Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe “Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” – IV edycja

UWAGA!!! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!!!

I. Dwusemestralne studia podyplomowe są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem:

Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych
SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych

II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Rekrutacja na studia prowadzona jest do dnia 25 września 2018 r., jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń na studia. Czesne za całość studiów wynosi 5500 zł., a opłata rejestracyjna 100 zł. Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym warunki przyjęcia na studia znajdują się w dokumencie „Zgłoszenia”, stanowiącym plik do pobrania.

Nr konta bankowego INP PAN do dokonywania wpłat opłaty rejestracyjnej i czesnego to: 54 1130 1017 0020 1466 1420 0002.

IV. Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 r. i obejmują 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Program studiów podyplomowych podzielono na 4 bloki tematyczne dotyczące: podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych określonych w przepisach reformujących ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce, wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają przepisy o ochronie danych osobowych, które zaczęły obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. Oprócz tego zajęcia aż w trzech blokach będą prowadzone w formie warsztatów, których liczba wzrosła w porównaniu do poprzednich edycji studiów z powodu potrzeby nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania nowych obowiązków ochrony danych osobowych.

W poszczególnych blokach przedstawione zostaną m.in. zagadnienia:

 1. w bloku: „Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych”: ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego po reformie przepisów o ochronie danych osobowych, zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uzupełniających przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej, podmioty obowiązane do ochrony danych osobowych, proces dostosowywania do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rodzaje obowiązków nałożonych na administratora oraz podmiot przetwarzający, organy do spraw ochrony danych osobowych;
 2. w bloku „Obowiązki ochrony danych osobowych”: podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne administratora, tryb realizacji praw osób, których dotyczą, materialna realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą, profilowanie danych osobowych i zakaz zautomatyzowanych decyzji indywidualnych, zabezpieczenie danych osobowych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych., naruszenia ochrony danych, transfer danych do państwa trzecich, prawne aspekty ochrony danych osobowych w sieciach teleinformatycznych, mechanizmy zgodności i spójności;
 3. w bloku: „Inspektor ochrony danych”: wyznaczanie inspektora ochrony danych, pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej, zadania inspektora ochrony danych i ich realizacja, monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami przez inspektora ochrony danych, realizacja przez IOD uprawnień przez osoby, których dane dotyczą, współpraca inspektora ochrony danych z organem nadzorczym, etyka w działalności inspektora ochrony danych;
 4. w bloku „Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych”: zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm serii ISO2700x, metodyki szacowania ryzyka, bezpieczeństwo danych a technologie informatyczne, przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni administratorzy bezpieczeństwa informacji, jak również pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych.

V. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

VI. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Patroni medialni

 

Regulamin

Wzór umowy

Program

Harmonogram SP IOD

Zgłoszenia

Formularz zgłoszenia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kierownik studiów

dr Grzegorz Sibiga

Zakład Prawa Administracyjnego

Sekretarz studiów

Irena Chodyko, tel. 22 657-28-26, tel. kom. 572-513-468
e-mail: studiumIOD@inp.pan.pl

Dyżury

w trakcie zjazdów w pok. 272 w INP PAN
(ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, Pałac Staszica, II piętro)

WYKŁADOWCY:

 • DR HAB. ANNA BŁACHNIO-PARZYCH ( INSTYUT NAUK PRAWNYCH PAN)
 • ADW. DR JAN BYRSKI (UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE)
 • MACIEJ BYCZKOWSKI (PREZES, STOWARZYSZENIE ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI)
 • PIOTR DROBEK (ZESPÓŁ ANALIZ I STRATEGII, URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)
 • DR WOJCIECH DROBNY (INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN)
 • DR HAB. PAWEŁ FAJGIELSKI, PROF. KUL (KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II)
 • URSZULA GÓRAL (ZESPÓŁ WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I EDUKACJI, URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)
 • DR INŻ. ANDRZEJ KACZMAREK (INSPEKTOR OCHRONY DANYCH, URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)
 • R.PR. DAMIAN KARWALA (KANCELARIA CMS)
 • ADW. DR MACIEJ KAWECKI (MINISTERSTWO CYFRYZACJI)
 • ADW. XAWERY KONARSKI (TRAPLE, KONARSKI, PODRECKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA)
 • ADW. DR PAWEŁ LITWIŃSKI (INSTYTUT ALLERHANDA)
 • DOC. DR ARWID MEDNIS (UNIWERSYTET WARSZAWSKI)
 • DR HAB. ANNA MŁYNARSKA-SOBACZEWSKA, PROF. INP PAN (INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN)
 • R.PR. BOGUSŁAWA PILC (MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ)
 • ANDRZEJ RUTKOWSKI (WICEPREZES, STOWARZYSZENIE ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI)
 • DR GRZEGORZ SIBIGA (INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN)
 • DR PAWEŁ SKUCZYŃSKI (UNIWERSYTET WARSZAWSKI)
 • DOMINIK SYBILSKI (INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN)
 • ADW. KATARZYNA SYSKA (TRAPLE, KONARSKI, PODRECKI I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA)
 • PIOTR WOJAKOWSKI (EUROPEAN NETWORK SECURITY INSTITUTE)
 • DR HAB.N.EKON.INŻ. JANUSZ ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI, PROF. PW (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)

RADA PROGRAMOWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „WYKONYWANIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH”:

 • prof. dr hab. Andrzej Bierć (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • Maciej Byczkowski (Prezes, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
 • dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • Urszula Góral (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna)
 • Andrzej Rutkowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
 • doc. dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski)
 • dr. hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (Politechnika Warszawska)
 • adw. dr Paweł Litwiński (Instytut Allerhanda)
 • dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
 • adw. Katarzyna Syska (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna)

Strefa dla zalogowanych

Pliki do pobrania

Regulamin
Wzór umowy
Program
Harmonogram
Zgłoszenia
Formularz zgłoszenia
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych