Kadra naukowa

dr Konrad Buczkowski

Zakład naukowy: 

Dr Konrad Buczkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył ponadto Podyplomowe Studium Prawa Karnego Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawa doktorska, obroniona również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczyła zagadnień przestępczości ubezpieczeniowej.

Jest adiunktem w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Do roku 2011 prowadził również zajęcia dydaktyczne w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz – w latach 2003 – 2004 – na Wydziale Prawa Uczelni im. Łazarskiego w Warszawie.

Zainteresowania naukowe dr Konrada Buczkowskiego koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień przestępczości gospodarczej zarówno od strony dogmatycznej, jak i empirycznej. W dotychczasowej pracy naukowej prowadził m.in. badania nad funkcjonowaniem w praktyce przepisów ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, których wyniki opublikowane zostały w książce „Przestępstwa gospodarcze w praktyce prokuratorskiej i sądowej”.

Jest współautorem jednej z pierwszych na polskim rynku monografii poświęconej problematyce prania pieniędzy oraz autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w takich czasopismach jak: „Państwo i Prawo”, „Przegląd Prawa Karnego”, „Przegląd Prawa Handlowego”, „Archiwum Kryminologii”, „Studia Prawnicze” czy „Prawo w działaniu”, a dotyczących m.in. problematyki lichwy w ujęciu prawnokarnym i cywilistycznym, zagadnienia piramid finansowych, przestępstw związanych z kartami płatniczymi czy oszustw kapitałowych.

W ramach rozwijania zainteresowań kryminologicznych brał udział w trzech krajowych projektach badawczych zakończonych publikacjami książkowymi: „Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki” w 2010 r., „Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce” w roku 2013 oraz „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne” w roku 2017.

Brał również udział w międzynarodowym projekcie badawczym kierowanym przez Słoweńską Akademię Nauk zakończonym publikacją wydaną w roku 2012 przez wydawnictwo Springer pt. „Crime and Transition in Central and Eastern Europe”, w ramach której współtworzył rozdział pt. “The role of politicians and the media in society’s perception of crime”.

Obecnie bierze udział w krajowym projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych” (kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Rzeplińska) oraz międzynarodowym projekcie finansowanym przez PMI Impact pt. “Controlling Illicit Trade of Tobacco in the Era of Fast Change” (kierownik projektu: dr hab. Celina Nowak, prof. INP).

Od 2008 r. jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, od 2018 r. – członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, jest również sekretarzem redakcji „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii.”

Strona www:http://pan.academia.edu/KonradBuczkowski
Wybrane publikacje

Kontakt

Dyżury

środy w godz. 9.00-11.00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl