Studia podyplomowe

7
„Prawo Ochrony Konsumentów” – II edycja

Patronat nad II edycją Studiów Podyplomowych ”Prawo Ochrony Konsumentów” w INP PAN objęła Federacja Konsumentów.

Informacje Ogólne


Nazwa studiów: Studia Podyplomowe „Prawo Ochrony Konsumentów”
Organizator: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Kierownik studiów: dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN
Czas trwania studiów: dwa semestry (listopad 2019 – listopad 2020), 144 godzin wykładowych.
Częstotliwość zjazdów: raz w miesiącu (sobota – niedziela)

 • 30.11 – 01.12.2019 r.;
 • 14 – 15.12.2019 r.;
 • 18 – 19.01.2020 r.;
 • 29.02 – 01.03.2020 r.;
 • 28 – 29.03.2020 r.;
 • 18 – 19.04.2020 r.;
 • 30 – 31.05.2020 r.;
 • 19 – 20.09.2020 r.;
 • 17 – 18.10.2020 r.;
 • 15.11.2020 – uroczystość rozdania świadectw.

Czesne za całość studiów: 5000 zł
Opłata rejestracyjna: 100 zł
Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne):54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
Rekrutacja: Na studia mogą być przyjęci absolwenci wszystkich kierunków uczelni studiów wyższych magisterskich lub licencjackich.
Termin składania dokumentów:do 18 października 2019 r.
Zasady ukończenia studiów: Egzamin końcowy 18 października 2020 r.

 1. Wykłady prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki: pracowników INP PAN, Wydziału Prawa i Administracji UW i innych renomowanych uczelni w Polsce oraz wybitnych praktyków.
 2. Program studiów obejmuje 144 godzin (wykłady i warsztaty).
 3. Adresatami studiów podyplomowych są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadające tytuł magistra, pragnące zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie prawa ochrony konsumentów niezbędną dla jego stosowania w praktyce, w szczególności:- radcowie prawni
  – adwokaci
  – pracownicy kancelarii prawniczych
  – sędziowie
  – pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów regulacyjnych
  – pracownicy biur rzeczników praw konsumentów, Inspekcji Handlowej i inni pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej),
  – pracownicy Federacji Konsumentów i innych organizacji konsumenckich,
  – osoby prowadzące działalność gospodarczą,
  – osoby zarządzające przedsiębiorstwem, menadżerowie, członkowie rad nadzorczych,
  – pracownicy samorządu gospodarczego, zawodowego,
  – osoby zajmujące się naukowo prawem ochrony konsumentów,
  – inne osoby zainteresowane prawem ochrony konsumentów
 4. Uczestnicy studiów biorą udział w wykładach, a także – poza zajęciami – zapoznają się samodzielnie z literaturą prawniczą oraz orzecznictwem wskazanym przez prowadzących zajęcia.
 5. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN (dalej: INP PAN), w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica). Nr konta bankowego (opłata rejestracyjna i czesne): 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002
 6. Uczestnik studiów ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Biblioteka INP PAN posiada stale aktualizowany bogaty zbiór polskiej i zagranicznej literatury prawniczej, w tym pozycje z zakresu prawa ochrony konsumentów i prawa europejskiego.
 7. Uczestnik studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.
 8. Zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów następuje poprzez:
  – pozytywną ocenę wyniku egzaminu końcowego
  – formalne rozliczenie obecności na zajęciach; ilość nieobecności na zajęciach w okresie całych studiów podyplomowych nie może dotyczyć więcej niż 3 zjazdów (6 dni zjazdowych) w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, a nie więcej niż 4 zjazdów (8 dni zjazdowych) w przypadku łącznej liczby nieobecności (w okresie całości studiów).
 9. Uczestnik studiów, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu w I terminie jest uprawniony do zdawania egzaminu w II terminie.
 10. Do zdawania egzaminu w II terminie uprawnieni są także uczestnicy studiów, których nieobecność na egzaminie w I terminie była usprawiedliwiona.
 11. Świadectwo
  Po zakończeniu zajęć, uzyskaniu zaliczenia wykładanych przedmiotów oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego – uczestnik studiów otrzymuje Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych „Prawo Ochrony Konsumentów” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Cele studiów


 1. Podstawowe źródła prawa regulujące problematykę ochrony praw konsumentów w prawie polskim (uregulowania z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i uregulowania sektorowe) oraz w prawie Unii Europejskiej, w tym znaczenie prawa i orzecznictwa sądów UE dla stosowania prawa ochrony konsumentów przez polskie organy i sądy oraz dla pozycji prawnej konsumenta.
 2. Ochrona konsumentów w systemie prawa, uzasadnienie tej ochrony oraz podstawowe pojęcia wyznaczające zakres zastosowania przepisów regulujących problematykę ochrony praw konsumentów, tj. „konsument” oraz „przedsiębiorca”.
 3. Właściwość, kompetencje i znaczenie najważniejszych organów, instytucji i stowarzyszeń odpowiedzialnych za ochronę praw konsumentów w Polsce, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, innych inspekcji państwowych, rzeczników praw konsumentów i Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
 4. Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi, w tym praktykami rynkowymi wprowadzającymi w błąd, agresywnymi praktykami rynkowymi oraz przed stosowaniem sprzecznych z prawem kodeksów dobrych praktyk – na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykach handlowych jako implementacji dyrektywy nr 2005/29/WE.
 5. Prawa przysługujące konsumentowi przy zawieraniu umowy z przedsiębiorcą, w tym zasady i tryb zawierania umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od takiej umowy.
 6. Zasady i tryb podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów konsumentów przez Prezesa UOKiK na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów), w tym rodzaje rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa UOKiK, reguły i praktyka nakładania sankcji za naruszenie przepisów ustawy oraz zastosowanie tzw. rekompensaty publicznej.
 7. Ochrona indywidualnych interesów konsumentów, w tym rodzaje roszczeń konsumenckich, reguły rozwiązywania indywidualnych sporów konsumenckich na drodze sądowej i w systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Relacje między ochroną konsumentów a uregulowaniami służącymi ochronie konkurencji, przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;
 9. Ochrona praw konsumentów w świetle regulacji sektorowych dotyczących m.in. rynków usług energetycznych, telekomunikacyjnych, finansowych.
 10. System nadzoru rynku i kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu.
 11. Regulacje dotyczące kontroli legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz dotyczące spełniania wymagań przez wyroby przeznaczonych dla konsumentów, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów.
 12. Orzecznictwo z zakresu ochrony konsumentów: decyzje Prezesa UOKiK, wyroki SOKiK i innych sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego, a także orzecznictwo sądów unijnych.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.


Program


Blok 1.


Blok 2.


Blok 3.


Blok 4.


WYKŁADOWCY


KIEROWNIK STUDIÓW

dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN Zakład Prawa Konkurencji INP PAN

SEKRETARZ STUDIÓW

Paulina Ochman tel. kom. 790-800-654
e-mail:p.ochman@inp.pan.pl

DYŻURY

w trakcie zjazdów, pok. 272

CZAS TRWANIA STUDIÓW

dwa semestry (listopad 2019 – październik 2020)

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania


Pliki do pobrania

Zgłoszenia Prawo Ochrony Konsumentów
Regulamin i umowa Prawo Ochrony Konsumentów
Formularz zgłoszenia
Przetwarzanie danych osobowych Prawo Ochrony Konsumentów
Zarządzenie w sprawie wysokości czesnego i opłaty rekrutacyjnej