Instytut

Misja

Misją Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk prawnych, służących funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego.


Do celów strategicznych należą:

  • wzmocnienie znaczenia i pozycji Instytutu w kraju i za granicą poprzez prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, w szczególności badań o charakterze porównawczym, międzynarodowym i interdyscyplinarnym;
  • stymulowanie wysokich standardów kariery naukowej pracowników; rozwój grup badawczych wokół liderów naukowych i aktualnych problemów badawczych o znaczeniu międzynarodowym;
  • rozwijanie potencjału badawczego przez tworzenie warunków dla mobilności pracowników naukowych;
  • tworzenie zaplecza dla działań eksperckich Instytutu;
  • popularyzacja i komercjalizacja wyników badań naukowych.
Statut INP PAN

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl