Zakłady naukowe

Zakład Prawa Konkurencji

Obszary badawcze

Działalność naukowa Zakładu Prawa Konkurencji polega na prowadzeniu badań z zakresu polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji. Badania obejmują prawo antymonopolowe oraz prawo służące zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmiotem badań są także zagadnienia dotyczące powiązań prawa konkurencji z innymi dziedzinami prawa: z prawem własności intelektualnej, prawem gospodarczym publicznym oraz prawem karnym i prawem wykroczeń.

W szczególności przedmiotem badań w ostatnim okresie była problematyka:

 • zwalczania karteli w świetle prawa antymonopolowego i karnego;
 • prawa do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych;
 • stosunku unijnego prawa konkurencji do praw własności intelektualnej;
 • publicznoprawnego modelu (systemu) zwalczania zmów przetargowych w Polsce;
 • kierunków najnowszych zmian w polskim i unijnym konkurencji;
 • sankcji administracyjnych i penalnych (kar pieniężnych) stosowanych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 r.;
 • polityki łagodzenia kar (leniency policy);
 • stosowania unijnego prawa konkurencji oraz relacji między prawem krajowym a prawem unijnym;
 • podmiotowego zakresu zastosowania prawa antymonopolowego;
 • sądowego stosowania unijnego prawa konkurencji;
 • ochrony praw podstawowych przedsiębiorstw w unijnych postępowaniach w sprawie ochrony konkurencji;
 • zastosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję do umów agencyjnych;
 • zwalczania nieuczciwej konkurencji w prawie karnym i w prawie wykroczeń

Studia podyplomowe z prawa konkurencji

Studia podyplomowe z prawa ochrony konsumentów

Obecnie trwają zajęcia I edycji Studiów Podyplomowych „Prawo ochrony konsumentów”. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków: sędziów, pracowników Federacji Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kancelarii prawniczych.

Studia podyplomowe z prawa ochrony konsumentów

Obecnie trwają zajęcia I edycji Studiów Podyplomowych „Prawo ochrony konsumentów”. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków: sędziów, pracowników Federacji Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kancelarii prawniczych.

Seminarium doktorskie z prawa konkurencji

W ramach Studiów doktoranckich prowadzone jest pod kierownictwem dr hab. Grzegorza Materny, prof. INP PAN

seminarium doktorskie z prawa konkurencji.