Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii


Opis


Towarzystwo powstało w 1991 r. Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki kryminologii oraz innych nauk, zajmujących się problematyką przestępczości i zjawiskami patologii społecznej; inicjowanie i ocena programów i działalności, zmierzającej do zapobiegania i zwalczania przestępczości; popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków; popieranie i inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu kryminologii.


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
 2. organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym;
 3. współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju;
 4. prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń, a zwłaszcza upowszechnienia dorobku kryminologii polskiej na forum międzynarodowym;
 5. współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi placówkami, zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
 6. wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych oraz zgłaszanie projektów nowelizacji obowiązującego prawa;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej;
 8. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów Towarzystwa.

Publikacje


Czasopismo jest dostępne w e-Bibliotece Prawniczej INP PAN.

BIULETYN KRYMINOLOGICZNY

(wcześniej: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii)

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Kryminologicznego serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów do publikacji w kolejnym numerze czasopisma.

Zgodnie z przyjętą w Biuletynie Kryminologicznym procedurą recenzowania prosimy o przesłanie gotowych tekstów do 31 października 2020 r.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych publikacją swojego tekstu w Biuletynie, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.


Stałe działy Biuletynu Kryminologicznego to:

 • Informacja naukowa, gdzie publikujemy głównie artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badańliteratury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także analizy wybranych problemów naukowych.
 • Nie tylko kryminologia… – to dział w którym publikujemy teksty zawierające wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
 • Informacja o krajowej i międzynarodowej współpracy kryminologów, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami. Uważamy, bowiem że przekazanie chociażby skrótowej informacji o najciekawszych wystąpieniach w ramach takich spotkań naukowych pozwoli na zapoznanie się szerszemu gronu czytelników z nowymi trendami w naszej dziedzinie.
 • Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych, gdzie prosimy o przesłanie informacji których założeniem jest poinformowanie środowiska kryminologicznego o aktualnie prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach naukowych badaniach. Będziemy wdzięczni za przesłanie informacji według następującego schematu: 1) tytuł projektu, 2) metoda badań, 3) opis, 4) zespół badawczy (wraz z kontaktowym adresem e-mail). Jeżeli planujecie Państwo podjęcie jakichś projektów badawczych w roku przyszłym – a chcielibyście o tym poinformować – także proszę o przesłanie stosownej informacji.
 • Publikacje z zakresu kryminologii, w którym zachęcamy do nadsyłania recenzji książek o tematyce kryminologicznej. Publikowane są tutaj również informacje o najnowszych wydawnictwach z zakresu kryminologii.

Nie stawiamy ograniczeń odnośnie do długości tekstu przesyłanego do publikacji w Biuletynie. Jednakże w przypadku artykułu naukowego prosimy o dołączenie do niego bibliografii (najlepiej w formacie Chicago), abstraktu (max. 500 słów) i słów kluczowych (w obu przypadkach po polsku i po angielsku). W tych przypadkach, gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), prosimy również o przesłanie – niezależnie od tekstu artykułu – pliku źródłowego takiej tabeli czy wykresu.

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie Kryminologicznym proszę przesyłać na adres e-mail: k.buczkowski@inp.pan.pl

Z poważaniem,
dr Konrad Buczkowski,
Sekretarz Biuletynu Kryminologicznego

Władze Towarzystwa

prof. dr hab. Irena Rzeplińska – Prezes
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Emil Pływaczewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Członek Zarządu
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK – Członek Zarządu
dr Dagmara Woźniakowska – Fajst – Sekretarz
dr Konrad Buczkowski – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska – Przewodnicząca
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

RADA NAUKOWA BIULETYNU KRYMINOLOGICZNEGO

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Emil Pływaczewski (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego)
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik – (emerytowana profesor INP PAN)
dr hab. Witold Klaus, prof. INP (Instytut Nauk Prawnych PAN)
dr Piotr Boćko (Politechnika Koszalińska)

KOMITET REDAKCYJNY

dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW – redaktor naczelna
dr Paulina Wiktorska – zastępca redaktor naczelnej
dr Konrad Buczkowski – sekretarz
dr Paweł Ostaszewski – z-ca sekretarza redakcji, redaktor statystyczny

Lista recenzentów

Procedura składania tekstów i procedura recenzowania

Wskaźnik ICV za 2018 r. wynosi 66.89 pkt. (w roku 2017 – 62.91 pkt)

Kontakt

00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72,
pok. 248 (dawny 262), II p. Pałac Staszica
kryminologia@inp.pan.pl
Nr konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0000 3583 0504

NIP 525-20-88-669

Pliki do pobrania

Statut PTK