Zakłady naukowe

Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych

Utworzone w marcu 2019 r. Centrum Polsko-Niemieckich Badań Prawnoporównawczych Instytutu Nauk Prawnych PAN służy badaniom podstawowym i stosowanym oraz transferowi wiedzy w zakresie porównywania rozwiązań polskiego i niemieckiego prawa publicznego. Do zadań Centrum należą prace nad wzajemnym wpływem na siebie polskiego i niemieckiego porządku prawnego, opierające się w pierwszej kolejności na analizie podobieństw i różnic pomiędzy tymi dwoma porządkami prawnymi.  Ponadto Centrum służy rozwojowi współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi naukowcami oraz tworzeniu współpracujących ze sobą grup badawczych.