Dydaktyka

Prawnicze Seminaria Doktorskie

Instytut Nauk Prawnych PAN ogłasza nabór uczestników I edycji Prawniczych Seminariów Doktorskich w roku akademickim 2019/2020


CEL


Umożliwienie uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym. Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich INP PAN biorą udział w seminariach doktorskich oraz innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów dyscypliny, a także w zajęciach warsztatowych organizowanych przez INP PAN.

Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN w ramach przygotowania Uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową w celu umożliwienia Uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), a także innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez Opiekunów naukowych dyscypliny, stwarzając warunki do współpracy naukowej w zespołach badawczych i opracowania przez Uczestników publikacji naukowych, a także w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN, przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie.


CZESNE


6 000 ZŁ za dwa semestry Dla absolwentów studiów doktoranckich w INP PAN czesne wynosi 5 000 zł za dwa semestry

OPŁATA REJESTRACYJNA :

100 ZŁ

NR KONTA:

54 1130 1017 0020 1466 1420 0002 ( tytułem: PSD Nazwisko i Imię kandydata)


ZASADY REKRUTACJI


Na PSD INP PAN może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub posiada dyplom, o którym mowa w art.326 ust 2 pkt 2 lub art. 327 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym działa uczelnia go wydająca.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie INP PAN, a następnie złożenie dokumentów w sekretariacie INP PAN:

  • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny
  • list motywacyjny dotyczący przyjęcia na PSD PAN z opisem zainteresowań naukowych, wraz ze wskazaniem wybranego seminarium oraz wstępną propozycją projektu badawczego
  • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowego dorobku zawodowego i naukowego
  • potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej

Decyzję o przyjęciu na PSD podejmuje Komisja Rekrutacyjna INP PAN po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydata oraz po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.


TERMINY


CZAS TRWANIA REKRUTACJI:

OD 3 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2019 r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

20 WRZEŚNIA 2019 r.

TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

23-30 WRZEŚNIA 2019 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BĘDĄ PODANE DO WIADOMOŚCI KANDYDATÓW W TERMINIE DO 10 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

SEKRETARIAT:

Monika Czyż, tel. 22-65 72 744
Email: m.czyz@inp.pan.pl
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), pok.213

DYŻURY:

Poniedziałek, wtorek w godz. 10:00 – 17:00
Środa, czwartek, piątek: godz. 10:00 – 16:00

Pliki do pobrania

Regulamin
Wniosek
Lista seminariów
klauzula informacyjna