Aktualności

INP PAN otrzymał dofinansowanie na zadania z zakresu działalności wydawniczej

W przedstawionym wykazie jednostek oraz zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, które zostały zakwalifikowane do finansowania ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 r., znalazł się także INP PAN – w zakresie działalności wydawniczej.

Instytut Nauk Prawnych PAN otrzymał dofinansowanie na zadania z zakresu działalności wydawniczej:

 • Zapewnienie anglojęzycznego proof-reader’a dla “Archiwum Kryminologii”.
 • Podniesienie jakości strony internetowej “Archiwum Kryminologii” i uzupełnienie jej zawartości.
 • Podniesienie funkcjonalności strony internetowej (platformy wydawniczo-repozytoryjnej czasopisma) „Studia Prawnicze”.
 • Utworzenie bazy archiwalnej “Droit Polonais Contemporain”/ “Sovremennoe pol’skoe pravo” (1963-2002, 2019-).

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-jednostek-oraz-zadan-z-zakresu-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-ktore-zostaly-zakwalifikowane-do-finansowania-ze-srodkow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-2019-r

 

 

Dr Andrzej Jakubowski laureatem konkursu MINIATURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło 11 listę rankingową konkursu MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe. Bardzo miło nam poinformować, że w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk realizowane będzie działanie: Prawne formy zarządzania dziedzictwem kultury w Europie w formie kwerendy, której wykonawcą będzie dr Andrzej Jakubowski. Serdecznie gratulujemy!

Otwarte seminarium – „Domniemanie konstytucyjności ustawy pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”

5 marca 2019 r. Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich był gospodarzem otwartego seminarium naukowego, poświęconego zagadnieniom związanym z domniemaniem konstytucyjności ustawy pod rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

Podczas seminarium dr hab. Marcin Dąbrowski, prof. UWM przedstawił kluczowe problemy, analizowane w swojej monografii poświęconej temu zagadnieniu, w tym kwestie genezy, treści oraz funkcji domniemania konstytucyjności. Po prezentacji wywiązała się niemal dwugodzinna dyskusja, dotycząca charakteru tego szczególnego rodzaju domniemania, jego miejsca w systemie zasad konstytucyjnych oraz znaczenia domniemania konstytucyjności w procesie kontroli zgodności prawa z konstytucją, w tym: rozkładu ciężaru dowodu, relacji między domniemaniem konstytucyjności a stosowaniem reguł kolizyjnych, charakteru i zakresu zakazu odmowy stosowania ustawy w ramach procesu stosowania prawa oraz postawy aktywizmu i pasywizmu sędziowskiego.

Komentarze pracowników INP PAN do planowanych zmian Kodeksu karnego

Pracownice Zakładu Kryminologii INP PAN (prof. dr hab. Irena Rzeplińska, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, mgr Justyna Włodarczyk-Madejska), w związku z dużym doświadczeniem badawczym i naukowym dotyczącym pewnych obszarów, które mają ulec zmianie zgłosiły dwie opinie: do art. 190a k.k. (stalking) oraz art. 10 par. 2 k.k. (odpowiedzialność karna nieletnich). Obie opinie zostały wysłane przez przystosowany do tego formularz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komentarze zostały zgłoszone w związku z planowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości obszernymi zmianami do Kodeksu karnego. W procesie legislacyjnym możliwe jest zgłaszanie uwag do proponowanych zmian ustawowych. 

Komentarze dostępne są do pobrania: 
Komentarz do planowanej zmiany art. 190a k.k.
Uwagi do proponowanych zmian do art. 10 § 2 k.k.

Debata ekspercka – „Podstawowe problemy i przyszłość prawa wykroczeń”.

W dniu 6 marca 2019 r. w Instytucie Nauk Prawnych PAN odbyła się debata ekspercka „Podstawowe problemy i przyszłość prawa wykroczeń”. Została ona zorganizowana w ramach projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”, który realizowany jest, pod kierownictwem prof. Pawła Daniluka, ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W debacie wzięli udział: prof. Magdalena Błaszczyk (UW), prof. Tadeusz Bojarski (UMCS), prof. Violetta Konarska-Wrzosek (UMK), SSN Wiesław Kozielewicz (SN), prof. Wojciech Radecki (INP PAN); prof. Olga Sitarz (UŚ), prof. Ryszard Stefański (UŁaz), zaś moderatorem był prof. Paweł Daniluk (INP PAN). 

