Studia podyplomowe

1
„Prawo Konkurencji” – X Edycja


Informacje Ogólne


Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Konkurencji”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2020 – czerwiec 2021)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

 • 14-15.11.2020 r.;
 • 28-29.11.2020 r.;
 • 12-13.12.2020 r.;
 • 09-10.01.2021 r.;
 • 06-07.02.2021 r.;
 • 06-07.03.2021 r.;
 • 10-11.04.2021 r.;
 • 15-16.05.2021 r.;
 • 12-13.06.2021 r.;
 • 27.06.2021 r. – uroczystość rozdania świadectw.

Czesne za całość studiów: 5000 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 16 października 2020 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy 13.06.2021 r.

 1. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Konkurencji, Zakładu Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.
 2. Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.
 3. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa konkurencji niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności: radcowie prawni, adwokaci, pracownicy kancelarii prawniczych, sędziowie, pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i urzędów regulacyjnych, inni pracownicy administracji publicznej (w tym rządowej i samorządowej), osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych, pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego, osoby zajmujące się naukowo prawem konkurencji i inne osoby zainteresowane prawem konkurencji.
 4. Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach i warsztatach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą i ekonomiczną oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 5. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) lub w innych obiektach przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Zajęcia mogą odbywać się również w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji oraz równocześnie w formie stacjonarnej i zdalnej.
 6. Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym wiele pozycji z zakresu prawa konkurencji i prawa europejskiego.
 7. Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 8. Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez: (1) pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego, (2) formalne rozliczenie obecności na zajęciach. Liczba nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może przekroczyć 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie. Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 9. Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Cele studiów


Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Będzie mowa m.in. o tym jakie jest znaczenie unijnego prawa konkurencji dla stosowania prawa antymonopolowego przez polski organ antymonopolowy i sądy krajowe. Jakie są rodzaje praktyk ograniczających konkurencję. Jak powstają i funkcjonują kartele. Czy porozumienia wertykalne zasługują na łagodniejsze traktowanie. Kiedy zachodzi nadużycie pozycji dominującej. Kiedy koncentracja może być uznana za zakazaną. Kiedy można zastosować kary pieniężne, a jak się przed nimi uchronić. Jak w praktyce funkcjonuje polityka łagodzenia kar. Jak oddzielić kompetencje Prezesa UOKiK od kompetencji organów regulacyjnych oraz jakie są zasady udzielania pomocy publicznej.

Tematem wykładów będzie również postępowanie antymonopolowe oraz postępowanie sądowe. Według jakich zasad prowadzana jest kontrola u przedsiębiorców. Jakie standardy ochrony praw przedsiębiorców powinny mieć zastosowanie w postępowaniach o praktyki ograniczające konkurencję (kartele, porozumienia wertykalne, nadużycie pozycji dominującej).

Na wykładach będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z prawem konsumenckim oraz prawem służącym przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Jaka jest relacja między takimi pojęciami jak: praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nieuczciwa konkurencja. Będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, uregulowania sektorowe i prawo karne.

Dopełnieniem wykładów prezentujących prawo konkurencji, będą wykłady poświęcone ekonomicznym przesłankom prawnej ochrony konkurencji oraz ekonomicznym aspektom rywalizacji i kooperacji, znaczeniu jakie ma prawo konkurencji w zarządzaniu firmą oraz podstawowym pojęciom ekonomicznym mającym znaczenie dla stosowania prawa konkurencji, w szczególności takim jak pojęcie konkurencji, rynek właściwy, pozycja dominująca na rynku, kryteria pomiaru udziału rynku kryteria oceny pozycji i siły rynkowej przedsiębiorcy, bariery wejścia wyjścia z rynku właściwego, ekonomiczne aspekty koncentracji (koncentracje przyjazne i wrogie), kryteria oceny wpływu planowanej koncentracji na stan konkurencji.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.


Program


Blok 1.


Blok 2.


Blok 3.


Blok 4.


Blok 5.


Blok 6.


Blok 7.


WYKŁADOWCY


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Irena Chodyko tel. kom. 505-041-045
tel. kom. 606-315-444
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272 środa, piątek godz. 10.00 – 15.00

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (listopad 2020 – czerwiec 2021)

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania


Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Regulamin Studiów Podyplomowych "Prawo Konkurencji"