Działalność wydawnicza

Wydawnictwo INP PAN

Wydawnictwo Instytutu Nauk Prawnych PAN publikuje recenzowane monografie i prace zbiorowe z dziedziny nauk prawnych i kryminologii. Nad wysokim poziomem wydawanych publikacji czuwa Rada Naukowa Wydawnictwa pod przewodnictwem Pani Dyrektor dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN.W skład Rady Naukowej Wydawnictwa wchodzą także:

  • dr hab. Mateusz Błachucki
  • prof. dr hab. Władysław Czapliński
  • dr Wojciech Drobny
  • dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN
  • prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Monografie wydawane z imprintem Instytutu Nauk Prawnych zawierają oryginalne wyniki badań naukowych w zakresie istotnych zagadnień nauk prawnych i pokrewnych, godne upowszechnienia zarówno wśród krajowych ośrodków badawczych jak i w międzynarodowym środowisku naukowym.

Od 2018 roku Wydawnictwo wydaje „Studia Prawnicze PAN”, ukazujące się nieprzerwanie od 1963 roku.

Wkrótce zostaną wydane pierwsze monografie. Osoby zainteresowane współpracą z wydawnictwem zapraszamy do zapoznania się z Polityką Wydawniczą oraz Instytucjonalną Polityką Otwartości oraz Etyką Wydawniczą, zgodną z standardami rekomendowanymi przez The Committee on Publication Ethics (COPE)

Procedurę wydawniczą określa art. 4 Zasad przygotowania tekstów do publikacji w Wydawnictwie INP PAN. Dodatkowo, Rada Naukowa Wydawnictwa rozpatruje wnioski dotyczące prac niezgłoszonych do Planu Wydawniczego INP PAN kwartalnie. Propozycje publikacji należy zgłaszać, składając wniosek z propozycją wydawniczą w pokoju 322. Dodatkowo na adres cin@inp.pan.pl należy przesłać wersję elektroniczną wniosku i manuskrypt propozycji wydawniczej (w formacie .pdf).

Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych i prac zbiorowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.

Propozycje wydawnicze zaakceptowane przez Radę Naukową Wydawnictwa, są poddawane procedurze podwójnej recenzji, zaś współpracujący z wydawnictwem recenzenci przestrzegają standardów etycznych, określonych w Etyce wydawniczej i są zobowiązani do złożenia oświadczenia o braku konfliktu interesów.

Dbając o wysoką rozpoznawalność wydawanych tytułów wydawnictwo dba, by publikacje spełniały standardy edytorskie wymagane przez bazy referencyjne, zwłaszcza Web of Science. INP PAN preferuje publikacje wydawane w modelu Open Access.

W I kwartale 2019 r. planowane jest wdrożenie platformy Open Monograph do obsługi procesu wydawniczego.