BIP - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
1) Podmiot wykorzystujący informacje zamieszczone w BIP Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest obowiązany:
• poinformować o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej zamieszczonej w BIP,
• dalej udostępnić innym użytkownikom informacje publiczne w pierwotnie pozyskanej formie,
• poinformować innych użytkowników o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej, jeżeli takie przetworzenie nastąpiło.
2) Instytut Nauk Prawnych PAN nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

II. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania, określenie warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty
Osobie, która złożyła wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji, na wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (poz. 94), przysługują następujące uprawnienia:
1) w przypadku otrzymania decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania – do złożenia odwołania do organu wyższego stopnia, a od decyzji organu wyższego stopnia – skargi do sądu administracyjnego, według pouczeń zawartych w treści decyzji,
2) w przypadku otrzymania oferty ponownego wykorzystywania – do złożenia sprzeciwu od oferty do Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, z powodu naruszenia w ofercie przepisów ustawy. Po otrzymaniu sprzeciwu Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN wydaje decyzję stwierdzającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokość opłaty. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia, a od decyzji organu wyższego stopnia – skarga do sądu administracyjnego, według pouczeń zawartych w treści decyzji.