BIP - Udostępnianie informacji publicznych

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

I. Informacje publiczne będące w posiadaniu Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane w następujacy sposób:
a) Na wniosek o udostępnienie informacji publicznej; informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
b) W drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscu ogólnie dostępnym, tj. w siedzibie Instytutu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, Nowy Świat 72).

II. Instytut Nauk Prawnych PAN dokona, na podstawie art. 5 ust.1-2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wyłączenia jawności informacji publicznej w następujących przypadkach:
a) Informacji niejawnych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
b) Informacji stanowiących inną tajemnicę w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawowych ustanawiających tajemnicę,
c) Informacji ze sfery prywatności osoby fizycznej,
d) Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.
Wyłączenia, o których mowa w lit c)-d) nie dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.