Zakłady naukowe

Poznańskie Centrum Praw Człowieka


Obszary badawcze


Zespół realizuje badania poświęcone ,międzynarodowym standardom ochrony praw człowieka – mechanizmom ochrony i prawem materialnym w aspekcie porównawczym a także przystosowaniu polskiego porządku prawnego do wymogów stawianych przez międzynarodowy system ochrony praw człowieka.  Szczególnym przedmiotem zainteresowania jest ONZ-owski system ochrony praw człowieka. Prowadzone badania dotyczą także systemu Rady Europy, ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskiej, jak i wybranych aspektów prawa krajowego. Wśród zagadnień szczegółowych podejmowanych w ramach badań zespołowych, jak i indywidualnych znajdują się obecnie takie problemy jak: wpływ dorobku organów traktatowych ONZ na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prawa pamięci, mowa nienawiści, procedury specjalne Rady Praw Człowieka, wymuszone zaginięcia, instrumenty przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, przemoc wobec kobiet, prawa reprodukcyjne.


Granty


 • Projekt badawczy „Wpływ uniwersalnego standardu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Analiza krytyczna”, NCN OPUS, 2016/21/B/HS5/02057, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2017-2019)
 • Międzynarodowy projekt badawczy „Memory Laws in European and Comaparative Perspective” (MELA) finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu HERA, kierownik: dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (2016-2019)
 • Projekt badawczy „„Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych” NCN Preludium, 2013/N/HS5/04044, kierownik: dr Grażyna Baranowska (2013-2016)
 • Projekt badawczy„Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ – analiza systemowa”, NCN OPUS, 2012/07/B/HS5/03727, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2013-2016)
 • Projekt badawczy „Komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych”, KBN NN110 193534, kierownik: prof. dr hab. Roman Wieruszewski (2008-2011)

Nagrody i stypendia


 • Stypendium START dla młodych prawników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe przyznane przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej Dr Aleksandrze Gliszczyńskiej Grabias w 2012 roku
 • Stypendium START dla młodych prawników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe przyznane przez Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej Dr Jelenie Kondratiewej-Bryzik w 2011 roku.
 • Wyróżnienie dla dr Jeleny Kondratiewej – Bryzik, w XLV Ogólnopolskim Konkursie Redakcji ,,Państwa i Prawa’’ na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w 2009 r., za pracę doktorską pt. ,,Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych’’
 • Roczne stypendium naukowe w Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Antysemityzmem Uniwersytetu Yale w USA dla mgr Aleksandry Gliszczyńskiej – Grabias, 2010/2011
 • Stypendium Felix Posen Fellowship Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie na rok 2008 oraz 2009 dla mgr Aleksandry Gliszczyńskiej – Grabias
 • Stypendium konferencyjne Rothschild Foundation Europe dla mgr Aleksandry Gliszczyńskiej – Grabias, lipiec 2010

Najnowsze publikacje


 • Law and Memory: Towards Legal Governance of History, red. Gliszczyńska-Grabias, U. Belavusau, Cambridge 2017;
 • Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, red. R. Wieruszewski, Warszawa: Beck 2017;
 • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego, red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa: Wolters Kluwer 2017
 • Baranowska, Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw , Warszawa: Beck 2017
 • Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, red. G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Warszawa: Wolters Kluwer 2014
 • Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty prawa międzynarodowego A. Gliszczyńska-Grabias, Wolters Kluwer, Warszawa 2014Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii [red.] K. Sękowska-Kozłowska oraz J. Kondrata-Bryzik, Wolters Kluwer, Warszawa 2013Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz [red.] R. Wieruszewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2012

Współpraca międzynarodowa


Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, od początków swego istnienia, współpracuje z szeregiem instytucji zagranicznych, w tym w szczególności z:

 • Dyrekcją Generalną Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu
 • Urzędem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka w Genewie
 • Instytutem Praw Człowieka Uniwersytetu Abo Akademii w Turku (Finlandia)
 • Holenderskim Instytutem Praw Człowieka (SIM) w Utrechcie
 • Procesem Haskim w dziedzinie Uchodźców i Migracji

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN jest ponadto członkiem następujących międzynarodowych sieci naukowych i edukacyjnych:

 • European Inter-University Centre for Human Rights Centre for Human Rights & Democratisation (EIUC) – Europejskie Centrum Między-Uniwersyteckie na Rzecz Praw Człowieka i Demokratyzacji – we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • European Master s Degree in Human Rights & Democratisation (E.MA) – Europejski Program Studiów Magisterskich w dziedzinie Praw Człowieka i Demokratyzacji – we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Association of Human Rights Institutes – Stowarzyszenie Instytutów Praw Człowieka (AHRI)
 • EU-China Human Rights Network – Sieć Praw Człowieka UE-Chiny

Kurs międzynarodowej ochrony praw człowieka


Od 1992 roku Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN organizuje corocznie dziesięciodniowy kurs poświęcony międzynarodowej ochronie praw człowieka. Kurs skierowany jest przede wszystkim do młodych aktywistów w dziedzinie praw człowieka: prawników, dziennikarzy, naukowców, studentów i pracowników organizacji pozarządowych, zarówno z kraju jak i zagranicy. Do grona wykładowców kursu należą profesorowie z polskich i zagranicznych uczelni, eksperci współpracujący m.in. z ONZ, Radą Europy i OBWE. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.


Ogólnopolskie konferencje i spotkania naukowe


Od 2008 r. Poznańskie Centrum Praw Człowieka organizuje w Poznaniu coroczne, ogólnopolskie konferencje naukowe, przy współpracy z Zakładem Praw Człowieka WPiA UW oraz Wydziałem Prawa UAM. Pierwsza konferencja miała miejsce w październiku 2008 r. i poświęcona była problematyce orientacji seksualnej i tożsamości płciowej w ujęciu prawnym. Kolejne konferencje dotyczyły następujących tematów: Mowa nienawiści vs. wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne (2009); Prawne granice wolności sumienia i wyznania (2010); Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii (2011); Prawo polskie a Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – główne wyzwania (2012); 20 lat ochrony praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej : Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość (2013). Projekt będzie realizowany w kolejnych latach.

Od 2009 r. Poznańskie Centrum Praw Człowieka organizuje wykłady otwarte wybitnych prawników zaangażowanych w ochronę praw człowieka. Wykłady wygłosili m.in. prof. Wiktor Osiatyński, prof. Wojciech Sadurski, senator Józef Pinior.