Zakłady naukowe

Centrum Badań nad Sądowym Stosowaniem Prawa UE

Center for Research on Judicial Application of EU Law (CEREJA-EU)

Przedmiotem badań podejmowanych przez Centrum, które rozpoczęło działalność 1 września 2020 roku w Instytucie Nauk Prawnych PAN, jest szeroko rozumiana problematyka stosowania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym, obejmująca wykształcone i rozwijane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mechanizmy zapewnienia skuteczności prawa UE oraz ich aplikacja w krajowych postępowaniach sądowych. Badania o charakterze horyzontalnym, komplementarnym względem badań nad konkretnymi obszarami prawa materialnego polskiego i UE prowadzone są z perspektywy teoretycznej i dogmatycznej, a także funkcjonalnej.


Do podstawowych zadań Centrum należą:

  • badania nad sądowymi mechanizmami zapewnienia efektywności prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym (takimi jak zasada pierwszeństwa, zasada bezpośredniej skuteczności, zasada prounijnej wykładni, zasada autonomii proceduralnej, zasada skutecznej ochrony sądowej), poprzez analizowanie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i formułowanie wniosków doniosłych dla praktyki krajowej, w szczególności ochrony uprawnień unijnych w postępowaniach krajowych, a także poprzez analizowanie orzecznictwa sądów polskich i sądów innych państw członkowskich UE w ujęciu prawno-porównawczym;
  • przygotowywanie analiz oraz opinii prawnych z zakresu sądowego stosowania prawa Unii Europejskiej (własnych i zleconych);
  • współpraca z ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi oraz środowiskiem praktyków zaangażowanych w sądowe stosowanie prawa UE w krajowym porządku prawnym, w szczególności sędziami, adwokatami, radcami prawnymi;
  • działania popularyzatorskie, takie jak: seminaria, konferencje, szkolenia dotyczące wybranych aspektów sądowego stosowania prawa UE;
  • pozyskiwanie grantów na badania oraz działalność popularyzatorską w zakresie sądowego stosowania prawa UE.