Aktualności

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku, wyłoniła kandydaturę Pani dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.


W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2020 roku powołał dr hab. Celinę Nowak, prof. INP PAN na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 29 lutego 2024 roku.

Nabór do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór wykonawców do projektu „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”. Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna.

Szczegółowe wymagania i zakres obowiązków znajdują się w ogłoszeniu.


Nazwa instytucji: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Dokładny adres: 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

Data złożenia oferty: 11.02.2020 r.

Data ważności ogłoszenia: 23.02.2020 r.

Oferowane stanowisko: wykonawca w projekcie naukowym „Fundamental Rights In Courts and Regulation (FRICoRe)”

Projekt jest realizowany w ramach grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017 przez konsorcjum jednostek badawczych kierowane przez Uniwersytet w Trydencie. Projekt skupia się na zagadnieniach dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami krajowymi w wybranych obszarach prawa UE – ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w tym zakresie odgrywa Karta Praw Podstawowych UE. Badania prowadzone w ramach Instytutu Nauk Prawnych PAN, jako członka konsorcjum realizującego projekt, skupiają się przede wszystkim na problematyce ochrony prywatności i danych osobowych oraz ochrony konsumenta na Wspólnym Rynku UE. Zadania przewidziane dla wykonawców będą związane z przeprowadzeniem badań i opracowaniem materiałów w tych sferach zagadnień.

Zakres obowiązków:

Do zadań osób zatrudnionych w ramach projektu będzie należało, w szczególności:

 • opracowanie informacji o polskim porządku prawnym w zakresie objętym badaniami – zwłaszcza analiza orzecznictwa sądów;
 • udział w przygotowaniu materiałów i opracowań poświęconych prawu polskiemu;
 • współpraca przy organizacji konferencji i spotkań w ramach projektu.

Wymagania podstawowe dla kandydatów:

 • ukończone magisterskie studia prawnicze;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Wymagania uzupełniające:

W postępowaniu rekrutacyjnym będą preferowani kandydaci spełniający przynajmniej jedno z następujących kryteriów:

 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie prawa Unii Europejskiej – w szczególności ochrony danych osobowych i prawa konsumenckiego;
 • doświadczenie naukowe lub zawodowe w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości lub sądowego stosowania prawa;
 • udokumentowany dorobek naukowy;
 • udokumentowane doświadczenie organizacyjne.

Forma zatrudnienia:

 • umowa cywilnoprawna.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • curriculum vitae – wymieniające, w szczególności, dotychczasową działalność i osiągnięcia naukowe oraz aktywność organizacyjną;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 lutego 2020 r.

Dokumenty należy przesłać na adres kierownika projektu FRICoRe w Instytucie Nauk Prawnych PAN, dr. Mateusza Grochowskiego: mateusz.grochowski@inp.pan.pl

W ramach procedury rekrutacyjnej skontaktujemy się z wybranymi osobami, które nadeślą zgłoszenia w konkursie.

Konkurs – profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor instytutu w Zakładzie Prawa Administracyjnego INP PAN
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne, prawo administracyjne
DATA OGŁOSZENIA: 10.02.2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.02.2020 r.
LINK DO STRONY: inp.pan.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor instytutu, nauki prawne, prawo administracyjne
DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 23.02.2020 r.


Wymagania:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych,
 2. znaczące osiągnięcia naukowe związane z tematyką prawa administracyjnego,
 3. działalność badawcza – znajomość metod badawczych i umiejętność prowadzenia badań naukowych, w tym pozyskiwania, analizy i opracowania materiału źródłowego,
 4. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie prawa administracyjnego, potwierdzone publikacjami naukowymi,
 5. doświadczenie w prowadzeniu i wykonywaniu projektów naukowych,
 6. biegła znajomość języka angielskiego,
 7. osiągnięcia organizacyjne oraz zdolność aktywnego włączenia się w działalność organizacyjną w Instytucie,
 8. doświadczenie we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
 9. osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej oraz zdolność aktywnego włączenia się w działalność edukacyjną w Instytucie,
 10. dodatkowym atutem będzie:
  • biegła znajomość drugiego języka obcego,
  • przynależność do towarzystw i organizacji naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz pełnione funkcje.

Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,
 2. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 3. CV wraz z listem motywacyjnym,
 4. życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 5. wykaz publikacji,
 6. wykaz projektów badawczych, w których kandydat pełnił bądź pełni funkcję kierownika projektu lub wykonawcy,
 7. wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił lub pełni funkcję promotora,
 8. wykaz recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych,
 9. wykaz recenzji dla potrzeb Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 10. wykaz recenzji prac dla zagranicznych ośrodków naukowych,
 11. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (inppan.bip.gov.pl, zakładka “Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie “Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),
 13. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,
 14. oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych PAN osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Instytut Nauk Prawnych PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Termin składania dokumentów upływa z dniem 23.02.2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.02.2020 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany drogą mailową.
Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy, w systemie zadaniowym. Zatrudnienie nie koliduje z wykonywaniem innej działalności, np. w praktyce.

Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad – wyniki konkursu na artykuły

Rada Naukowa Konkursu w składzie:

 • prof. Władysław Czapliński, INP PAN,
 • prof. Adam Czarnota, University of New South Wales,
 • dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN,
 • prof. Gintaras Švedas, Vilnius University,
 • dr hab. Anna Tischner, prof. UJ,

wyłoniła następujące projekty, które zostaną zrealizowane w ramach programu MNiSW DIALOG:

 • dr Grażyna Baranowska, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Responding to sexist hate speech through international human rights law,
 • dr hab. Grzegorz Mania, The CJEU’s search for a coherent system of limitations&exceptions: Is It a time for a European Fair Use?,
 • dr Agnieszka Sołtys, The Court of Justice of the European Union in the case law of the Polish Constitutional Court,
 • dr Alina Sperka-Cieciura, The impact of the ownership structure of the company managing the airport on its functioning,
 • dr Katarzyna Strąk, Selected Issues of Polish Return Law and Practice,
 • dr hab. Karolina Wierczyńska, Alternative model of International Criminal Justice,
 • dr Tomasz Zimny, Comparative and empirical analysis of GMO authorization procedures with an emphasis on authorization of gene edited plants.

Organizator Konkursu dziękuje wszystkim badaczom biorącym udział w Konkursie i gratuluje autorom, których projekty zostały najwyżej ocenione.

Wykład – 13.02.2020r. – „JUDGE SKUBISZEWSKI´S VISION OF SELF-DETERMINATION – HIS DISSENTING OPINION IN THE EAST TIMOR CASE 1995”.

Szanowni Państwo,
Centrum Europejskie UW wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN serdecznie zaprasza na wykład ku czci Prof. Krzysztofa Skubiszewskiego.

„JUDGE SKUBISZEWSKI´S VISION OF SELF-DETERMINATION – HIS DISSENTING OPINION IN THE EAST TIMOR CASE 1995”


Wykład wygłosi prof. Peter Hilpold z Uniwersytetu w Innsbrucku

Wykład odbędzie się 13 lutego 2020 r. o godz. 17:00 w Sali H. Kołłątaja w Pałacu Staszica

Serdecznie zapraszamy

Nagroda im. M. Serzyckiego dla dra Grzegorza Sibigi

W dniu 28 stycznia br. podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych dr Grzegorz Sibiga z Zakładu Prawa Administracyjnego INP PAN otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego przyznaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „za promowanie wartości ochrony danych osobowych i prawa do prywatności”.


Informacja dostępna na stronie UODO.

Laudacja i wręczenie nagrody do obejrzenia (od 1h08’50’) na kanale youtube UODO.

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia na grupowe kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla pracowników INP PAN.

W trybie zapytania ofertowego w zakresie zamówienia grupowe kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla pracowników INP PAN została wybrana firma Cambridge School of English Sp. z o.o.


Przedmiotem zapytania było zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad – wyniki konkursu na monografie

Uprzejmie informuję, że Rada Naukowa Konkursu w składzie:

 • prof. Władysław Czapliński, INP PAN,
 • prof. Adam Czarnota, University of New South Wales,
 • dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN,
 • prof. Gintaras Švedas, Vilnius University,
 • dr hab. Anna Tishner, prof. UJ,

wyłoniła następujące projekty, które zostaną zrealizowane w ramach programu DIALOG:

 • dr hab. Mateusz Błachucki The role of soft law in functioning of supranational competition networks;
 • dr Lavinia Brancusi Trade Marks Functionality in the EU law. An approach embracing US functionality doctrine and competition rules;
 • dr Konrad Buczkowski i dr Paulina Wiktorska Transformations of crime in the society of universal mobility on the example of Poland;
 • dr hab. Marlena Jankowska-Augustyn Copynorm in fashion. In search of a copyrightability test for fashion in Poland, against the EU and US background;
 • dr Agata Kleczkowska Prohibition of the threat of force and the contemporary practice of States;
 • dr Aleksandra Mężykowska, dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska,i dr hab. Katarzyna Kubuj Public morality as a legitimate aim to limit rights and freedoms in the national and inter-national legal order;
 • dr hab. Monika Szwarc, dr hab. Dawid Miąsik, dr Monika Domańska The application of EU law by Polish courts – 15 years of experience and challenges for the future.

Organizator Konkursu gratuluje autorom, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez Radę Naukową Konkursu.

Exellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad Przedłużenie naboru wniosków dla autorów artykułów.

Organizator Konkursu Exellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad podjął decyzję o przedłużeniu naboru wniosków do 15 stycznia 2020 r.


Przedłużenie rekrutacji kandydatów do udziału w projekcie dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają publikację artykułu naukowego.

Wypełnione wnioski w formacie .doc wraz z załącznikiem prosimy wysłać na adres dialog@inp.pan.pl

Szczegółowe informacje na temat Konkursu, wraz z regulaminem i wnioskiem konkursowym, dostępne są na stronie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31 stycznia 2020 r.

Stanowisko Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN z dnia 20.12.2019 roku

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wyraża głębokie zaniepokojenie rozwiązaniami proponowanymi w projekcie ustawy z 12/13 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk 69/IX kadencja Sejmu).

Uważamy, że przyjęcie proponowanych rozwiązań doprowadzi do podważenia podstawowych zasad ustrojowych wyrażonych w Konstytucji RP, na których opiera się funkcjonowanie naszego Państwa. Projekt prowadzi do ograniczenia niezależności i niezawisłości sędziowskiej, łamiąc w tej materii nie tylko Konstytucję i zobowiązania międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, ale również standardy demokratycznego państwa prawnego. W tym względzie w pełni podzielamy oceny wyrażone w „Stanowisku dziekanów wydziałów prawa w sprawie poselskiego projektu ustawy z 12.12.2019 roku”.

Władza sądownicza musi być wolna od nacisków władzy ustawodawczej i wykonawczej, a sędziowie orzekający zgodnie z własnym sumieniem nie mogą być poddawani represjom.


Rada krytycznie ocenia nadużywanie instytucji projektów poselskich w sprawach ustrojowych w celu ograniczenia lub pominięcia rzetelnej debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Postulujemy przeprowadzenie poważnej, pogłębionej dyskusji na temat potrzeb reformy sądownictwa w Polsce, opartej na analizie stanu rzeczy oraz postulowanego końcowego rezultatu, którym musi być zapewnienie rzeczywistej i efektywnej ochrony prawnej w Polsce. Jakiekolwiek projekty legislacyjne powinny być wynikiem tak rozumianej debaty.


Projekt stanowiska przygotowała komisja w składzie:

prof. dr hab. Władysław Czapliński

dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. INP PAN

Redaktor Polskiej Bibliografii Prawniczej w INP PAN


ILOŚĆ MIEJSC: 6


Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. asystent/ka, specjalista/ka w zakresie międzynarodowych praw człowieka

Wymagania:

 1. wykształcenie z dziedzin naukowych tj. prawo / administracja / kryminologia / resocjalizacja – bądź w trakcie studiów;
 2. dyspozycyjność min. 25 godz. tygodniowo;
 3. znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, baz informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych baz danych;
 4. znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 5. umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji;
 6. skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność w zakresie realizowanych zadań;
 7. gotowość do podnoszenia swoich kompetencji;
 8. podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 9. zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość;
 10. wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowym atutem będzie:

 1. umiejętność szybkiego czytania;
 2. znajomość baz danych oraz ukończenie technikum informatycznego;
 3. znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 4. znajomość standardów i norm bibliograficznych;

Obowiązki:

 1. indeksowanie czasopism i publikacji zbiorowych, monografii w z zakresu prawa oraz ich klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej;
 2. realizacja kwerend zewnętrznych w bibliotekach warszawskich;

Oferujemy:

 1. pracę w młodym i dynamicznym zespole;
 2. umowę zlecenie/o pracę z możliwością uzgodnienia ilości godzin i harmonogramu pracy;
 3. elastyczne godziny pracy;
 4. możliwości pracy zdalnej w dalszej perspektywie pracy;
 5. szkolenia oraz możliwość rozwoju osobistego;
 6. miejsce pracy w ścisłym centrum Warszawy – dobrze skomunikowane z II linią metra oraz przystankiem autobusowym;

Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres rekrutacja@inp.pan.pl do 31 grudnia 2019 r., w tytule maila wpisując nazwę oferowanego stanowiska.

Wybory członków Komitetów Naukowych PAN – ponowne uruchomienie systemu wyborczego

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do wiadomości zamieszczonej 19 listopada 2019 r. ws. wyborów członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 uprzejmie informujemy, że dzisiaj na stronie internetowej wyborykomitety.pan.pl ponownie został otwarty system umożliwiający zarejestrowanie się osobom uprawnionym do głosowania i będzie on dostępny do 6 grudnia br. Osoby, które popełniły błędy przy rejestracji, np. w danych osobowych, nr. ORCID lub błędnie wybrały komitet albo opcję „głosuję” – „kandyduję, mają możliwość w tym czasie poprawić je. W dniu rozpoczęcia głosowania, tj. 16 grudnia, wszyscy prawidłowo zarejestrowani wyborcy otrzymają drogą elektroniczną przypomnienie o głosowaniu.


Pytania dot. instrukcji wyborczej proszę kierować do Pani Magdaleny Stępień (tel.: (22) 182-60-05) z sekretariatu Pana Profesora Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa PAN.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tych wyborach!

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Jura

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Tomasza Jura

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 15,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Prokurator w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez finansowe organy postępowania przygotowawczego


Promotor:
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Ryszard Stefański
dr hab. Tomasz Oczkowski

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Currit

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Currit

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Wybrane przestępstwa przeciwko wierzycielom w teorii i praktyce


Promotor:
dr hab. Jolanta Jakubowska – Hara, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Stanisław Hoc
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Romanowskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Romanowskiej

obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Charakter prawny timesharing′u


Promotor:
Prof. dr hab. Andrzej Bierć
Recenzenci:
dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG

Wybory członków Komitetów Naukowych PAN

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż w ciągu kilku najbliższych miesięcy kończą się kadencje wszystkich Komitetów Naukowych PAN, Kierownictwo PAN zdecydowało o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów na kadencję 2020-2023. W tym celu Zespół Teleinformatyki PAN stworzył elektroniczny system wyborczy, który zapewnia tajność wyborów, szybkie zliczenie głosów i należytą ochronę danych osobowych. Jednak aby skorzystać z tego systemu podczas głosowania, już teraz należy zarejestrować się, a następnie oddać głos w wyznaczonym terminie.


Wszystkie informacje dotyczące wyborów członków Komitetów Naukowych PAN w 2019 roku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://wyborykomitety.pan.pl Rejestracja jest już otwarta i trwa do 20.11.2019 r. Pytania dot. instrukcji wyborczej proszę kierować do Pani Magdaleny Stępień (tel.: (22) 182-60-05) z sekretariatu Pana Profesora Romualda Zabielskiego, Wiceprezesa PAN.

Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tych wyborach!

„Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej” – 14.11.2019 – Program konferencji


OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWE TECHNOLOGIE

CENTRUM PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII INP PAN

Warszawa, ul. Nowy Świat 72 – Pałac Staszica

NOWE ZASADY OCHRONY PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Dyskusja nad sądem własności intelektualnej


9.30 Otwarcie konferencji – Dyrektor INP PAN, prof. Celina Nowak

9.45 Prezes Urzędu Patentowego RP – Edyta Demby-Siwek
Potrzeba sądownictwa w sprawach własności przemysłowej

10.15 Katarzyna Michalak – Główny specjalista Ministerstwa Sprawiedliwości
Stan prac nad nowym sądem ds. własności intelektualnej

10.45 Prof. Paweł Podrecki – Centrum Prawa Nowych Technologii PAN
Perspektywa sądownictwa szczególnego w sprawach własności intelektualnej (nowe środki ochrony)

11.15 -11.30 Przerwa kawowa

11.30 Bartosz Krakowiak – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej
Kognicja sądów ds. własności intelektualnej

12.00 Dr Krzysztof Kurosz, UŁ
(ekspert Zespołu do spraw utworzenia sądów własności intelektualnej w Ministerstwie Sprawiedliwości)
Ochrona własności intelektualnej – jakie są konieczne zmiany w zakresie sądownictwa w sprawach własności intelektualnej

12.30 Dr Justyna Ożegalska-Trybalska, UJ Powództwa ustalające w prawie własności przemysłowej

13.00 Dorota Rzążewska – Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Rola pełnomocników w kształtowaniu właściwości sądu według projektu zmian wprowadzających sądy własności intelektualnej

13.30 Paweł Kurcman – Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
Ekspertyzy rzeczników patentowych na potrzeby “technicznego” sądu własności intelektualnej w Warszawie według projektu zmian wprowadzających sądy własności intelektualnej.

14.00 Dr Katarzyna Gutbier
Nowelizacja procedury postępowania sądowego w sprawach z obszaru miedzy innymi problematyki znaków towarowych.

14.20 – 15.00 – przerwa obiadowa

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Moderator: Dr Żaneta Pacud, INP PAN

15.00 Prof. Monika Namysłowska – UŁ
Ochrona konsumentów a sztuczna inteligencja, między prawem i etyką

15.30 Prof. Dariusz Szostek – UoP, Katedra Wirtualna MC
Blockchain – aktualne zagadnienia prawne

16.00 Prof. Rafał Sikorski – UAM
Dostęp do standardów technologicznych chronionych patentami.

16.30 Dr Ewa Laskowska – Litak, UJ
Alexa, jaka dziś pogoda? – problem pojęcia utworu i sztucznej inteligencji

17.00 Dr Marcin Rojszczak – PW
Rola standaryzacji w budowie europejskiego modelu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

17.30 Dr Kamil Szpyt – KAFM
Responsible AI Licenses szansą na uregulowanie zasad „odpowiedzialnego” korzystania ze sztucznej inteligencji?

18.00 Dr Maciej Hulicki – UKSW
Ryzyka transakcyjne w kontekście inteligentnych umów

18.30 Zakończenie konferencji

Konkurs – Excellence in Legal Research. Promoting Polish achievements in the area of legal sciences abroad

Instytut Nauk Prawnych zaprasza badaczy z zakresu nauk prawnych do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie badaczy przy planowaniu projektów badawczych, a także podczas realizacji procesu wydawniczego. Projekt zakłada m.in.:

 • konsultacje i seminaria;
 • wsparcie redaktorów tekstów naukowych;
 • kwerendy zagraniczne;
 • profesjonalną korektę artykułów i monografii w j. angielskim;
 • wydanie siedmiu artykułów i siedmiu monografii naukowych w prestiżowych wydawnictwach i czasopismach o zasięgu międzynarodowym;
 • wydanie publikacji i monografii w modelu Open Access.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji polskich naukowców z zakresu nauk prawnych w międzynarodowym środowisku badawczym.

Szczegółowy opis Projektu dostępny jest na stronie.

Wykonawcy Projektu zostaną wyłonieni na podstawie Konkursu.

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są w Regulaminie.

Kontakt w sprawie projektu: o.bodnar@inp.pan.pl, tel. (22) 65-72-729


Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN na 4-letnią kadencję

Na podstawie § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN na czteroletnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2020 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem/kandydatką na stanowisko Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych;

ZGŁOSZENIE KANDYDATA/KANDYDATKI ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie w 1 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Nauk Prawnych PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/kandydatki;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotoczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Nauk Prawnych PAN dostępne są na stronie internetowej: https://www.inp.pan.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 6 listopada 2019 r. Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 6 grudnia 2019 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Uroczystość odznaczenia prof. Tadeusza Smyczyńskiego

22 października w siedzibie Instytutu w Poznaniu odbyła się uroczystość odznaczenia prof. Tadeusza Smyczyńskiego.


Tadeusz Smyczyński jest emerytowanym profesorem w Instytucie Nauk Prawnych PAN i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, był kierownikiem Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, ekspertem Sejmu i Senatu oraz członkiem Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Uzyskał odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Medal wręczył osobiście Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w obecności wszystkich pracowników zespołu poznańskiego INP PAN. Profesor przy tej okazji podzielił się wspomnieniami na temat genezy Konwencji Praw Dziecka, której jest autorem.