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Justyny Włodarczyk-Madejskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Justyny Włodarczyk-Madejskiej.

Obrona odbędzie się w dniu 19 marca 2019 roku o godz. 12.00 w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Temat rozprawy doktorskiej: Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich. Dyrektywy ustawowe a praktyka wymiaru sprawiedliwości. 

Promotor:
Prof. dr hab. Irena Rzeplińska
Promotor pomocniczy:
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst
Recenzenci:
Dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Uniwersytet Gdański

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Utworzenie Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych

Informujemy, że 1 marca zostało utworzone Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych, którego kierownikiem jest dr Bernard Łukańko.

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Joanny Przyjemskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Joanny Przyjemskiej.

Obrona odbędzie się w dniu 8 marca 2019 roku o godz. 11.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Temat rozprawy doktorskiej: Prawne granice wolności wypowiedzi w internecie.

Promotor:
Prof. dr hab. Roman Wieruszewski
Recenzenci:
dr hab. Andrzej Bisztyga Uniwersytet Zielonogórski
dr hab. Jacek Skrzydło Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.prof. Witold Klaus otrzymał grant z NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową konkursu HARMONIA 10 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych.

Do konkursu HARMONIA 10 można było zgłaszać projekty badawcze planowane w ramach współpracy międzynarodowej, która może polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Bardzo miło nam poinformować, że w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk realizowany będzie projekt: Doświadczenia Polaków deportowanych z Wielkiej Brytanii wobec kontaktu z wymiarem sprawiedliwości, którego kierownikiem jest dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-06-15/streszczenia/418312-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy!

 


25 numer Biuletynu PTK im. prof. Stanisława Batawii

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii informuje, iż ukazał się 25 numer Biuletynu PTK za rok 2018. Plik z elektroniczną wersją Biuletynu PTK znajduje się pod następującym linkiem:

Biuletyn PTK nr 25

Możliwość odbycia staży w Bibliotece INP PAN oraz zespole Polskiej Bibliografii Prawniczej

Instytut Nauk Prawnych PAN oferuje możliwość odbycia staży w Bibliotece INP PAN oraz zespole Polskiej Bibliografii Prawniczej.

Ogłoszenie staż 2019

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Biblioteka INP PAN nieczynna w dniach 12-15.02.19

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 12-15 lutego Biblioteka INP PAN będzie nieczynna. Prosimy o korzystanie ze zbiorów bibliotecznych w innym terminie.

Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe)

English version below

Instytut Nauk Prawnych PAN uzyskał grant Komisji Europejskiej (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017) na realizację projektu Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe). Projekt jest poświęcony roli praw podstawowych w wybranych dziedzinach prawa UE, skupiając się przede wszystkim na sposobach ich stosowania w orzecznictwie sądów i w praktyce organów administracji.

Jest to kolejny grant Komisji Europejskiej uzyskany przez INP PAN. Poprzedni projekt: Re-Jus (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8703) został zakończony w 2018 r. https://www.rejus.eu/

Projekt jest realizowany przez konsorcjum jednostek naukowych, koordynowane przez Uniwersytet w Trydencie, w którego skład poza INP PAN wchodzą także: Uniwersytet PompeuFabra w Barcelonie, Uniwersytet w Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Uniwersytet w Coimbrze, Uniwersytet w Groningen, włoską ScuolaSuperiore Della Magistratura i Fundację Brunona Kesslera.

Zapraszamy do zapoznania się z dalszymi informacjami o projekcie, które będą publikowane na stronie INP PAN.

Institute of Law Studies has received a grant of the European Commission (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017) for the project Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe). The project delves into the role of fundamental rights in the selected domains of the EU law. It focuses mostly on the ways of application of fundamental rights in case-law and administrative practice.

This is a new grant of the European Commission received by the Institute of Law Studies. The previous project Re-Jus (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8703), was concluded in 2018. https://www.rejus.eu

The Project is carried out by a consortium of academic entities, coordinated by the University of Trento. Apart from the Institute of Law Studies it involves also: University PompeuFabra in Barcelona, University inVersailles Saint-Quentin-en-Yvelines, University in Coimbra, University in Groningen, Italian ScuolaSuperiore Della Magistratura and the Bruno Kessler Foundation.

We invite to follow the further information on the project, which will be published on the website of the Institute of Law Studies.

Dostęp testowy do bazy SAGE Criminology Collections

Do 8 marca pracownicy naukowi i doktoranci INP PAN mogą korzystać z dostępu testowego do bazy SAGE Criminology Collection, zapewniającej dostęp do 40 tytułów czasopism naukowych z zakresu kryminologii, penologii, prawa karnego oraz kryminalistyki.

Baza umożliwia dostęp do pełnej treści artykułów publikowanych w następujących czasopismach:

 • „Alternative Law Journal”,
 • „Child Maltreatment”,
 • „Contemporary Drug Problems”,
 • „Crime & Delinquency”,
 • „Crime, Media, Culture”,
 • „Criminal Justice and Behavior”,
 • „Criminal Justice Policy Review”,
 • „Criminal Justice Review”,
 • „Criminology & Criminal Justice”,
 • „European Journal of Criminology”,
 • „European Journal of Probation” ,
 • „Feminist Criminology”,
 • „Homicide Studies”,
 • „International Criminal Justice Review”,
 • „International Journal Of Discrimination And The Law”,
 • „International Journal of Evidence and Proof”,
 • „International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology”,
 • „International Journal of Police Science and Management”,
 • „International Review Of Victimology”,
 • „Journal of Contemporary Criminal Justice”,
 • „Journal of Correctional Health Care”,
 • „Journal of Criminal Law”,
 • „Journal of Drug Issues”,
 • „Journal of Interpersonal Violence”,
 • „Journal of Research in Crime and Delinquency”,
 • „Justice Research and Policy”,
 • „New Journal of European Criminal Law”,
 • „Police Journal”,
 • „Police Quarterly”,
 • „Prison Journal”,
 • „The Probation Journal”,
 • „Punishment & Society”,
 • „Race and Justice”,
 • „SAGE Open”,
 • „Sexual Abuse”,
 • „Theoretical Criminology”,
 • „Trauma, Violence, & Abuse”,
 • „Violence Against Women”,
 • „Youth Justice”,
 • „Youth Violence and Juvenile Justice”.

Dostęp możliwy jest z komputerów w sieci INP PAN.

Komentarze dr Grażyny Baranowskiej w Projekcie Zasad Poszukiwania Osób Zaginionych

Dr Grażyna Baranowska, adiunkt w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN, brała udział w konsultacjach Komitetu ds. Wymuszonych Zaginięć ONZ dotyczących Projektu Zasad Poszukiwania Osób Zaginionych (Draft Guiding Principles for the Search for Disappeared Persons). Jest to nowy dokument, który ma na celu wskazanie państwom dobrych praktyk w zakresie poszukiwania osób zaginionych. Projekt będzie dyskutowany na najbliższej sesji Komitetu ds. Wymuszonych Zaginięć, tj. w kwietniu 2019 r.

Komitet ds. Wymuszonych Zaginięć to ciało 10 niezależnych ekspertów, które monitoruje wykonywanie Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Ochrony Wszystkich Osób przed wymuszonym Zaginięciem. Polska podpisała Konwencję 25 czerwca 2013 r , ale jej nie ratyfikowała.

Instytut Nauk Prawnych jest jednym z dwóch ośrodków akademickich, które wzięły udział w konsultacjach. Uwagi dr Baranowskiej są dostępne na stronie Komitetu ds. Wymuszonych Zaginięć:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/SearchDisappearedPersons.aspx

W swoich uwagach dr Baranowska zwraca m.in. uwagę na wzmocnienie obowiązków państwa, gdy poszukiwania zaginionych osób są przeprowadzone w związku z dochodzeniem w sprawie masowych grobów czy odkrytych szczątków. Zasady mogłyby w szczególności podkreślać konieczność przekazania szczątków zaginionej osoby również w takiej sytuacji. Inny aspekt, który podniosła dr Baranowska to częste wypadki zaginięć migrantów, których rodziny są w szczególnie trudniej sytuacji.

