Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów” – I edycja

Opis

Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (luty 2018 – grudzień 2018)
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)
24-25.02.2018 r.
17-18.03.2018 r.
07-08.04.2018 r.
26-27.05.2018 r.
16-17.06.2018 r.
29-30.09.2018 r.
13-14.10.2018 r.
27-28.10.2018 r.
17-18.11.2018 r.
02.12.2018 r. – uroczystość rozdania świadectw
Czesne za całość studiów: 5000 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków uczelni studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
Termin składania dokumentów: do 22 stycznia 2018 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy 18 listopada 2018 r.

Patronat nad I edycją Studiów Podyplomowych ”Prawo Ochrony Konsumentów” w INP PAN objęli:


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Federacja Konsumentów

 • Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.
 • Program studiów obejmuje wykłady i warsztaty.
 • Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa ochrony konsumentów niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności:- radcowie prawni
  – adwokaci
  – pracownicy kancelarii prawniczych
  – sędziowie
  – pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów regulacyjnych
  – pracownicy biur rzeczników praw konsumentów, Inspekcji Handlowej i inni pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
  – pracownicy Federacji Konsumentów i innych organizacji konsumenckich,
  – osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  – osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych,
  – pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego,
  – osoby zajmujące się naukowo prawem ochrony konsumentów,
  – inne osoby zainteresowane prawem ochrony konsumentów
 • Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
 • Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa ochrony konsumentów i prawa europejskiego.
 • Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 • Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez:
  – pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego
  – formalne rozliczenie obecności na zajęciach; ilość nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może dotyczyć więcej niż 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, a nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności (w okresie całości studiów).
 • Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie.
 • Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 • Świadectwo
  Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.
 • Cele studiów:
  Celem studiów podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów” jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie prawa ochrony konsumentów. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do biegłego stosowania tego prawa w praktyce.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy w następującym zakresie:

 1. podstawowe źródła prawa regulujące problematykę ochrony praw konsumentów w prawie polskim (uregulowania z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i uregulowania sektorowe) oraz w prawie Unii Europejskiej, w tym znaczenie prawa i orzecznictwa sądów UE dla stosowania prawa ochrony konsumentów przez polskie organy i sądy oraz dla pozycji prawnej konsumenta;
 2. ochrona konsumentów w systemie prawa, uzasadnienie tej ochrony oraz podstawowe pojęcia wyznaczające zakres zastosowania przepisów regulujących problematykę ochrony praw konsumentów, tj. „konsument” oraz „przedsiębiorca”;
 3. właściwość, kompetencje i znaczenie najważniejszych organów, instytucji i stowarzyszeń odpowiedzialnych za ochronę praw konsumentów w Polsce, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, innych inspekcji państwowych, rzeczników praw konsumentów i Europejskiego Centrum Konsumenckiego;
 4. ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym praktykami rynkowymi wprowadzającymi w błąd, agresywnymi praktykami rynkowymi oraz przed stosowaniem sprzecznych z prawem kodeksów dobrych praktyk – na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykach handlowych jako implementacji dyrektywy nr 2005/29/WE;
 5. prawa przysługujące konsumentowi przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą, w tym zasady i tryb zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od takiej umowy;
 6. zasady i tryb podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów), w tym rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa UOKiK, reguły i praktyka nakładania sankcji za naruszenie przepisów ustawy oraz zastosowanie tzw. rekompensaty publicznej;
 7. ochrona indywidualnych interesów konsumentów, w tym rodzaje roszczeń konsumenckich, reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej i w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;
 8. relacje między ochroną konsumentów a uregulowaniami służącymi ochronie konkurencji, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;
 9. ochrona praw konsumentów w świetle regulacji sektorowych dotyczących m.in. rynków usług energetycznych, telekomunikacyjnych, finansowych, pocztowych;
 10. system nadzoru rynku i kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu;
 11. regulacje dotyczące kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz dotyczące spełniania wymagań przez wyroby przeznaczonych dla konsumentów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów;
 12. orzecznictwo z zakresu ochrony konsumentów: decyzje Prezesa UOKiK, wyroki SOKiK i innych sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwo sądów unijnych.Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Program

Zakres przedmiotowy zajęć:

Blok 1

Podstawowe zagadnienia prawa ochrony konsumentów
1. Główne kierunki ewolucji polskiego prawa ochrony konsumentów
2. Prawo ochrony konsumentów w systemie źródeł prawa – podstawowe źródła prawa regulujące problematykę prawa ochrony konsumentów w prawie polskim i w prawie UE
3. Stosowanie prawa UE przez sądy krajowe w kontekście prawa ochrony konsumentów
4. Pojęcie konsumenta w prawie ochrony konsumentów
5. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie ochrony konsumentów
6. Organy, instytucji i stowarzyszenia tworzące sieć ochronę konsumentów w Polsce

Blok 2

Uregulowania prawne służące ochronie indywidualnych praw konsumenta
7. Ochrona konsumentów przed praktykami mogącymi zniekształcać ich zachowania rynkowe – ujęcie ogólne
8. Działania wprowadzające w błąd w świetle ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
9. Nieuczciwa reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisów szczególnych
10. Agresywne praktyki rynkowe
11. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich
12. Zakres zastosowania ustawy o prawach konsumenta i wyłączenia z tego zakresu
13. Obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem
14. Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
15. Zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
16. Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych
17. Ochrona praw konsumentów na rynku usług energetycznych
18. Ochrona praw konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych
19. Ochrona praw konsumentów na rynku usług finansowych
20. Rodzaje roszczeń przysługujących konsumentom
21. Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej
22. Reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Blok 3

Publicznoprawna ochrona konsumentów na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
23. Status i kompetencje Prezesa UOKiK jako centralnego organu administracji publicznej w zakresie ochrony konsumentów oraz rodzaje postępowań w sprawach z zakresu ochrony konsumentów
24. Pojęcie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Rodzaje praktyk zakazanych – ujęcie ogólne
25. Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
26. Nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
27. Misseling jako praktyka naruszające zbiorowe interesy konsumentów
28. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów – warsztaty
29. Reguły proceduralne w postępowaniach z zakresu ochrony konsumentów
30. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem UOKiK w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów
31. Sankcje administracyjne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów
32. Sankcje penalne w sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów (w ustawie uokk)
33. Rekompensata publiczna jako środek eliminacji naruszeń praw konsumentów przez Prezesa UOKiK
34. Postępowania dotyczące ochrony praw konsumentów a standardy ochrony praw w EKPC i w Karcie Praw Podstawowych UE
35. Postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć Prezesa UOKiK
36. Publicznoprawna ochrona praw konsumentów a uregulowania służące ochronie konkurencji

Blok 4

Publicznoprawna ochrona konsumentów na podstawie innych aktów prawnych
37. Prawnokarna i wykroczeniowa ochrona konsumentów
38. Status i kompetencje Inspekcji Handlowej
39. System nadzoru rynku i kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu (zagadnienia materialno prawne, proceduralne i instytucjonalne)
40. Regulacje dotyczące kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz dotyczące spełniania wymagań przez wyroby przeznaczonych dla konsumentów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów

Wykładowcy

Wykładowcy, którzy jak dotąd potwierdzili udział:

Prof. WSIiZdr hab. Agata Jurkowska-Gomułka – członek stowarzyszony Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kancelaria Prawnicza Modzelewska & Paśnik Competition Regulation Litigation

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska – Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji w INP PAN, Kierownik Katedry Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, radca prawny, adwokat

Dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN – Zakład Prawa Konkurencji INP PAN, b. dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK

Prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska – Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Rady Doradczej przy Prezesie UOKiK, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lubasz i Wspólnicy

Prof. dr hab. Stanisław Piątek– kierownik Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW

Prof. INP PAN dr hab. Monika Szwarc-Kuczer – Zakład Prawa Europejskiego INP PAN

Dr hab. Paweł Podrecki– Adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, adwokat, Partner w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki Sp.j.

Dr Mateusz Grochowski – Zakład Prawa Prywatnego INP PAN

Dr Ewa Stefańska – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW

Dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Zakład Prawa Konkurencji INP PAN, b. Prezes UOKiK (w latach 2008-2014), partner w kancelarii Hansberry Tomkiel Sp.k.

Dr Anna Zientara – Katedra Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UW

Agnieszka Kowalczyk-Zagaj – radca prawny, b. naczelnik w Departamencie Polityki Konsumenckiej UOKiK, Kancelaria Prawnicza Modzelewska Paśnik Competition Regulation Litigation

Małgorzata Kozak – dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich w Urzędzie Regulacji Energetyki, była wiceprezes UOKiK

Jarosław Król – Prezes zarządu fundacji Mercatus et Civis; b. Wiceprezes UOKiK (w latach 2005-2014)odpowiedzialny m.in. za stosowanie prawa ochrony konsumentów

Kamil Pluskwa-Dąbrowski – Prezes Federacji Konsumentów

Dorota Podsiedzik-Malec – dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB; b. dyrektor Departamentu Prawnego UOKiK

Efekty kształcenia

KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Irena Chodyko 
tel. 22 657-28-68 tel. kom. 572-513-468

e-mail: i.chodyko@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (luty 2018-grudzień 2018)