Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii


Opis


Towarzystwo powstało w 1991 r. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki kryminologii oraz innych nauk, zajmujących się problematyką przestępczości i zjawiskami patologii społecznej; inicjowanie i ocena programów i działalności, zmierzającej do zapobiegania i zwalczania przestępczości; popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków; popieranie i inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu kryminologii.


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
 2. organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym;
 3. współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju;
 4. prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń, a zwłaszcza upowszechnienia dorobku kryminologii polskiej na forum międzynarodowym;
 5. współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi placówkami, zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
 6. wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych oraz zgłaszanie projektów nowelizacji obowiązującego prawa;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej;
 8. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów Towarzystwa.

Publikacje


Czasopismo jest dostępne w e-Bibliotece Prawniczej INP PAN.

BIULETYN KRYMINOLOGICZNY

(wcześniej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii)

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów do publikacji w kolejnym numerze czasopisma.

Zgodnie z przyjętą w Biuletynie Kryminologicznym procedurą recenzowania prosimy o przesłanie gotowych tekstów do 31 października 2020 r.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych publikacją swojego tekstu w Biuletynie, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.


Stałe działy Biuletynu Kryminologicznego to:

 • Informacja naukowa, gdzie publikujemy głównie artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badańliteratury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także analizy wybranych problemów naukowych.
 • Nie tylko kryminologia… – to dział w którym publikujemy teksty zawierające wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
 • Informacja o krajowej i międzynarodowej współpracy kryminologów, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami. Uważamy, bowiem że przekazanie chociażby skrótowej informacji o najciekawszych wystąpieniach w ramach takich spotkań naukowych pozwoli na zapoznanie się szerszemu gronu czytelników z nowymi trendami w naszej dziedzinie.
 • Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych, gdzie prosimy o przesłanie informacji których założeniem jest poinformowanie środowiska kryminologicznego o aktualnie prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach naukowych badaniach. Będziemy wdzięczni za przesłanie informacji według następującego schematu: 1) tytuł projektu, 2) metoda badań, 3) opis, 4) zespół badawczy (wraz z kontaktowym adresem e-mail). Jeżeli planujecie Państwo podjęcie jakichś projektów badawczych w roku przyszłym – a chcielibyście o tym poinformować – także proszę o przesłanie stosownej informacji.
 • Publikacje z zakresu kryminologii, w którym zachęcamy do nadsyłania recenzji książek o tematyce kryminologicznej. Publikowane są tutaj również informacje o najnowszych wydawnictwach z zakresu kryminologii.

Nie stawiamy ograniczeń odnośnie do długości tekstu przesyłanego do publikacji w Biuletynie. Jednakże w przypadku artykułu naukowego prosimy o dołączenie do niego bibliografii (najlepiej w formacie Chicago), abstraktu (max. 500 słów) i słów kluczowych (w obu przypadkach po polsku i po angielsku). W tych przypadkach, gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), prosimy również o przesłanie – niezależnie od tekstu artykułu – pliku źródłowego takiej tabeli czy wykresu.

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie Kryminologicznym proszę przesyłać na adres e-mail: k.buczkowski@inp.pan.pl

Z poważaniem,
dr Konrad Buczkowski,
Sekretarz Biuletynu Kryminologicznego


Zarząd Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, mają przyjemność zaprosić

4 czerwca 2020 r. o godz. 14.00

pod linkiem: meet.google.com/akw-afqs-cvq

na wykład

„Kryminalizacja HIV – polityki, praktyki, debaty”

który wygłoszą

dr Justyna Struzik i dr Agata Dziuban

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, dokonano nowelizacji Kodeksu karnego zwiększając wymiar kary za narażenie na zakażenie HIV do 8 lat pozbawienia wolności.

Art. 161§1 k.k. został wprowadzony do prawa karnego w 1997 i od tamtej pory pozostaje w praktyce martwym prawem. Niemniej jednak, ten punitywny gest z ostatnich miesięcy pokazuje, że prawo karne pozostaje jednym z ważnym narzędzi wykorzystywanych do zarządzania zdrowiem publicznym oraz kontrolowania wybranych zachowań i kategorii społecznych/grup. Organizacje zajmujące się zdrowiem, prawami człowieka, oddolne inicjatywy pacjenckie, a także społeczności badaczy i badaczek HIV/AIDS od wielu lat przeciwstawiają się kryminalizacji transmisji HIV i ekspozycji na zakażenie, wskazując, że implementacja tego typu zapisów najdotkliwiej uderza w społeczności migranckie, mniejszości etniczne i inne doświadczające marginalizacji grupy społeczne. Podkreśla się także stygmatyzujący i wzmacniający nierówności wymiar takich rozwiązań prawnych.

Podczas spotkania przedyskutujemy współczesne debaty i stanowiska dotyczące kryminalizacji HIV, osadzając tę kwestię w szerszej perspektywie i odnosząc się do kryminalizacji populacji szczególnie narażonych na zakażenie, w tym osób używających substancji psychoaktywnych, osób pracujących seksualnie, migrantów i migrantek.

dr Justyna Struzik – badaczka, socjolożka. Związana z Instytutem Socjologii UJ. W swoich badaniach zajmuje się politykami HIV/AIDS, aktywizmem i intersekcjonalnością. Autorka książki Solidarność queerowa. Mobilizacja, ramy i działania ruchów queerowych w Polsce. Członkini zespołu badawczego w projekcie Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (EUROPACH).

dr Agata Dziuban – socjolożka i outreachworkerka. Adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych mobilizacji ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie, sytuacji migrantek w sektorze usług seksualnych w Polsce i kształtowaniu polityk w zakresie HIV. Wspólnie z Toddem Sekulerem realizowała europejsko-centryczną część projektu Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health.

Wykład odbędzie się online na platformie Google Hangouts Meet, pod pod linkiem:
meet.google.com/akw-afqs-cvq

Korzystanie z aplikacji nie wymaga zainstalowania oprogramowania. Wystarczy kliknąć na link. Doradzamy skorzystanie z przeglądarki chrome.

Licząc na Państwa niezawodną obecność,

prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Prezes Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii

Władze Towarzystwa

prof. dr hab. Irena Rzeplińska – Prezes
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Emil Pływaczewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Członek Zarządu
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK – Członek Zarządu
dr Dagmara Woźniakowska – Fajst – Sekretarz
dr Konrad Buczkowski – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska – Przewodnicząca
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

RADA NAUKOWA BIULETYNU KRYMINOLOGICZNEGO

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Emil Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego)
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik – (emerytowana profesor INP PAN)
dr hab. Witold Klaus, prof. INP (Instytut Nauk Prawnych PAN)
dr Piotr Boćko (Politechnika Koszalińska)

KOMITET REDAKCYJNY

dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW – redaktor naczelna
dr Paulina Wiktorska – zastępca redaktor naczelnej
dr Konrad Buczkowski – sekretarz
dr Paweł Ostaszewski – z-ca sekretarza redakcji, redaktor statystyczny

Lista recenzentów

Procedura składania tekstów i procedura recenzowania

Wskaźnik ICV za 2018 r. wynosi 66.89 pkt. (w roku 2017 – 62.91 pkt)

Kontakt

00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72,
pok. 248 (dawny 262), II p. Pałac Staszica
kryminologia@inp.pan.pl
Nr konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0000 3583 0504

NIP 525-20-88-669

Pliki do pobrania

Statut PTK