BIP - Majątek

ŚRODKI TRWAŁE (WYPOSAZENIE I KSIĘGOZBIORY)
WG WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 r.
STANOWIĄCYCH MAJĄTEK INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN
1- Budynki i Lokale – inwestycje w obcych środkach trwałych – 265.157,16 zł
2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 0
3- Kotły i maszyny energetyczne – 0
4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 419.251,34 zł
5- Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 0
6- Urządzenia techniczne – 65.775,25 zł
7- Środki transportu – 0
8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (w tym księgozbiory: 1.779.400,64 zł) – 2.215.202,19zł
RAZEM 2.965.385,94 zł
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – 0
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo – 360.843,33 zł