Kadra naukowa

prof. dr hab. Irena Rzeplińska

Zakład naukowy: 

Profesor kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN
Redaktor Naczelny najstarszego polskiego czasopisma kryminologicznego: „Archiwum Kryminologii”
Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. St. Batawii

Kierownik projektów badawczych:

– „Nieletni dawniej i dziś”; finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki,
– Przestępczość cudzoziemców i migrantów w Polsce: „ SIC – Modułowy Wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
– „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”; finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, konkurs OPUS 11, zakończenie projektu w 2020 r.

Współautor wraz z zespołem pracowników Zakładu Kryminologii INP PAN publikacji:

„Społeczno –polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce”, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013.
„Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives”, ASHGATE Publ. Ltd., 2015.
Redaktor naukowy wraz z W. Klausem i M. Laskowską publikacji: „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne”, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2017.

Obszary badawcze:

Przestępczość nieletnich, sylwetki społeczne, dalsze losy nieletnich sprawców przestępstw, kontrolowanie przestępczości nieletnich,
Zagadnienia punitywności, przestępczość jako zjawisko w debacie publicznej,
Kariery kryminalne sprawców przestępstw,
Przestępczość cudzoziemców i migrantów we współczesnej Europie,
Prawo do azylu, prawa uchodźców i  migrantów – analiza etnograficzno- kryminologiczna,
Kryminologiczne aspekty sztucznej inteligencji.

Zajęcia dydaktyczne:

– seminarium doktorskie z kryminologii na studiach doktoranckich w INP PAN,
– wykłady na kierunku kryminologia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW,
– wykłady na Studiach Podyplomowych  „Migracje Międzynarodowe”, organizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
Wybrane publikacje

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 9.00-11.00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl