Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” – I edycja

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Nowych Technologii”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN, Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (styczeń 2019 – październik 2019)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)
19-20.01.2019 r.
09-10.02.2019 r.
23-24.02.2019 r.
16-17.03.2019 r.
13-14.04.2019 r.
18-19.05.2019 r.
08-09.06.2019 r.
28-29.09.2019 r.
12-13.10.2019 r.
10.11.2019 r. – uroczystość rozdania świadectw
Czesne za całość studiów: 5500 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne):54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny.
Termin składania dokumentów: do 21 grudnia  2018 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy 29.09. 2019 r.

 • Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN z Zakładu Prawa Prywatnego, Zakładu Prawa Własności Przemysłowej, Zakładu Prawa Konkurencji, Zakładu Prawa Europejskiego, Zakładu Prawa Administracyjnego, Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków z wiodących przedsiębiorstw branży nowych technologii i przemysłu m.in. Google, Siemens.
 • Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.
 • Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł zawodowy magistra, tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa nowych technologii niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności: radcowie prawni, adwokaci, rzecznicy patentowi, pracownicy kancelarii prawniczych, sędziowie, prawnicy wewnętrzni firm informatycznych i technologicznych, osoby zarządzające projektami, w szczególności w sektorze mediów, IT i telekomunikacji, a także pracownicy instytucji publicznych i samorządowych odpowiedzialni za obszar nowych technologii, w szczególności pracownicy urzędów regulacyjnych, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych, pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego i inne osoby zajmujące sięprawem nowych technologii.
 • Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach i warsztatach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą i ekonomiczną oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).
 • Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa nowych technologii i prawa europejskiego.
 • Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 • Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez: (1) pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego, (2) formalne rozliczenie obecności na zajęciach. Liczba nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może przekroczyć 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie. Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 • Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

CELE STUDIÓW

 Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do stosowania tego prawa w praktyce. W programie uwzględniono zarówno problematykę prawną, jak i dotyczącą zarządzania projektami.

Przedmiotem zajęć będą źródła i zasady obowiązującego prawa oraz krajowe i unijne  orzecznictwo, w szczególności: sądów powszechnych i Sądu Najwyższego oraz orzecznictwo unijne: Komisji UE, Trybunału Sprawiedliwości oraz Sądu UE (d. Sądu Pierwszej Instancji).

W ramach studiów istotna jest możliwość uzyskania komplementarnej wiedzy z zakresu wielu gałęzi prawa. W szczególności przedmiotem badań będą zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (know-how), handlu elektronicznego oraz ochrony konkurencji i konsumenta, mediów elektronicznych oraz prawnej ochrony informacji. Udział w studiach powinien pozwolić na wykorzystanie podejścia interdyscyplinarnego, którego efektem będzie przygotowanie i wspieranie innowacyjnych projektów w każdej fazie ich rozwoju, w szczególności na etapie wdrożenia, zbycia praw lub udzielenia licencji albo zakończenia budowy odpowiedniej infrastruktury produkcyjnej i rozpoczęcia sprzedaży produktów wytworzonych według nowej technologii.

Do bardziej szczegółowych zagadnień omawianych w ramach studiów można natomiast zaliczyć m.in.: Prawo telekomunikacyjne (Telco); Prawo komputerowe (IT); Prawo instytucji finansowych i usług płatniczych (Fin-tech); Prawo w zakresie szeroko rozumianej ochrony zdrowia (Life Science); Prawo cyberprzestępczości (Cyberlaw). W obszarze rozwiązań w sektorze publicznym i zjawisk społecznych wymienić należy również na problematykę: e – sądów; e – administracji (re-use) oraz rozwoju społeczeństwa informatycznego.

Celem studiów prawa nowych technologii powinien być postulat osiągania korzyści i adaptacji efektywnych modeli ekonomicznych, przykładowo w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej, korzystania z oprogramowania komputerowego lub wprowadzania zasad przeciwdziałających praktykom tzw. geoblokowania. Wśród proponowanych szczegółowych tematów można wskazać problematykę ustalenia relacji prawa własności intelektualnej do prawa konkurencji w erze nowych technologii. W zakresie handlu elektronicznego istotny jest temat zawierania umów on-line (B2B, B2C) przy wykorzystaniu elektronicznych instrumentów płatniczych.

Studia umożliwią ponadto zapoznanie się z zasadami standardu audytu danych osobowych, form prawnych projektów naukowych oraz badawczo-rozwojowych z udziałem konsorcjów naukowych, możliwości tworzenia spółek start-up i spin-off, w szczególności określając formy prawne i modele finansowania. Interesujące mogą być również regulaminy dotyczące przedmiotów praw własności intelektualnej w celu wyboru optymalnego sposobu ochrony i zarządzania technologiami i tajemnicą przedsiębiorstwa, a także wzorcowe projekty regulacji zmierzające do uzyskania praw wyłącznych w drodze umów z pracownikami lub umów przenoszących prawa lub umów licencyjnych.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

PROGRAM

Blok 1.

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE DO PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII

 • Prawo nowych technologii – nowa dziedzina prawa, czy ewolucja IP ?
 • Źródła prawa nowych technologii w prawie unijnym i prawie krajowym
 • Prawne zagadnienia społeczeństwa informacyjnego (portale społecznościowe, informacyjne, blogi)
 • Polityka wprowadzania nowych technologii w administracji i gospodarce
 • Ekonomiczne i organizacyjne aspekty tworzenia i wdrażania nowych technologii (joint-ventures,start-up, spin-off, konsorcja)
 • Komercjalizacja badań i wyników prac rozwojowych w wyższych uczelniach

Blok 2.

 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII I PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

 • Ochrona wynalazków i nowych technologii w prawie patentowym (strategie ochrony wynalazków, wynalazki w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, life-science)
 • Znaki towarowe w Internecie (ochrona znaków i oznaczeń, firmy, renomy przedsiębiorstwa, domen internetowych)
 • Wzory przemysłowe (ochrona designu, graficznych interfejsów użytkownika, gier komputerowych stron www)
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how (nowe modele zarządzania i ochrony technologii)
 • Umowy przenoszące prawa, umowy licencyjne i inne umowy w obrocie prawami własności intelektualnej (konstrukcja umów, główne postanowienia, szczególne klauzule w umowach, zasady ustalania wynagrodzenia, niedozwolone postanowienia, ochrony utworów pracowniczych– praktyczne warsztaty)
 • Szczególne aspekty umów IT (umowy outsourcingowe, umowy o utrzymanie i serwis systemu informatycznego, SaaS, wykorzystania oprogramowania open – source umowy dotyczące baz danych)
 • Zasady udzielenie zamówień publicznych na przykładach m.in. wdrożenia systemu informatycznego
 • Zasady i taktyka stosowana w sporach o naruszenia praw własności intelektualnej (case-study)
 • Sądownictwo arbitrażowe i domenowe w sprawach IP (rozwiązywanie sporów w drodze arbitrażu i mediacji (case-study)
 • Podstawy i zasady cywilnoprawnej ochrony przed nieuczciwą konkurencją w Internecie
 • Zagadnienia jurysdykcji międzynarodowej

Blok 3.

ZAGADNIENIA HANDLU ELEKTRONICZEGO 

 • Problematyka prawna zawierania umów na odległość (Internet, telefonia komórkowa, inne środki komunikacji elektronicznej)
 • Forma czynności prawnej w handlu elektronicznym;
 • Identyfikacja stron umów (podpis elektroniczny, zaufany profil);
 • Inkorporacja wzorców umownych w postacie elektronicznej
 • Płatności elektroniczne i zagadnienia nowych usług fin-tech
 • Zasady prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej i promocyjnej w Internecie (nowe rodzaje komunikacji i reklamy w Internecie, regulaminy i polityka prywatności)
 • Ochrona konsumenta w umowach zawieranych na odległość
 • Uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów oraz przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym

Blok 4.

PRAWO MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH

 • Elektroniczne treści chronione prawem autorskim i ich rozpowszechnianie
 • Regulacjeaudiowizualnychusługmedialnych (webcasting, simulcasting, serwisyVoD, near-video-on demand)
 • Problematyka digitalizacji i systemów cyfrowego dostępu warunkowego
 • Odpowiedzialność prawna za prowadzenie działalności nadawczej i prasowej w Internecie
 • Zakres odpowiedzialności pośredników w Internecie (ISPs) (orzecznictwo TSUE i SN) casestudy
 • Zasady ochrony dóbr osobistych w środowisku elektronicznym

Blok 5.

PROBLEMATYKA OCHRONY INFORMACJI I PRYWATNOŚCI

 • Ochrona prywatności w sieci Internet
 • Obowiązujące regulacje ochrony danych osobowych (RODO)
 • Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe w zakresie ochrony informacji
 • Standardy ochrony praw w EKPC i w Karcie Praw Podstawowych UE
 • Egzekwowanie prawa do bycia zapomnianym
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Cyberprzestępczość i bezpieczeństwo w sieci Internet

KIEROWNIK STUDIÓW

 dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN

 SEKRETARZ STUDIÓW

Irena Chodyko tel. 22 657-28-68 tel. kom. 572-513-468
e-mail: i.chodyko@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (styczeń 2019 – październik 2019)

WYKŁADOWCY

 • dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych UW
 • dr hab. Andrzej Matlak, Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Sędzia NSA (UB)
 • INP PAN dr hab. Dawid Miąsik. Sędzia SN
 • INP PAN dr hab. Grzegorz Materna, Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN
 • UAM dr hab. Rafał Sikorski
 • UŁ dr hab. Monika Namysłowska
 • INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, Kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN
 • INP PAN dr hab. Helena Henzler-Żakowska, Kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Własności Przemysłowej INP PAN
 • UŚ dr hab. Katarzyna Grzybczyk
 • dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska (UAM)
 • dr Grzegorz Sibiga (INP PAN)
 • dr Żaneta Pacud (INP PAN)
 • dr Lavinia Brancusi (INP PAN)
 • hab. Jan Byrski (UE)
 • dr Piotr Wasilewski (UJ)
 • dr Justyna Ożegalska-Trybalska (UJ)
 • dr Ireneusz Matusiak (Prezes Sądu Domenowego PIIT)
 • dr Paweł Błachno (Prezes Life Science Park UJ)
 • Tomasz Grzegory (Google)
 • Xawery Konarski (Vce Prezes PIIT)
 • Wojciech Kowalewski (Siemens)
 • Agnieszka Wachowska (TKPiW)
 • Marek Rosiński (Baker & McKenzie)

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania

Zgłoszenia
Formularz zgłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Regulamin PNT