Wydawnictwa INP PAN

Polish Yearbook of International Law

PL ISSN 0554-498X

 

Polish Yearbook of International Lawto ukazujący się od 1966 r. anglojęzyczny rocznik naukowy zawierający teksty z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego prywatnego. Każdy tom obejmuje artykuły naukowe, recenzje oraz analizy z zakresu polskiej praktyki stosowania prawa międzynarodowego publicznego. W czasopiśmie swoje teksty publikują zarówno uznani jak i rozpoczynający karierę naukową badacze.

Obecnym redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Władysław Czapliński.

W wykazach czasopism naukowychsporządzonych dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 i 2016 r. PYIL znajduje się w części B z przyznaną liczbą 14 punktów. Aktualnej oraz archiwalne artykuły opublikowane w czasopiśmie są dostępne w następujących międzynarodowych bazach danych:CEEOL,EBSCO, HeinOnline, LexisNexis, SSRN oraz Westlaw. PYIL można również znaleźć w krajowych bazach czasopism: e-Publikacje Nauki Polskiej, Czytelnia Czasopism PAN oraz Czytelnia Online.

Od 2016 PYIL jest umieszczony EmergingSourcesCitation Index (ESCI), będącej częścią prestiżowej bazy danych Web of Science™. Thomson Reuters rozważaobecniedodanie ESCI do swoichtrzechtradycyjnych list: Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index®, oraz Arts & Humanities Citation Index®.