Zakłady naukowe

Zakład Prawa Europejskiego

Obszary badawcze, wspólne publikacje pracowników Zakładu:

Kierownikiem Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN jest dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN.

Badania prowadzone przez pracowników Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych dotyczą stosowania i wykonywania prawa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym. Analizowane są w szczególności zagadnienia sądowego stosowania prawa unijnego oraz ochrony praw człowieka i praw podstawowych, przy czym kwestie te są podejmowane zarówno w ujęciu ogólnym i teoretycznoprawnym, jak również w odniesieniu do wybranych obszarów prawa Unii Europejskiej, takich jak współpraca sądowa w sprawach karnych, prawo azylowe i imigracyjne, prawo antydyskryminacyjne. Istotnym motywem przewodnim tych badań jest identyfikowanie konstytucyjnych i aksjologicznych wyzwań dla jednolitości Unii Europejskiej oraz podejmowanie prób odpowiedzi na te wyzwania. Jednym z istotnych obszarów badań prowadzonych w Zakładzie Prawa Europejskiego są ponadto zagadnienia konstytucjonalizmu europejskiego, w szczególności tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz pluralistyczne koncepcje relacji prawa unijnego i krajowego. Badania są prowadzone m.in. w ramach realizacji grantów badawczych oraz przy współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Wyniki badań są publikowane w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych oraz monografiach.

Publikacje wspólne zespołu pracowników naukowych Zakładu Prawa Europejskiego:

  • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), tom II – Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, pod redakcją M. Szwarc-Kuczer, K. Kowalik-Bańczyk, Warszawa 2007, ss. 1049;
  • Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych, A. Wróbel, W. Czapliński (red.), Warszawa 2007, ss. 490 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w latach 2005-2006);
  • Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2009, ss. 396 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego w INP PAN w 2009 r.);
  • Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, wydanie 2, A. Wróbel (red.) Warszawa 2010, ss. 1060;
  • Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, A. Wróbel (red.), Warszawa 2011, ss. 976 (publikacja będąca efektem realizacji projektu badawczego realizowanego w INP PAN w latach 2008-2010);
  • Karta Praw Podstawowych. Komentarz, A. Wróbel (red.), Warszawa 2013, ss. 1443;
  • Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, M. Taborowski (red.), Warszawa 2017.

Pracownicy Zakładu Prawa Europejskiego byli także zaangażowani jako redaktorzy tomów oraz współautorzy w przygotowanie – pod kierunkiem naukowym prof. Andrzeja Wróbla:

  • Komentarza do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2008; tom II pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M.Szwarc-Kuczer, Warszawa 2009; tom III pod redakcją J. Łacny i D. Kornobis-Romanowskiej, Warszawa 2010);
  • Komentarza do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2012, ss. 1352; tom II pod redakcją K. Kowalik-Bańczyk i M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2012, ss. 1692; tom III pod redakcją J. Łacny i D. Kornobis-Romanowskiej, 2012, s. 1240).

Realizowane projekty naukowe:

Aktualnie w Zakładzie Prawa Europejskiego realizowane są następujące projekty badawcze:

– prace publikacyjne nad Systemem Prawa Unii Europejskiej (wyd. Beck) – prof. A. Wróbel, prof. M. Szwarc, prof. D. Miąsik, dr Agnieszka Sołtys;

– badania naukowe realizowane w ramach grantu 2014/13/B/HS5/00528 Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskie – Prof. Andrzej Wróbel (kierownik grantu);

– badania naukowe realizowane w ramach grantu NCN 2017/27/B/HS5/03043 pt. Konstytucjonalizm europejski. Pluralistyczna koncepcja relacji prawa unijnego i krajowego w orzecznictwie sądowym – Prof. Andrzej Wróbel (kierownik grantu), dr Agnieszka Sołtys (wykonawca);

– badania naukowe realizowane w ramach grantu UMO-2017/27/B/HS5/02073 Swoboda przepływu usług w modelu gospodarki dzielenia się – wyzwania regulacyjne na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej – prof. M. Szwarc.