Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii

Opis

Towarzystwo powstało w 1991 r.
Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauki kryminologii oraz innych nauk, zajmujących się problematyką przestępczości i zjawiskami patologii społecznej; inicjowanie i ocena programów i działalności, zmierzającej do zapobiegania i zwalczania przestępczości; popieranie kształcenia wysokokwalifikowanych kadr naukowych i praktyków; popieranie i inicjowanie działalności wydawniczej z zakresu kryminologii.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie badań naukowych;
 2. organizowanie kształcenia, odczytów, zebrań dyskusyjnych, konferencji, seminariów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym;
 3. współpracę z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi oraz innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju;
 4. prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń, a zwłaszcza upowszechnienia dorobku kryminologii polskiej na forum międzynarodowym;
 5. współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i innymi placówkami, zajmującymi się zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
 6. wyrażanie opinii, dotyczących przygotowywanych aktów normatywnych oraz zgłaszanie projektów nowelizacji obowiązującego prawa;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej;
 8. rozwijanie innych form działalności, służących realizowaniu statutowych celów Towarzystwa.

Publikacje

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Redakcyjnego Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii serdecznie zapraszam do nadsyłania tekstów do publikacji w kolejnym numerze czasopisma.

Zgodnie z przyjętą w Biuletynie PTK procedurą recenzowania prosimy o przesłanie gotowych tekstów do 31 października 2019 r.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych publikacją swojego tekstu w Biuletynie, ze szczególnym uwzględnieniem młodych naukowców oraz osób przygotowujących rozprawę doktorską, którzy na jego łamach pragnęliby opublikować wyniki prowadzonych przez siebie badań lub analiz teoretycznych.

Stałe działy Biuletynu PTK to:

 • Informacja naukowa, gdzie publikujemy głównie artykuły z zakresu empirycznej i teoretycznej kryminologii, prezentacje koncepcji badań i literatury przedmiotu objętego tematem opracowania, a także analizy wybranych problemów naukowych.
 • Nie tylko kryminologia… – to dział w którym publikujemy teksty zawierające wyniki badań lub analiz teoretycznych z pokrewnych do kryminologii dziedzin nauki, m.in.: prawa karnego, kryminalistyki, medycyny sądowej, psychologii i socjologii.
 • Informacja o krajowej i międzynarodowej współpracy kryminologów, w którym zapraszamy do przesyłania sprawozdań z kryminologicznych konferencji naukowych, których byliście Państwo uczestnikami lub organizatorami. Uważamy, bowiem że przekazanie chociażby skrótowej informacji o najciekawszych wystąpieniach w ramach takich spotkań naukowych pozwoli na zapoznanie się szerszemu gronu czytelników z nowymi trendami w naszej dziedzinie.
 • Informacja o prowadzonych badaniach kryminologicznych, gdzie prosimy o przesłanie informacji których założeniem jest poinformowanie środowiska kryminologicznego o aktualnie prowadzonych w Polsce w różnych ośrodkach naukowych badaniach. Będziemy wdzięczni za przesłanie informacji według następującego schematu: 1) tytuł projektu, 2) metoda badań, 3) opis, 4) zespół badawczy (wraz z kontaktowym adresem e-mail). Jeżeli planujecie Państwo podjęcie jakichś projektów badawczych w roku przyszłym – a chcielibyście o tym poinformować – także proszę o przesłanie stosownej informacji.
 • Publikacje z zakresu kryminologii, w którym zachęcamy do nadsyłania recenzji książek o tematyce kryminologicznej. Publikowane są tutaj również informacje o najnowszych wydawnictwach z zakresu kryminologii.

Nie stawiamy ograniczeń odnośnie do długości tekstu przesyłanego do publikacji w Biuletynie. Jednakże w przypadku artykułu naukowego prosimy o dołączenie do niego bibliografii (najlepiej w formacie Chicago), abstraktu (max. 500 słów) i słów kluczowych (w obu przypadkach po polsku i po angielsku). W tych przypadkach, gdy przesyłany tekst zawiera tabele lub wykresy przygotowane w innym programie niż Microsoft Word (np. MS Excel), prosimy również o przesłanie – niezależnie od tekstu artykułu – pliku źródłowego takiej tabeli czy wykresu.

Wszelkie materiały do publikacji w Biuletynie PTK proszę przesyłać na adres e-mail: k.buczkowski@inp.pan.pl

Z poważaniem,

dr Konrad Buczkowski

/Sekretarz Biuletynu PTK/

 

 

Władze Towarzystwa

prof. dr hab. Irena Rzeplińska – Prezes
prof. dr hab. Krzysztof Krajewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Emil Pływaczewski – Wiceprezes
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Członek Zarządu
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK – Członek Zarządu
dr Dagmara Woźniakowska – Fajst – Sekretarz
dr Konrad Buczkowski – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

dr Katarzyna Badźmirowska – Masłowska – Przewodnicząca
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz

RADA NAUKOWA BIULETYNU PTK

prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW  (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Witold Klaus, prof. INP (Instytut Nauk Prawnych PAN)
dr Piotr Boćko (Politechnika Koszalińska)

KOMITET REDAKCYJNY

prof. dr hab. Dobrochna Wójcik – przewodnicząca
dr hab. Anna Kossowska – wiceprzewodnicząca
dr Konrad Buczkowski – sekretarz
dr Paweł Ostaszewski – z-ca sekretarza redakcji, redaktor statystyczny
dr Paulina Wiktorska – członek
mgr Maria Ożarowska-Wolder – członek

Lista recenzentów

Procedura składania tekstów i procedura recenzowania

Wskaźnik ICV za 2017 r. wynosi 62.91 pkt.
Lista “B” czasopism Punktowanych MNiSW na rok 2015 – 4 pkt

Kontakt

00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72,
pok. 248 (dawny 262), II p. Pałac Staszica
kryminologia@inp.pan.pl
Nr konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0000 3583 0504

NIP 525-20-88-669

Pliki do pobrania

Biuletyn nr 17
Biuletyn nr 18
Biuletyn nr 19
Biuletyn nr 20
Biuletyn nr 21
Biuletyn nr 22
Biuletyn nr 23
Biuletyn nr 24
Biuletyn nr 25