Dydaktyka

Prawnicze Seminaria Doktorskie

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór uczestników II edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich w roku akademickim 2020/2021


CEL


Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych PAN przygotowują Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i zapewniają opiekę naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie. Uczestniczą także w innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez Opiekunów naukowych dyscypliny, stwarzając warunki do współpracy naukowej w zespołach badawczych i opracowania przez Uczestników publikacji naukowych. Uczestnicy biorą także udział w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN,


CZESNE


6 000 ZŁ za dwa semestry Dla absolwentów studiów doktoranckich w INP PAN czesne wynosi 5 000 zł za dwa semestry

Umowa jest zawierana na okres jednego roku akademickiego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

OPŁATA REJESTRACYJNA :

100 ZŁ

NR KONTA:

54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 ( tytułem: PSD Nazwisko i Imię kandydata)


ZASADY REKRUTACJI


Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art.326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie INP PAN, a następnie przesłanie dokumentów pocztą na adres sekretariatu INP PAN z dopiskiem „REKRUTACJA PSD”:

  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny
  • list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium oraz wstępną propozycją projektu badawczego
  • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego
  • potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej

Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata oraz ewentualnej rozmowy z kandydatem.


TERMINY


CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

OD 30 LIPCA 2020 r. DO 15 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

09 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BĘDĄ PODANE DO WIADOMOŚCI KANDYDATÓW W TERMINIE DO 16 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

SEKRETARIAT:

Monika Czyż, tel. 22-65 72 744
Grazyna K. Costantin, tel.: 600 058 908
Email: psd@inp.pan.pl, m.czyz@inp.pan.pl
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pok.213

DYŻURY:

Poniedziałek, wtorek w godz. 10:00 – 17:00
Środa, czwartek, piątek: godz. 10:00 – 16:00

Pliki do pobrania

Regulamin
Lista seminariów doktorskich
Klauzula informacyjna
Wniosek