organized by the President of the Republic of Poland
2009 – Dr. Anna Błachnio-Parzych – researchstay of at the European Court of Human Rights in Strasbourg as a studyvisitor (15 – 26.06.2009)
2009 – Dr. Celina Nowak – researchstayat the Max Planck Institute of International and ForeignCriminal Law, Freiburg im Breisgau, Germany, (01.07. – 31.08.2009)
2011 – Dr. Hanna Kuczyńska – third prize in the contestorganized by the Foundation for the Promotion of European Law for the book “CommonArea of CriminalProcedure in European Union Law”
2012 – Dr. Celina Nowak, Dr. Anna Błachnio-Parzych – researchstayat the Max Planck Institute of International and ForeignCriminal Law, Freiburg im Breisgau, Germany, (July-August 2012)
2014 – Dr. Anna Błachnio-Parzych – scholarshipgranted by the Faculty of Law, University of Cambridge within the program of Herbert SmithFreehillsVisitorScheme (February-March 2014)
2014 – Dr. Anna Błachnio-Parzych – researchinternshipat the Max Planck Institute of International and ForeignCriminal Law, Freiburg im Breisgau, Germany (November 2014)
2015 – Professor Hanna Kuczyńska, Professor Celina Nowak – researchstayat the Max Planck Institute of International and ForeignCriminal Law, Freiburg im Breisgau, Germany
2015- Dr. Anna Błachnio-Parzych – researchstayat the Institute of Advanced LegalStudies (IALS), London, Great Britain (July, 2015), grant of the National Science Center
2015 – Dr. Ariadna Ochnio – researchstayat the European Court of Human Rights, Strasboug, France (3-6 November, 2015), subsidy from the Ministry of Science and HigherEducation
2015 – Professor Paweł Daniluk – honorablemention in the 50. JubileeNationalCompetition „Państwo i Prawo” for the besthabilitation and doctoraldissertation in the field of legalsciences for habilitationthesis „SimilarOffensesunderPolishCriminal Law”
2016 – Dr. Anna Błachnio-Parzych – researchinternshipat the Max Planck Institute of International and ForeignCriminal Law, Freiburg im Breisgau, Germany (August 2016)
2016 – Dr. Joanna Mierzwińska – researchinternshipat the Max Planck Institute of International and ForeignCriminal Law, Freiburg im Breisgau, Germany (October 2016)

PARTICIPATION IN RESEARCH PROJECTS

Dr. Anna Błachnio-Parzych – (2014-2015) participation in the internationalresearchproject ‘InterferenceBetweenCriminal and Administrative Law in EU Law’, chaired by Prof. Ch. Harding (Aberystwyth University, UK). The projectinvolvesrepresentatives of the science of criminal law from selectedEuropeancountries (the United Kingdom, Belgium, the Netherlands, Switzerland, Germany, Poland, Finland, Luxembourg).

Dr Anna Błachnio-Parzych – (2014) participation in the internationalresearchproject „Bewältigung der Finanzkrise mit den Mitteln des Strafrechts – EuropäischeStandardsfürdieVoraussetzungenindividuellerundkollektiverstrafrechtlicherHaftung?”. The projectundertaken by the InstitutfürKriminalwissenschaften, University of Münster (Germany) concernsananalysis of the application of repressive law instruments to counter the financialcrisis in Europe, in particular the standards of criminalresponsibility of individuals and collectiveentities. The projectinvolvesscientists from Germany, Austria, Italy, Spain and Portugal.

Professor Celina Nowak – (2015) participation in the internationalcomparativeproject „PrisonOvercrowding and Alternatives to Detention”. The projectisimplemented by the University of Ferrara (Italy) with European Union funds. The projectinvolvesscientists from Italy, Belgium, France and Romania.

Professor Celina Nowak – (2015) participation in the internationalcomparativeproject „Relationshipsbetween the NationalJudicialAuthorities and the InvestigativeAgencies in the View of the EPPO: OperationalModels and Best Practices in Fightagainst EU Frauds”. The projectisimplemented by the University of Ferrara (Italy) with European Union funds. The projectinvolvesscientists from Italy, Spain, France, Britain and Germany.

MEMBERSHIP IN THE GOVERNING BODIES OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS

Members of the Departmenthavebeenelected to the governingbodies of the followingscientificsocieties:
Professor Barbara Kunicka-Michalska – President of PolishSection of AIDP (AssociationInternationale de DroitPénal)
Professor Jolanta Jakubowska-Hara – Chairman of the Board of the ScientificSociety of Criminal Law,Board Member of PolishSection of AIDP, Board Member of the Foundation for the Promotion of European Law
Professor Celina Nowak – Secretary General of the ScientificSociety of European Law
Dr hab. Anna Błachnio-Parzych – Board Member of the ScientificSociety of European Law

Dr Joanna Mierzwińska-Lorencka – Secretary of the Board of the ScientificSociety of Criminal Law

CRIMINAL LAW SEMINARS

Criminal law seminarsareorganizedwithin the framework of the Institute’sPhDStudyProgramme.

The seminar on substantive criminal and procedural law is conducted by Professor Jan Skupiński, Professor Ryszard A. Stefański, Professor Hanna Kuczyńska.

The seminar on criminal law and law of misdemeanorsis conducted by Professor Jolanta Jakubowska-Hara.

The seminar on criminal law and medical law is conducted by Professor PawełDaniluk.