Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego – II Edycja

Opis:

I. Dwusemestralne studia podyplomowe są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego:

II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie zachowań korupcyjnych, zwłaszcza w sektorze publicznym.

III. Zajęcia rozpoczynają się 13 kwietnia 2019 r. i obejmują 140 godzin wykładów i warsztatów.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie korupcji i etyczne aspekty tego zjawiska; zagrożenia korupcją w sektorze publicznym i sposoby minimalizacji ryzyka korupcyjnego; odpowiedzialność osób fizycznych i prawnych za korupcję w świetle prawa międzynarodowego, UE oraz polskiego; proceduralne aspekty walki z korupcją; instytucjonalne aspekty walki z korupcją; analizę mechanizmów antykorupcyjnych i zadań pełnomocników do spraw antykorupcji; problematykę compliance.

  1. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, oraz specjaliści – praktycy, w tym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
  2. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).
  3. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia z końcowego egzaminu.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni, wybitni specjalności z prawa karnego, prawa administracyjnego, m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, oraz specjaliści – praktycy, w tym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zgłoszenia

Jakie są zasady rekrutacji ?
– rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe jest otwarta
– liczba miejsc jest ograniczona – max 80 osób
– o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia wszystkich wymaganych dokumentów)

Kto może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe?
O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadająca tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub tytuł równoważny.

Jaki jest koszt udziału w studiach podyplomowych ?
Studia podyplomowe prowadzone są na zasadzie, pełnej, jednorazowej odpłatności. Czesne wynosi 5.500 zł brutto i obejmuje również koszt wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Czesne nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej 100 zł brutto.

Czesne uiszczane jest zgodnie z odrębną umową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych.
Na uzasadniony wniosek Kandydata Dyrektor Instytutu może rozłożyć czesne na raty wnoszone w wyznaczonych terminach.

Jakie dokumenty należy złożyć ?
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe do 11 marca 2019 r. powinien złożyć załączony poniżej „Druk zgłoszenia” wraz załącznikami, tj.:
1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych (oryginał dyplomu zostanie zwrócony na pierwszych zajęciach);
2. jedno zdjęcie legitymacyjne podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie;
3. dokument poświadczający zmianę nazwiska lub imienia (dokument wymagany w przypadku gdy kandydat po wydaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub równorzędnych zmienił imię lub nazwisko)

Ponadto, uczestnik studiów podyplomowych, podpisując „Druk zgłoszenia” oświadcza, że:
1. zapoznał się z Regulaminem studiów podyplomowych,
2. zobowiązuje się do wniesienia czesnego i opłaty rekrutacyjnej,
3. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez INP PAN na potrzeby studiów podyplomowych,

W jaki sposób można złożyć dokumenty?
Dokumenty aplikacyjne można złożyć w jeden z następujących sposobów:

  1. pocztą tradycyjną (listem poleconym), na adres: Instytut Nauk Prawnych PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00 – 330 Warszawa z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawa Antykorupcyjnego”;
  2. osobiście: w Sekretariacie INP PAN, pok.272 lub 220 w Pałacu Staszica, II piętro;
  3. pocztą elektroniczną: zeskanowane, ww. wymagane dokumenty należy przesłać na adres: i.chodyko@inp.pan.pl (ważne: skuteczne złożenie dokumentów w wersji elektronicznej każdorazowo będzie potwierdzane e-mailem zwrotnym przez Sekretarza studiów podyplomowych). W przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej, zakwalifikowany Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany przedstawić Sekretarzowi studiów, pierwszego dnia zajęć oryginały tych dokumentów, celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” wersji przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nr konta bankowego (opłata rekrutacyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002

 

 

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN

SEKRETARZ STUDIUM

Irena Chodyko 
tel. 22 657-28-68 tel. kom. 572-513-468
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (luty 2019 – grudzień 2019)

 

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia
Harmonogram zjazdów
Program
Regulamin studiów
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych