Studia podyplomowe

8
„Prawo Nowych Technologii” – I edycja


Informacje Ogólne


Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN, Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (styczeń 2019 – listopad 2019)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

 • 19-20.01.2019 r.
 • 09-10.02.2019 r.
 • 23-24.02.2019 r.
 • 16-17.03.2019 r.
 • 13-14.04.2019 r.
 • 18-19.05.2019 r.
 • 08-09.06.2019 r.
 • 28-29.09.2019 r.
 • 19-20.10.2019 r.
 • 10.11.2019 r. – uroczystość rozdania świadectw

Czesne za całość studiów: 5500 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 21 grudnia  2018 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy 20.10.2019 r.

 1. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Prywatnego, Zakładu Prawa Własności Przemysłowej, Zakładu Prawa Konkurencji, Zakładu Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii i przemysłu m.in. Google, Siemens.
 2. Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.
 3. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa nowych technologii niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności: radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, pracownicy kancelarii prawniczych, sędziowie, prawnicy wewnętrzni firm informatycznych i technologicznych, osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze mediów, IT i telekomunikacji, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii, w szczególności pracownicy urzędów regulacyjnych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych, pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego i inne osoby zajmujące sięprawem nowych technologii.
 4. Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach i warsztatach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą i ekonomiczną oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 5. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).
 6. Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa nowych technologii i prawa europejskiego.
 7. Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 8. Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez: (1) pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego, (2) formalne rozliczenie obecności na zajęciach. Liczba nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może przekroczyć 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie. Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 9. Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Cele Studiów


 Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i dotyczącą zarządzania projektami.

Przedmiotem zajęć będą źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe i unijne  orzecznictwo, w szczególności: sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji UE, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE (d. Sądu Pierwszej Instancji).

W ramach studiów istotna jest możliwość uzyskania komplementarnej wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa. W szczególności przedmiotem badań będą zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), handlu elektronicznego oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji. Udział w studiach powinien pozwolić na wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego, którego efektem będzie przygotowanie i wspieranie innowacyjnych projektów w każdej fazie ich rozwoju, w szczególności na etapie wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji albo zakończenia budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.

Do bardziej szczegółowych zagadnień omawianych w ramach studiów można natomiast zaliczyć m.in.: Prawo telekomunikacyjne (Telco); Prawo komputerowe (IT); Prawo instytucji finansowych i usług płatniczych (Fin-tech); Prawo w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia (Life Science); Prawo cyberprzestępczości (Cyberlaw). W obszarze rozwiązań w sektorze publicznym i zjawisk społecznych wymienić należy również na problematykę: e – sądów; e – administracji (re-use) oraz rozwoju społeczeństwa informatycznego.

Celem studiów prawa nowych technologii powinien być postulat osiągania korzyści i adaptacji efektywnych modeli ekonomicznych, przykładowo w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, korzystania z oprogramowania komputerowego lub wprowadzania zasad przeciwdziałających praktykom tzw. geoblokowania. Wśród proponowanych szczegółowych tematów można wskazać problematykę ustalenia relacji prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji w erze nowych technologii. W zakresie handlu elektronicznego istotny jest temat zawierania umów on-line (B2B, B2C) przy wykorzystaniu elektronicznych instrumentów płatniczych.

Studia umożliwią ponadto zapoznanie się z zasadami standardu audytu danych osobowych, form prawnych projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych z udziałem konsorcjów naukowych, możliwości tworzenia spółek start-up i spin-off, w szczególności określając formy prawne i modele finansowania. Interesujące mogą być również regulaminy dotyczące przedmiotów praw własności intelektualnej w celu wyboru optymalnego sposobu ochrony i zarządzania technologiami i tajemnicą przedsiębiorstwa, a także wzorcowe projekty regulacji zmierzające do uzyskania praw wyłącznych w drodze umów z pracownikami lub umów przenoszących prawa lub umów licencyjnych.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.


PROGRAM


Blok 1.


Blok 2.


Blok 3.


Blok 4.


Blok 5.


WYKŁADOWCY


KIEROWNIK STUDIÓW

 dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

 SEKRETARZ STUDIÓW

Irena Chodyko
tel. kom. 505-041-045
tel. kom. 606-315-444
e-mail:i.chodyko@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (styczeń 2019 – listopad 2019)

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania


Pliki do pobrania

Zgłoszenia
Formularz zgłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Regulamin PNT