Kadra naukowa

dr Paulina Wiktorska

Zakład naukowy: 

Dr Paulina Wiktorska – socjolożka i prawniczka, ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Kryminologii. Jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. Stanisława Batawii.

Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest przede wszystkim prawo karne i polityka karna, w tym w szczególności efektywność funkcjonowania systemu prawa karnego wykonawczego. Zajmuje się również przestępczością młodocianych i nieletnich, przemocą wobec osób najbliższych oraz socjologią prawa. Pracuje jako trenerka szkoleniowa z zakresu prawa z różnymi grupami zawodowymi.
Bierze udział w grantach naukowych: „Małoletni wobec rodziców i państwa. Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji”, grant ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowany przez INP PAN, Centrum Praw Człowieka w Poznaniu, oraz „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych”, grant realizowany przez Zakład Kryminologii INP PAN ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Jest autorką publikacji naukowych takich jak:

P. Wiktorska, Czekając na wokandę. Warunkowe przedterminowe zwolnienie młodocianych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 1 – 324;
P. Wiktorska; Młodociani w świetle prawa i badań kryminologicznych, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXIV, Warszawa 2012, s.135 – 156;
P. Wiktorska; Polityka kryminalna i polityka karna we współczesnej polskiej rzeczywistości, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXIV, Warszawa 2012, s. 401 – 426;
P. Wiktorska, Prawo penitencjarne na tle innych gałęzi prawa i wybranych problemów polityki karnej i penitencjarnej, „Archiwum Kryminologii” Tom XXXV, Warszawa 2014, s. 377 – 390;
W. Klaus, K. Buczkowski, P. Wiktorska, Empowering the victims of crime: a real goal of the criminal justice system or no more than a pipe dream, [in:] Gorazd Mesko – Justice Tankebe Editors, Trust and Legitymacy in Criminal Justice. European Perspectives, 2015, s. 65 – 92;
P. Wiktorska, Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności jako instytucja polityczno – kryminalna, [w:] red. A. Kwieciński, Zmiany w prawie karnym wykonawczym w latach 2009 – 2014, Wrocław 2014, s. 197 – 208;
P. Wiktorska, Measures associated with the subjection of the perpetrator to the probation in Polish penal law, [w:] “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego” nr 20/2012- 2013, Warszawa 2013, s. 78 – 85;
K. Buczkowski, B. Czarnecka Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst, D.Wójcik, Crominality and Criminal Justice in Contemprorary Poland, 2015;
P. Wiktorska, Zmiany w kontrolowaniu zjawiska przemocy wobec najbliższych, [w:] „Zmiana czy kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości”, red. P. Wiktorska, D. Woźniakowska – Fajst, W. Klaus, K. Buczkowski, Warszawa 2017, s. 219 – 230;
P. Wiktorska, Prawnicy o prawie i swojej profesji [w:] „Tygodnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, Płock 2016, s. 481 – 526;
Paulina Wiktorska, Maria Rychlik, Polityka karna wobec cudzoziemców w Polsce, [w:] „Archiwum Kryminologii” Tom XXXVIII, Warszawa 2016, s. 61 – 92;
P. Wiktorska, Wybrane zmiany w procedurze administracyjnej [w:] „Tygodnik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, Płock 2017, s. 675 – 686;
P. Wiktorska, Zagrożenie wtórną wiktymizacją podczas mediacji [w:] Z problematyki wiktymologii, red. L. Mazowiecka, W. Klaus, A. Tarwacka, Warszawa 2017, s. 398 – 410;
Wybrane publikacje

Kontakt

Dyżury

czwartki w godz. 9.00-11.00

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl