Konferencje i wykłady

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 29.10.2019 – Prawne aspekty doręczenia elektronicznego w postępowaniu administracyjnym ogólnym

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo


Mgr. Pawła Chmielińskiego

Obrona odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 1145 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Temat rozprawy doktorskiej:

Prawne aspekty doręczenia elektronicznego w postępowaniu administracyjnym ogólnym


Promotor:

dr hab. Stanisław Piątek, prof. UW

Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Martysz

dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW

Międzynarodowe warsztaty dla sędziów – 03-04.02.2020 – “Fundamental Rights and Effective Consumer Protection: the Role of Judges Between Old and New Scenarios”

Zapraszamy do składania wniosków na międzynarodowe warsztaty dla sędziów “Fundamental Rights and Effective Consumer Protection: the Role of Judges Between Old and New Scenarios”, które odbędą się na Uniwersytecie Pompeu Fabra w Bacelonie 3 i 4 lutego 2020 r. Warsztaty stanowią część projektu “Fundamental Rights In Courts and Regulation” (FRICoRe), realizowanego przez konsorcjum jednostek badawczych, z udziałem INP PAN. Projekt jest współfinansowany z grantu Komisji Europejskiej JUST-JTRA-EJTR-AG-2017.


Szczegóły zgłoszeń są dostępne na stronie. W sprawie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu, dr. Mateuszem Grochowskim, mailto:mateusz.grochowski@inp.pan.pl.

Konferencja naukowa– 09.10.2019 – „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017 – 2019”

Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN chciałby serdecznie zaprosić na konferencję organizowaną w dniu 9 października 2019 r. w Warszawie (Pałac Staszica) pt. „Kodeks postępowania administracyjnego po zmianach w latach 2017 – 2019”.


Prawie dziesięć lat temu INP PAN zorganizował konferencję poświęconą ówczesnym zmianom Kodeksu postępowania administracyjnego. Wymiernym skutkiem tamtej konferencji była publikacja pokonferencyjna. Zarówno sama konferencja jak i publikacja okazały się dużym sukcesem wskazując, że zmiany i kształt Kodeksu postępowania administracyjnego cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno badaczy jak i praktyków prawa administracyjnego. Publikacja z tamtej konferencji dostępna jest w Repozytorium INP PAN: e-Biblioteka Prawnicza

Bazując na naszych doświadczeniach z poprzedniej konferencji chcielibyśmy powtórzyć jej formułę, przy skierowaniu analizy na zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego, które miały miejsce w latach 2017 – 2019. Zmiany te były niezwykle rozległe zarówno pod względem ilości zmienianych przepisów, ale również wprowadzonych nowych regulacji. Biorąc pod uwagę powyższe celami konferencji są:

 • przedstawienie i ocena wprowadzonych ostatnio szczegółowych zmian w Kodeksie,
 • analiza konsekwencji wejścia w życie zmian,
 • sformułowanie postulatów w zakresie dalszych zmian w postępowaniu administracyjnym.

W 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego został gruntownie znowelizowany. Była to najpoważniejsza od ponad dwóch dekad nowelizacja kodeksu. Co istotne głębokość zmian zawierała się nie tylko w zmianie istniejących norm, ale w dodaniu wielu nowych przepisów i jednostek redakcyjnych. Zmiana ta, pomimo jej zakresu, została wprowadzona niezwykle pośpiesznie, co tym bardziej uzasadnia potrzebę analizy jej zasadności oraz doświadczeń w stosowaniu nowych regulacji. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że tak fundamentalna zmiana kodeksu powinna na pewien czas powstrzymać ustawodawcę przed dokonywaniem kolejnych nowelizacji to jednak doświadczenia lata 2018 i 2019 pokazały, że Kodeks postępowania administracyjnego podlega właściwie ciągłym zmianom. Nie sprzyja to niestety pewności prawa i ma negatywny wpływ kodeks, jako systemową próbę regulacji określonej sfery stosowania prawa.

Liczba i zakres przeprowadzanych zmian skłania do refleksji środowisko naukowe dotyczącej jakości polskiego prawa administracyjnego procesowego.

Konferencja skierowana jest zarówno do praktyków (sędziów sądów administracyjnych i powszechnych, pracowników administracji publicznej oraz przedstawicieli palestry) jak i dogmatyków prawa administracyjnego.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Jednakże z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników.

Rejestracja na konferencję zamknięta – limit miejsc wyczerpany.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z innymi publikacjami będącymi rezultatem organizowanych przez Zakład Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN konferencji naukowych:

Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych (Warszawa 2011)

Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli (Warszawa 2014)

Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa (Warszawa 2015)

Konferencja naukowa – 17 października 2019 – Trade Secrets in Theory and Practice

Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji z zakresu własności intelektualnej “Trade Secrets in Theory and Practice”.


Przedmiotem konferencji będzie szeroko ujęte zagadnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle dyrektywy 2016/943, m.in. ochrona know-how w stosunkach pracowniczych oraz w postępowaniu sądowym i mediacyjnym, zakres odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zakres roszczeń przysługujących z tego tytułu. Szczegóły programu konferencyjnego znajdują się tutaj

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku w siedzibie Instytutu – w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Obrady konferencyjne prowadzone będą w języku angielskim.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie

Kongres Kryminologiczny – 25-26 września 2019 r.

W imieniu Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Kongresie Kryminologicznym, który odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, w dniach 25-26 września 2019 roku.


Zgłoszenia udziału z referatem przyjmowane były do 30 czerwca 2018 r. Zgłoszenia biernego uczestnictwa przyjmowane są do 15 września 2019 r. Więcej informacji na stronie Kongresu Kryminologicznego

Program wydarzenia

Konferencja naukowa – 11.10.2019 r. – „(Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej?”

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową pt. „(Nie)odpowiedzialność władzy sądowniczej?” organizowanej na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 11 października 2019 r. w Auli im. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie.


Program konferencji dostępny tutaj.

Konferencja naukowa – 01.10.2019 r. – „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”.

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk wraz z Wydawnictwem “Currenda” Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian”., która odbędzie 1 października 2019 r. w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica w Warszawie (ul. Nowy Świat 72).


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. dwóch nowych ustaw regulujących funkcjonowanie systemu egzekucji komorniczej i związaną z tym daleko idąca zmianą modelu tej egzekucji pojawiły się nowe wyzwania zarówno natury ustrojowej, jak i proceduralnej. Ich omówienie wymaga zorganizowania wydarzenia wyjaśniającego z punktu naukowego powstające w praktyce wątpliwości i rozbieżności interpretacyjne.


Do wygłoszenia prelekcji zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, w szczególności zajmujących się problematyką nauk prawnych, praktyków, aplikantów zawodów prawnych.

Rejestracji uczestnictwa czynnego należy dokonać najpóźniej do dnia 15 września 2019 r. godz. 23:59.

Rejestracji uczestnictwa biernego należy dokonać najpóźniej do dnia 22 września 2019 r.

Kontakt z organizatorami: konferencjanaukowainppan@gmail.com

REJESTRACJA


Wydarzenie jest również dostępne na facebooku

Konferencja – 18.10.2019 r. – „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Mercatus et Civis” uprzejmie zapraszają do udziału w II Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki pn. „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”.Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Akademii Nauk – Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72.


Konferencja powstaje dzięki współpracy Fundacji „Mercatus et Civis” z Instytutem Nauk Prawnych PAN. Instytut Nauk Prawnych PAN jest jedną z najpoważniejszych pod względem znaczenia i potencjału kadrowego placówek naukowo-badawczych Polskiej Akademii Nauk w jej dziale nauk społecznych. Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego. Fundacja “Mercatus et Civis” powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. „Mercatus et Civis” to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej.


KOMITET NAUKOWY


Obecny rynek energii to rynek wymagający, poszukujący nowych rozwiązań technologicznych, prawnych i ekonomicznych. Wyraźna ewolucja winna sprzyjać pozyskaniu czystej i taniej energii, przyjaznej dla samorządów i konsumentów, uwzględniając zasady uczciwej konkurencji. Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo energetyczne i finansowe podmiotów korzystających z nowych technologii. Konieczna jest zatem identyfikacja szans i zagrożeń, aby wypracować rozwiązania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego i podmiotów w nim uczestniczących.
Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii, zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku (agenda konferencji w załączeniu). Zaproszenie do udziału w II edycji EFNiG kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym rynku energetycznego.


Celem konferencji jest omówienie możliwości oraz istotnych problemów związanych z rynkiem energii takich jak: konkurencja na rynku energii i ochrona konsumenta odbiorcy energii, zasady budowania systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, aspekty prawne wykorzystania nowych technologii, zasady opodatkowania działalności gospodarczej w energetyce, problematyka elektromobilności oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.


Zaproszenie do udziału w II edycji EFNiG kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorców, administracji publicznej, a także przedstawicieli praktyki prawniczej. Intencją organizatorów konferencji jest określenie wspólnej platformy dla branży energetycznej, świata nauki i praktyki prawniczej w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego. Konferencja ma za zadanie integrować środowiska nauki i praktyki w zakresie dotyczącym rynku energetycznego.


Formy: Panele tradycyjne (3-4) – prezentacja referatów i dyskusja. Dodatkowo przewidziano panel doktorancko-studencki lub odrębnie studencki i doktorancki. Szczegółowa tematyka obrad plenarnych w poszczególnych panelach zostanie opracowana na podstawie zgłoszonych tytułów referatów do 27 września 2019 r. W tym też terminie program konferencji zostanie zamieszczony na stronach organizatorów: Instytut Nauk Prawnych PAN, Mercatus et Civis

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ CERTYFIKATY UCZESTNICTWA.


Zasady uczestnictwa w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przekazanie opłaty konferencyjnej w odpowiedniej wysokości na konto organizatora. Udział w konferencji jest co do zasady odpłatny. Opłata konferencyjna (cena z VAT), w zależności od wyboru opcji jest zróżnicowana i wynosi:

 • opłata dla przedstawicieli nauki i urzędów 300 zł;
 • opłata dla studentów i doktorantów 250 zł;
 • opłata dla przedstawicieli świata biznesu 600 zł;
 • pracownicy i doktoranci INP PAN są zwolnieni z opłat;
 • reprezentanci podmiotów współpracujących oraz zaproszeni goście są zwolnieni z opłat.

ABY UMOŻLIWIĆ SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ KONFERENCJI PROSIMY SERDECZNIE WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW (także zwolnionych z opłat) O REJESTRACJĘ MOŻLIWIE SZYBKO W SYSTEMIE ELEKTRONICZNYM DOSTĘPNYM POD LINKIEM PONIŻEJ.

REJESTRACJA


Opłatę konferencyjną należy przelać nie później niż do dnia 20 września 2019r. na konto:

KONTO NR: mbank 46 1140 2004 0000 3102 7645 5500

FUNDACJA „MERCATUS ET CIVIS”,
ul. Piłsudskiego 28A, 33-100 TARNÓW

z dopiskiem w tytule: „Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki 2019, imię i nazwisko uczestnika”

Faktura VAT w wersji elektronicznej zostanie wystawiona niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty i przesłana na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym (elektronicznym w systemie konfeo.pl).

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają udział w konferencji, materiały konferencyjne, możliwość publikacji, bufet kawowy i obiad podczas obrad. Opłata konferencyjna nie obejmuje natomiast kosztów związanych z noclegiem oraz dojazdem na konferencję.

Zgłoszenia udziału w Konferencji:

 • w przypadku chęci wygłoszenia referatu wraz ze wskazaniem jego tytułu i przesłaniem abstraktu powinno nastąpić – najpóźniej do dnia 13 września 2019 r.
 • w pozostałych przypadkach – najpóźniej do dnia 20 września 2019 r.

ORGANIZATORZY BARDZO PROSZĄ ABY Z UWAGI NA KWESTIE ORGANIZACYJNE NIE ZWLEKAĆ Z REJESTRACJĄ DO OSTATNIEJ CHWILI.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Propozycje referatów zostaną poddane ocenie przez Komitet Naukowy, a informacja przekazana zostanie zainteresowanym do dnia 27 września 2019 roku.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia referatów, które nie zostaną wygłoszone w trakcie Konferencji, ale mogą być przyjęte do publikacji.

Nadesłanie referatów do publikacji powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r. ze względu na cykl wydawniczy (planowany termin wydania monografii najpóźniej w pierwszym kwartale 2020 r.). Planuje się aby publikacja konferencyjna została wydana przez Wydawnictwo INP PAN.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przygotowania tekstów do publikacji w pracy zbiorowej Instytutu Nauk Prawnych PAN


W przypadku jakichkolwiek pytań organizacyjnych związanych z tym wydarzeniem prosimy kierować je do Moniki Czyż – Kierownik Pionu Administracyjnego,  (e-mail: konferencje@inp.pan.pl lub Jarosława Króla – Prezesa Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis” (e-mail: j.krol@mercatusetcivis.pl, tel.: 601913417).


Zapraszamy serdecznie!Kongres Kryminologiczny – 25-26 września 2019 r.


W imieniu Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Kongresie Kryminologicznym, który odbędzie się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, w dniach 25-26 września 2019 roku.


Seminarium naukowe – 24.06.2019 r. – „Zabezpieczenie społeczne i prawa pracowników migrujących z Ukrainy w Polsce”

Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego mają przyjemność zaprosić na seminarium naukowe pt. „Zabezpieczenie społeczne i prawa pracowników migrujących z Ukrainy w Polsce”, które odbędzie się 24 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72, Warszawa), w sali nr 273 (II piętro).

Szczegółowy program wydarzenia

Seminarium naukowe – 24.06.2019 r. – “Europejski Trybunał Praw Człowieka i znaczenie upływu czasu dla oceny mechanizmów sprawiedliwości okresu przemian (transitional justice)”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

serdecznie zaprasza na seminarium naukowe


Europejski Trybunał Praw Człowieka i znaczenie upływu czasu dla oceny mechanizmów sprawiedliwości okresu przemian (transitional justice)


24 czerwca 2019 r. godz. 13.00

Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro

Prelegentka: mgr Anna Wójcik

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl) do dn. 21 czerwca 2019 r.

Otwarte seminarium naukowe – 27.06.2019 r. – „Sieci organów ochrony konkurencji (ECN, ICN i in.) jako forma międzynarodowego współdziałania tych organów”.

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN oraz Wydawnictwo Naukowe INP PAN zapraszają na otwarte seminarium naukowe pt. „Sieci organów ochrony konkurencji (ECN, ICN i in.) jako forma międzynarodowego współdziałania tych organów”. Seminarium odbędzie się 27 czerwca 2019 r. (czwartek) w godz. 17:00-19:00, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).


Planowany program seminarium:

 1. Ponadnarodowe sieci organów ochrony konkurencji – istota zjawiska, jego formy oraz konsekwencje dla krajowego porządku prawnego, dr Mateusz Błachucki, INP PAN.
 2. Współpraca międzynarodowa organów ochrony konkurencji w ramach sieci organów a ochrona praw przedsiębiorców, dr Marta Michałek-Gervais, Clifford Chance.
 3. Powstanie i rozwój ECN a dotychczasowe i projektowane zmiany w polskim prawie konkurencji, dr. hab., prof. UW Rafał Stankiewicz, WPiA UW.
 4. Dyskusja.

Seminarium połączone będzie z promocją monografii dra Mateusza Błachuckiego pt. Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji) wydanej niedawno nakładem Wydawnictwa Naukowego INP PAN.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 25 czerwca 2019 r. Rejestracja

Zarejestrowanym uczestnikom seminarium przysługuje rabat w wysokości 20% na nabycie książki „Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny”.

Konferencja – 03.06.2019 – RUSSIA AND UKRAINE – CHALLENGES FOR INTERNATIONAL LAW AND POLITICS

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


RUSSIA AND UKRAINE – CHALLENGES FOR INTERNATIONAL LAW AND POLITICS 
(Warszawa, 3 Czerwca 2019 (Poniedziałek)


10:00-10:10 Opening:

Ernest Wyciszkiewicz (Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Warsaw)

Bogdan Góralczyk (Centre of Europe of Warsaw University, Warsaw)

Władysław Czapliński(Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

10:10-11:30 Session 1: Crimea and Donbas under legal scrutiny – where are we and where can we go from here?

Moderator: Łukasz Adamski (Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Warsaw)

Władysław Czapliński (Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw) – Emerging and Unrecognized Entities in International Law

Nikolay Marin (South-West University “Neofit Rislki”, Blagoevgrad) –How to regulate the situation of Crimea (from the point of view of international law), probable and less probable scenarios, taking into account the jurisdiction of adequate international courts and tribunals

Hennadiy Maksak (Foreign Policy Council “Ukrainian Prism”, Kyiv) –Political and legal peculiarities of the current situation in Crimea and Donbas, likely and unlikely scenarios of developments between Russia and Ukraine

 11:30-11:45 coffee break

11:45-13:15 Session 2: Norm-makers, norm-setters, norm-enforcers? Real and imagined capabilities of international institutions

Moderator: Agnieszka Bieńczyk-Missala (Warsaw University)

Dagmar Richer (Saarland University, Saarbrücken) The future of Ukraine-Russia relations from the perspective of international actors

Salvatore Zappalà (University of Catania) – What can be done in the case of the Ukrainian-Russian conflict on the UN level?

Jochen von Bernstorff (Tübingen Law Faculty) – What can be done (and what are the proper international institutions) in the case of the Ukrainian-Russian conflict in human rights domain?

13:15-14:15 lunch

14:15-15:45 Session 3: A political reality check – who is ready, willing and able to do what, when and under what conditions?

Having in mind possible legal solutions as given during the proceeding, which of them are or can be politically feasible under what conditions now or in the future given different domestic contexts and foreign policy agendas of each stakeholder (Russia, Ukraine, Poland, NATO, EU).

Moderator: Ernest Wyciszkiewicz (Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Warsaw)

Andrey Zagorski (Primakov Institute of Word Economy and International Relations (IMEMO) of the Russian Academy of Sciences, Moscow)

Olena Snyhir (Diplomatic Academy of Ukraine at the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, Kyiv)

Łukasz Kulesa (Polish Institute of International Affairs, Warsaw)

 15:45-16:00 Final remarks

Free entrance

Konferencja – 14.11.2019 – “Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na konferencję NOWE TECHNOLOGIE I PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, która odbędzie się 14 listopada 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Motywem przewodnim konferencji jest zaproszenie do dyskusji naukowej nad ewolucją prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii gospodarki cyfrowej. W tej edycji konferencji chcielibyśmy skoncentrować na następujących zagadnieniach:

 1. DYREKTYWA W SPRAWIE PRAW AUTORSKICH NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM – jaki powinien być kierunek i zakres implementacji?
 2. OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – jakie są konieczne zmiany w zakresie sądownictwa w sprawach własności intelektualnej?
 3. PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII – czy możliwe są dzisiaj szczególne regulacje: Sztuczna Inteligencja, Blockchain, Internet Rzeczy?

Zapraszamy naukowców a także zespoły badawcze do udziału i współtworzenia konferencji a następnie planowanej publikacji.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczących obszaru badawczego oraz propozycji wystąpienia konferencyjnego na adres konferencja@inp.pan.pl do 30 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje dotyczące konferencji dostępne będą wkrótce na stronie www.inp.pan.pl.

 Rejestracja na konferencję zostanie otwarta w dniu 15 października 2019 r.

Konferencja – 17.10.2019 – “Trade Secrets in Theory and Practice”

Instytut Nauk Prawnych PAN ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję z zakresu własności intelektualnej, pod tytułem “TRADE SECRETS IN THEORY AND PRACTICE”, która odbędzie się 17 października 2019 r., przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Motywem wyboru tematu konferencji jest niedawne wprowadzenie do prawa unijnego jednolitych ram ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie dyrektywy 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.


Celem konferencji jest dyskusja nad wybranymi, teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa w perspektywie krajowej, unijnej i międzynarodowej. Wśród proponowanych tematów znajdują się w szczególności:

 1. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jako część systemu ochrony własności intelektualnej. Podobieństwa i różnice pomiędzy oboma systemami oraz ich znaczenie dla ochrony i wspierania innowacji.
 2. Koncepcje teoretycznoprawne dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – od podejścia własnościowego do podejścia opartego na szerokim dostępie (misappropriation and access).
 3. Przesłanki zdolności ochronnej tajemnicy przedsiębiorstwa i zasady ochrony.
 4. Tajemnica przedsiębiorstwa w kontekście swobody przepływu pracowników.
 5. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu sądowym i mediacyjnym.

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do zgłaszania wystąpień na konferencji oraz udziału w tym wydarzeniu.

Prosimy o przesłanie tytułu i abstraktu proponowanej prezentacji, nie przekraczającego 400 wyrazów, w języku angielskim, do 15 czerwca 2019 na adres: tradesecrets@inp.pan.pl. Ponadto, prosimy o podanie Państwa afiliacji i krótkiej informacji biograficznej. Lista wybranych wystąpień konferencyjnych zostanie ogłoszona 30 lipca 2019. Wybrane wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w formie monografii.

 Rejestracja na konferencję zostanie otwarta w dniu 1 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą zamieszczane na stronie Trade Secrets in Theory and Practice.

Patronat na konferencją: Urząd Patentowy RP

Współorganizator: Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji

Seminarium naukowe – 06.06.2019 r. – “Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”

Grupa Robocza ds. Osób Świadczących Pracę Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zapraszają na seminarium nt. „Czy i jak definicja pracy przymusowej powinna być włączona do Kodeksu Karnego?”, 6 czerwca 2019 r., godz. 14.00 – 16.30 Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 273 (II piętro).

Prosimy o potwierdzenie udziału wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Od kilku lat odnotowuje się znaczący wzrost skali zjawiska pracy przymusowej i w związku z tym potrzebę pełniejszego uregulowania tej problematyki w polskim ustawodawstwie. Problem ten został dostrzeżony w dokumencie rządowym – Krajowy Plan Działań na rzecz wdrożenia Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka (przyjęty przez Radę Ministrów w 2017 r.).

Odpowiedzią na to wyzwanie było powołanie w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju) Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę. Grupa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu podjęła prace m.in. nad opracowaniem definicji pracy przymusowej i złożeniem rekomendacji do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem definicji pracy przymusowej do przepisów kodeksu karnego.

Projekt definicji opracowany pod kierunkiem dr hab. Witolda Klausa, prof. INP PAN (INP PAN, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej) oraz sędzi dr Małgorzaty Makarskiej (Ministerstwo Sprawiedliwości) wraz z uzasadnieniem będą stanowiły przedmiot rozważań podczas seminarium. W procesie konsultacji prezentowanego projektu uczestniczyli również pozostali członkowie grupy roboczej, w tym przedstawiciele instytucji państwowych, ministerstw, biznesu, związków zawodowych oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

W celu zapewnienia Państwu efektywnego udziału w dyskusji wszystkim osobom, które potwierdzą zainteresowanie udziałem w seminarium, przekazany zostanie zestaw materiałów zawierający treść projektowanej definicji wraz z uzasadnieniem.

Seminarium naukowe – 28.05.2019 r. – „Prawa pamięci w Turcji”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe „Prawa pamięci w Turcji”, które odbędzie się 28 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro. Prelegentem będzie dr Grażyna Baranowska.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową (phrc@man.poznan.pl)
do dn. 27 maja 2019 r.

Zaproszenie

Konferencja ESIL – SGH – ILS PAS – 22-23.11.2019 – “The crisis of multilateral international order: causes, dynamics and consequences”

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. “The crisis of multilateral international order: causes, dynamics and consequences”, którą Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk będzie organizował wspólnie ze Szkołą Główną Handlową oraz European Society of International Law (ESIL) w dniach 22-23 listopada 2019 r. w Warszawie.

Call for papers


Summer Course on Human Rights Protection. Gender in Law and Practice (19-28/08/2019)

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza organizują kurs letni Summer Course on Human Rights Protection. Gender in Law and Practice, który odbędzie się w dniach 19-28 sierpnia br. 
Szczegółowe informacje: http://www.phrc.pl/kurs-letni/
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2019 r.

Zachęcamy do aplikowania i prosimy o przekazanie informacji o kursie osobom, które mogą być zainteresowane udziałem.

Otwarte seminarium naukowe – 8.05.2019 r. – „Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a ochrona danych osobowych w świetle RODO”

Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN zaprasza na otwarte seminarium naukowe pt. „Dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego a ochrona danych osobowych w świetle RODO”.

Seminarium odbędzie się 8 maja 2019 r. (środa) w godz. 17:00-19:00, w sali 273 Pałacu Staszica (II piętro).

Planowany program seminarium:

1. Wpływ RODO na relację dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych (dr Grzegorz Sibiga, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego, INP PAN)

2. Nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dostosowująca do przepisów RODO (mgr Dominik Sybilski, INP PAN)

3. Refleksje na temat relacji dostępu do informacji publicznych i ponownego wykorzystywania oraz ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (dr Iwona Bogucka, sędzia NSA, Biuro Orzecznictwa NSA)

4. Dyskusja

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 6 maja 2019 r. pod adresem: 

http://ankietyinppan.pl/index.php/593262?lang=pl 

Zaproszenie na seminarium