 

 

 

Inauguracja Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”

W dniu 19 stycznia 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się uroczysta inauguracja studium podyplomowego Prawo Nowych Technologii, I edycja. Studia otworzyła dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, prof. Celina Nowak, przygotowując krótkie przemówienie skierowane do wszystkich uczestników.

Wykład inauguracyjny „Prawo Nowych technologii – nowa dziedzina prawa, czy rewolucja IP?” przeprowadził dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN – kierownik zakładu Centrum Prawa Nowych Technologii (CPNK).

CPNK zamierza wykorzystać kompleksowość i komplementarność wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa. Przedmiotem badań CPNK będą w szczególności zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), handlu elektronicznego oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji. Rezultat działalności CPNK pozwoli na wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego, którego efektem będzie przygotowanie i wspieranie projektów w każdej fazie ich rozwoju, w szczególności na etapie wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji albo zakończenia budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.

List dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Ponad 50 dyrektorów instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk podpisało się pod listem otwartym napisanym po zabójstwie Pawła Adamowicza. Naukowcy apelują do polityków i innych uczestników życia publicznego „o odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy”.

List dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Izabelli Mikiciuk

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Izabelli Mikiciuk

Obrona odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Istota i funkcje „interesu” w systemie prawnym ochrony zabytków w Polsce

Promotor:
dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW

Recenzenci:
Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

Konferencja –„Reforma prawa wykroczeń”

W dniu 9 stycznia 2019 r. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Reforma prawa wykroczeń”. Została ona zorganizowana przez Zakład Prawa Karnego INP PAN w ramach projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń”, który realizowany jest, pod kierownictwem prof. Pawła Daniluka, w INP PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Na konferencji wygłoszono referaty: „Reforma prawa wykroczeń w opinii sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia” (prof. Paweł Daniluk, INP PAN), „O potrzebie zmian zasad odpowiedzialności w prawie wykroczeń” (prof. Marek Kulik, UMCS), „Problem dalszego utrzymywania tzw. czynów przepołowionych” (dr Piotr Gensikowski, sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu), „O potrzebie zmian w obszarze kar, środków oddziaływania wychowawczego i środków związanych z poddaniem sprawcy próbie” (prof. Jolanta Jakubowska-Hara, INP PAN), „O potrzebie zmian w obszarze środków karnych” (dr Katarzyna Łucarz, UWr).

Następnie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział licznie przybyli przedstawiciele nauki i praktyki prawa wykroczeń.

 

Seminarium – Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbyło się zorganizowane przez Zakład Prawa Konkurencji INP PAN seminarium pt. Programy compliance a sankcje stosowane przez organy ochrony konkurencji. Jakie wnioski dla UOKiK?

Zaproszenia do wygłoszenia referatów podczas tego spotkania naukowego przyjęli dr Małgorzata Kozak i dr Tomasz Braun (oboje z Uczelni Łazarskiego). Ponadto referaty przedstawili pracownicy Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN, dr hab. Grzegorz Materna oraz mgr Artur Szmigielski. Motywem przewodnim wygłoszonych referatów było podejście organów ochrony konkurencji do programów zgodności z prawem jako do instrumentu promującego kulturę konkurencji w działalności biznesowej.

Poszczególni prelegenci prezentowali różnice w podejściu poszczególnych organów antymonopolowych do programów compliance, z których część traktuje ich wdrożenie przez przedsiębiorcę jako okoliczność łagodzącą wymiar kar pieniężnych za naruszenie prawa. Uczestnicy seminarium uzyskali też wiedzę o podejściu organów regulacyjnych na rynkach finansowych, którym mogą inspirować się organy ochrony konkurencji. Wygłoszone referaty dały pretekst do dyskusji z udziałem licznie zgromadzonych słuchaczy.