Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Dla Doradców Podatkowych – II edycja

Podyplomowe Studia Dla Doradców Podatkowych w INP PAN – utworzone we współpracy z Krajową Radą Doradców Podatkowych – zainaugurowały działalność w czerwcu 2015 r.

Celem Podyplomowych Studiów dla Doradców Podatkowych jest uzupełnienie oraz pogłębienie wiedzy Uczestników w zakresie następujących gałęzi i dyscyplin prawa oraz następujących zagadnień:
1) postępowania sądowo-administracyjnego
2) prawa cywilnego, w tym umów i spadków,
3) prawa gospodarczego, w tym prawa spółek,
4) teorii prawa oraz logiki prawniczej,
5) prawa karnego materialnego oraz postępowania karnego,
7) prawa karnego skarbowego – zarówno materialnego, jak i procesowego oraz wykonawczego,
8) zagadnień prawno-podatkowych cen transferowych (cen transakcyjnych);
9) wybranych zagadnień z zakresu prawa europejskiego,
10) polityki podatkowej Unii Europejskiej w stosunku do państw członkowskich oraz prawa podatkowego wybranych państw członkowskich UE.

Adresatami Studiów są przede wszystkim doradcy podatkowi, a także osoby pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu objętego programem Studiów, niezbędną do jej stosowania w praktyce, w szczególności:
– osoby ubiegające się o wpis na listę doradców podatkowych,
– księgowi, biegli rewidenci,
– pracownicy oraz współpracownicy kancelarii prawniczych,
– pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
– osoby prowadzące działalność gospodarczą,
– osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych,
– pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego.

Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Wydziałów Prawa i Administracji renomowanych uczelni wyższych w Polsce,
a także wybitnych praktyków: sędziów, doradców podatkowych oraz radców prawnych i adwokatów.

Struktura:
● Studia składają się z 4 modułów
● Studia jako całość są dwusemestralne
(ogółem 10 zjazdów: od września 2017 r. do czerwca 2018 r.).
● Uczestnik ma możliwość wyboru jednego, dwóch, trzech albo czterech modułów.
● Uczestnik otrzymuje certyfikat po ukończeniu każdego modułu.
Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów po ukończeniu wszystkich
czterech modułów.
● Koszt całkowity Studiów (wszystkich 4 modułów) – 3.400 zł
Koszt modułu A – 1.000 zł
Koszt modułów: B, C i D – 800 zł (każdy).

Moduł A (48 godz.)
Terminy:
23 – 24.09.2017 r.
14 – 15.10.2017 r.
28 – 29.10.2017 r.

Tematyka: Postępowanie administracyjne (wykłady, warsztaty). Teoria prawa.
Logika.

Moduł B (48 godz.)
Terminy:
02 – 03.12.2017 r.
13 – 14.01.2018 r.
24 – 25.02.2018 r.

Tematyka:
Prawo prywatne: Prawo cywilne (w tym: umowy, spadki). Prawo gospodarcze.

Moduł C (36 godz.)

Terminy:
10 – 11.03.2018 r.
07 – 08.04.2018 r.

Tematyka: Prawo karne (materialne i procesowe). Prawo karne skarbowe (materialne i procesowe).

Moduł D (36 godz.)
Terminy:
19 – 20.05.2018 r.
16 – 17.06.2018 r.

Tematyka: Prawo finansowe. Ceny transferowe. Prawo europejskie.

Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

Rekrutacja: Uczestnikami Studiów mogą być osoby posiadające tytuł magistra lub licencjata.
Podstawę przyjęcia stanowi zgłoszenie udziału wraz z wymaganymi dokumentami (określonymi w Regulaminie PSDP):
1) Druk zgłoszenia udziału w Studiach,
2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich (albo kopię dyplomu poświadczoną notarialnie); w przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3) zdjęcie podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem;
4) dokument poświadczający zmianę imienia lub nazwiska (w przypadku gdy kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych zmienił imię lub nazwisko).
Formularz zgłoszenia:druk zgłoszenia
Termin składania dokumentów: Zapisy otwarte – zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2017 r.

Zapisy:
Dokumenty należy przesłać pocztą listem poleconym na adres:
Podyplomowe Studia Dla Doradców Podatkowych
Irena Chodyko – Sekretarz Studium
Instytut Nauk Prawnych PAN Nowy Świat 72,
00-330 Warszawa albo złożyć je w pok. 273,
III piętro w Pałacu Staszica.

Kierownik Studium: dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN
Sekretarz Studium: Irena Chodyko
Kontakt i informacje o Studium: Irena Chodyko, tel. 606-315-444, 22 65-72-868
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

Jednostka prowadząca Studia: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel. 22 826-75-71
fax. 22 826-78-53

Forma zaliczenia egzaminu końcowego: test
Planowane terminy zjazdów:
23 – 24.09.2017 r.
14 – 15.10.2017 r.
28 – 29.10.2017 r.
02 – 03.12.2017 r.
13 – 14.01.2018 r.
24 – 25.02.2018 r.
10 – 11.03.2018 r.
07 – 08.04.2018 r.
19 – 20.05.2018 r.
16 – 17.06.2018 r.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym
w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego,
współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Regulamin
Wzór umowy o warunkach odpłatności
Program
Zgłoszenia
Druk zgłoszenia

Kierownik Studiów

dr hab. Monika Tarska, prof. INP PAN

Zakład Prawa Prywatnego

Sekretariat

Wszelkich informacji udziela:
Sekretarz studiów: Irena Chodyko pok. 273 II piętro
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

tel. 22 657-28-68 tel. kom.: 606-315-444

Dyżury:
w trakcie zjazdów w pok. 272 na II piętrze w INP PAN.

Strefa dla zalogowanych

Wykładowcy

PODYPOLOMOWE STUDIA DLA DORADCÓW PODATKOWYCH

Instytut Nauk Prawnych PAN

 • Dr Adam Błachnio, prokurator, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Dr hab. Marcin Czepelak, Uniwersytet Jagielloński
 • Michał Folcholc, radca prawny
 • Iwona Georgijew, Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.
 • Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Uniwersytet Śląski, Przewodnicząca KRDP
 • Prof. dr hab. Hubert Izdebski, radca prawny i adwokat, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Marcin Jamroży, radca prawny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr Andrzej Kawecki, adwokat
 • Prof. INP PAN dr hab. Jacek Kosonoga, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Dr hab. Marcin Krajewski, radca prawny, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Robert Lewandowski, radca prawny, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Sławomir Łuczak, radca prawny
 • Dr Hanna Machińska, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Jarosław Majewski, adwokat, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Dr Paweł Marcisz, radca prawny
 • Dr Katarzyna Michałowska, radca prawny
 • Dr hab. Tomasz Oczkowski, radca prawny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Adam Opalski, radca prawny, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
 • Prof. INP PAN dr hab. Przemysław Saganek, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Prof. INP PAN dr hab. Monika Szwarc, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Prof. INP PAN dr hab. Monika Tarska, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Prof. INP PAN dr hab. Helena Żakowska-Henzler, Instytut Nauk Prawnych PAN