Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe “Prawo Konkurencji” – IX Edycja

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Konkurencji”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN, Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (styczeń 2019 – październik 2019)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)
12-13.01.2019 r.
16-17.02.2019 r.
02-03.03.2019 r.
30-31.03.2019 r.
06-07.04.2019 r.
27-28.04.2019 r.
18-19.05.2019 r.
01-02.06.2019 r.
05-06.10.2019 r.
17.11.2019 r. – uroczystość rozdania świadectw
Czesne za całość studiów: 5000 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 14 grudnia 2018 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy 06.10.2019 r.

 • Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Konkurencji, Zakładu Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.
 • Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.
 • Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa konkurencji niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności:

 radcowie prawni, adwokaci, pracownicy kancelarii prawniczych, sędziowie, pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i urzędów regulacyjnych, inni pracownicy administracji publicznej (w tym rządowej i samorządowej), osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych, pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego
, osoby zajmujące się naukowo prawem konkurencji i inne osoby zainteresowane prawem konkurencji.
 • Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach i warsztatach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą i ekonomiczną oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).
 • Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym wiele pozycji z zakresu prawa konkurencji i prawa europejskiego
 • Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 • Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez: (1) pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego, (2) formalne rozliczenie obecności na zajęciach. Liczba nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może przekroczyć 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie.
 Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 • Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Konkurencji” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Cele studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa konkurencji. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i ekonomiczną.

Przedmiotem zajęć są źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe orzecznictwo antymonopolowe: Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE (d. Sądu Pierwszej Instancji).

Będzie mowa m.in. o tym jakie jest znaczenie unijnego prawa konkurencji dla stosowania prawa antymonopolowego przez polski organ antymonopolowy i sądy krajowe. Jakie są rodzaje praktyk ograniczających konkurencję. Jak powstają i funkcjonują kartele. Czy porozumienia wertykalne zasługują na łagodniejsze traktowanie. Kiedy zachodzi nadużycie pozycji dominującej. Kiedy koncentracja może być uznana za zakazaną. Kiedy można zastosować kary pieniężne, a jak się przed nimi uchronić. Jak w praktyce funkcjonuje polityka łagodzenia kar. Jak oddzielić kompetencje Prezesa UOKiK od kompetencji organów regulacyjnych oraz jakie są zasady udzielania pomocy publicznej.

Tematem wykładów będzie również postępowanie antymonopolowe oraz postępowanie sądowe. Według jakich zasad prowadzana jest kontrola u przedsiębiorców. Jakie standardy ochrony praw przedsiębiorców powinny mieć zastosowanie w postępowaniach o praktyki ograniczające konkurencję (kartele, porozumienia wertykalne, nadużycie pozycji dominującej).

Na wykładach będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z prawem konsumenckim oraz prawem służącym przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. Jaka jest relacja między takimi pojęciami jak: praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i nieuczciwa konkurencja. Będą również omawiane związki prawa antymonopolowego z innymi dziedzinami prawa, takimi jak prawo cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, uregulowania sektorowe i prawo karne.

Dopełnieniem wykładów prezentujących prawo konkurencji, będą wykłady poświęcone ekonomicznym przesłankom prawnej ochrony konkurencji oraz ekonomicznym aspektom rywalizacji i kooperacji, znaczeniu jakie ma prawo konkurencji w zarządzaniu firmą oraz podstawowym pojęciom ekonomicznym mającym znaczenie dla stosowania prawa konkurencji, w szczególności takim jak pojęcie konkurencji, rynek właściwy, pozycja dominująca na rynku, kryteria pomiaru udziału w rynku i kryteria oceny pozycji i siły rynkowej przedsiębiorcy, bariery wejścia i wyjścia z rynku właściwego, ekonomiczne aspekty koncentracji (koncentracje przyjazne i wrogie), kryteria oceny wpływu planowanej koncentracji na stan konkurencji.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Program

Blok 1.

Podstawowe zagadnienia prawa konkurencji

Źródła unijnego prawa antymonopolowego po przystąpieniu Polski do UE

Główne kierunki ewolucji w polskim prawie antymonopolowym

Główne problemy prawa konkurencji z perspektywy przedsiębiorcy – casestudy

Podstawowe pojęcia prawa konkurencji: rynek właściwy-porozumienia-dominacja-konkurencja-interes publiczny

Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji

Ekonomiczne aspekty prawa konkurencji

Status Prezesa UOKiK oraz kompetencje tego organu

„Wpływ na handel” jako kryterium stosowania unijnego prawa konkurencji na tle praktyki orzeczniczej Prezesa UOKiK

Blok 2.

Publicznoprawne zakazy praktyk ograniczających konkurencję

Zakaz porozumień ograniczających konkurencję

Działania związków przedsiębiorców jako porozumienie ograniczające konkurencję

Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży jako ograniczenie konkurencji „z uwagi na cel” – w unijnym i polskim prawie ochrony konkurencji

Zmowy przetargowe i inne ograniczenia konkurencji w przetargach

Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencji

Wyłączenia indywidualne spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Horyzontalne porozumienia ograniczające konkurencję – przegląd orzecznictwa unijnego

Wertykalne porozumienia ograniczające konkurencję – przegląd orzecznictwa unijnego

Nadużycie pozycji dominującej – aspekty prawne

Nadużycie pozycji dominującej – przegląd orzecznictwa unijnego

Odmowa dostępu do urządzeń kluczowych jako forma nadużycia pozycji dominującej (doktryna „Essentialfacilities”)

Blok 3.

Reguły kontroli koncentracji

Kontrola koncentracji – zagadnienia materialnoprawne

Postępowania w sprawach z zakresu kontroli koncentracji

Współpraca Komisji z krajowymi organami ochrony konkurencji w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Kontrola koncentracji – sankcje administracyjne z tytułu naruszeń zasad kontroli koncentracji

Podejście do rynków oligopolistycznych w sprawach koncentracyjnych – przegląd orzecznictwa unijnego

Kontrola koncentracji i praktyki ograniczające konkurencję na rynkach telekomunikacyjnych – przegląd najnowszego orzecznictwa Komisji Europejskiej

 Blok 4.

Reguły postępowania w sprawach antymonopolowych

Reguły proceduralne w postępowaniach antymonopolowych (wszczęcie postępowania, czynności w toku postępowania, rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK)

Postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć UOKiK (SOKiK, SA, SN)

Zadania sądów i główne kontrowersje dotyczące sądownictwa w sprawach antymonopolowych

Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe

Współpraca organu antymonopolowego z Komisją i organami innych państw członkowskich. Funkcjonowanie Europejskiej Sieci Konkurencji (ECN). Przekazywanie spraw między krajowym organem konkurencji i Komisją

Współpraca międzynarodowa organów ochrony konkurencji (bez ECN) – aspekty praktyczne

Standardy ochrony praw w EKPC i w Karcie Praw Podstawowych UE

Ochrona poufności komunikacji pomiędzy prawnikiem a przedsiębiorcą oraz wolność od samooskarżania w prawie konkurencji – aspekty praktyczne

Prawo do wysłuchania, prawo do równego uczestnictwa i prawo do obrony w postępowaniu przed organem ochrony konkurencji

Kontrole i przeszukania u przedsiębiorców

Blok 5.

Prawo konkurencji a inne dziedziny prawa

Prawo własności intelektualnej a prawo konkurencji z perspektywy praktyki

Ochrona patentowa wynalazków biotechnologicznych a prawo konkurencji

Prawo antymonopolowe a regulacja sektorowa (energetyka, telekomunikacja, zbiorowe zaopatrzenie w wodę)

Podstawy i zasady cywilnoprawnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją

Karnoprawne i wykroczeniowe aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji – warsztaty

Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów oraz przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Blok 6.

Odpowiedzialność za naruszenie reguł konkurencji

Sankcje administracyjne w sprawach o praktyki ograniczające konkurencję

Sankcje penalne w prawie antymonopolowym

Sankcje cywilnoprawne w prawie antymonopolowym

Zasady prywatnoprawnego wdrażania zakazów praktyk ograniczających konkurencję

Rekompensata publiczna jako środek eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK

Zasada ne bis in idem w sprawach dotyczących porozumień antykonkurencyjnych

„Stateactiondefence” (zarzut działania państwowego) a odpowiedzialność przedsiębiorcy za naruszenie art. 101 lub 102 TFUE

Leniency

Programy compliance

Blok 7.

Prawo pomocy publicznej

Uregulowania dotyczące zasad udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorstw jako jeden z działów prawa konkurencji

Prawo przyznawania pomocy publicznej – aspekty proceduralne na przykładach kazusów

Formularz zgłoszenia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Regulamin Studiów Podyplomowych “Prawo Konkurencji”

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Irena Chodyko 
tel. 22 657-28-68 tel. kom. 572-513-468
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (styczeń 2019 – październik 2019)

WYKŁADOWCY

 • dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ – członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kancelaria Prawnicza Modzelewska & Paśnik Competition Regulation Litigation
 • dr hab. Konrad Kohutek, prof. KA – Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego Publicznego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego, były członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK
 • prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska – Kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, były Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN, radca prawny, adwokat
 • dr hab. Maciej Bernatt, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Wydział Zarządzania UW
 • dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN, były dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK
 • dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ – Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, były członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lubasz i Wspólnicy
 • dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN – kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii  INP PAN, adwokat, Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki Sp.j.
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel – kierownik Zakładu Prawa Europejskiego w INP PAN, sędzia Sądu Najwyższego, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • dr hab. Helena Żakowska-Henzler, prof. INP PAN – Kierownik Zakładu Polskiego i Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej w INP PAN
 • SSO Andrzej Turliński – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Przewodniczący XVII Wydziału – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • dr Ewa Stefańska – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW
 • dr Mateusz Błachucki –Zakład Prawa Administracyjnego INP PAN, UOKiK
 • dr Wojciech Dorabialski – dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Zakład Prawa Konkurencji INP PAN, były Prezes UOKiK (w latach 2008-2014), partner w kancelarii Hansberry Tomkiel Sp.k.
 • dr Piotr Pełka – dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK
 • dr Jan Szczodrowski – urzędnik służbprawnych Komisji Europejskiej
 • dr Bartosz Turno L.L.M. in Competition Law (King’s College London), radca prawny, partner w Kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.
 • dr Anna Zientara – Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW
 • dr Maciej Gac – prawnik w zespole prawa konkurencji w kancelarii Hogan Lovells
 • Agata Zawłocka Turno – radca prawny LL.M. in Competition Law (King’s College London), była dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK
 • Małgorzata Modzelewska de Raad – adwokat, Kancelaria Modzelewska & Paśnik. Competition Regulation Litigation
 • Agnieszka Stobiecka-Kuik – urzędnik służb prawnych Komisji Europejskiej

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Regulamin Studiów Podyplomowych "Prawo Konkurencji"