Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Samorząd doktorantów INP PAN

Zarząd

Przewodnicząca - Paulina Janik

Wiceprzewodniczący - Kamil Rudol

Sekretarz - Wojciech Maciołek

adres do korespondencji
00-330 Warszawa ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)

e-mail
samorzad.inp.pan@gmail.com

Regulamin
Samorządu Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk


I. Postanowienia ogólne

§ 1. Samorząd Doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej „Samorządem“, stanowi zrzeszenie doktorantów Studiów Doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
§ 2. Samorząd tworzą wszyscy uczestnicy Studiów Doktoranckich organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
§ 3. Samorząd działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, ze zm.);
b) statutu Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.;
c) statutu Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 listopada 1998 r.;
d) niniejszego regulaminu.
§ 4. Celami działalności Samorządu są:
a) integrowanie społeczności doktorantów;
b) współpraca z Władzami Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Kierownictwem Studiów Doktoranckich w sprawach dotyczących doktorantów, realizowana w szczególności poprzez działania opiniodawcze oraz występowanie z propozycjami działań na rzecz społeczności doktorantów;
c) współpraca z innymi organizacjami doktorantów działającymi w ramach Polskiej Akademii Nauk oraz innych jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni wyższych;
d) współpraca w ramach naukowych i organizacyjnych przedsięwzięć Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
e) uczestnictwo przez swojego przedstawiciela w posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
f) współpraca z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi.

II. Członkowie Samorządu

§ 5. Członkami Samorządu są wszyscy uczestnicy Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
§ 6. Członkowie Samorządu mają prawo do:
a) brania udziału w pracach Samorządu;
b) wybierania i bycia wybieranym do pełnienia funkcji w Zarządzie;
c) otrzymywania informacji o pracy Zarządu;
d) występowania z wnioskami do Zarządu.
§ 7. Członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania aktów prawnych wskazanych w § 3 oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Doktorantów oraz Zarząd.

III. Organy Samorządu

§ 8. Organami Samorządu są:
a) Zgromadzenie Doktorantów;
b) Zarząd.
§ 9. Zgromadzenie Doktorantów skupia wszystkich członków Samorządu. Do jego kompetencji należy:
a) wybór oraz odwołanie członków Zarządu;
b) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Samorządu oraz Studiów Doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
d) uchwalanie i zmiana Regulaminu Samorządu.
§ 10. Zgromadzenie Doktorantów zwoływane jest przez Zarząd działający z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 15 doktorantów. Informacja o terminie Zgromadzenia oraz planowanym porządku obrad przekazywana jest wszystkim doktorantom co najmniej na 14 dni przed jego terminem, z zastrzeżeniem § 24.
§ 11. Zgromadzenie Doktorantów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych doktorantów, chyba że przepisy poniższe stanowią odmiennie.
§ 12. W skład Zarządu wchodzą:
a) Przewodniczący;
b) Wiceprzewodniczący;
c) Sekretarz.
§ 13. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
a) kierowanie pracami Samorządu;
b) reprezentowanie Samorządu wobec Władz Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Kierownictwa Studiów Doktoranckich oraz podmiotów spoza Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
c) przewodniczenie Zgromadzeniu Doktorantów oraz posiedzeniom Zarządu;
d) pełnienie innych zadań określonych uchwałą Zgromadzenia Doktorantów lub Zarządu.
§ 14. Do obowiązków Wiceprzewodniczącego należy:
a) zastępowanie Przewodniczącego na jego wniosek lub w razie braku możliwości sprawowania przez niego funkcji;
b) pełnienie innych zadań wyznaczonych uchwałą Zgromadzenia Doktorantów lub Zarządu.
§ 15. W wypadku realizowania przez Samorząd przedsięwzięć związanych z dysponowaniem środkami finansowymi:
a) działania w zakresie ich gromadzenia oraz dokumentowania wpływów i wydatków podejmuje Sekretarz na podstawie każdorazowej uchwały Zarządu;
b) po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia Sekretarz przedstawia Zarządowi pisemne sprawozdanie w zakresie opisanym w lit. a;
c) uchwała ta zostaje podana do wiadomości wszystkich Doktorantów.
§ 16. Zarząd wyłania spośród swoich członków reprezentanta w Radzie Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.
§ 17. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§ 18. Członkowie Zarządu wybierani są na roczną kadencję uchwałą Zgromadzenia Doktorantów. Wybór na kolejną kadencję nie jest możliwy w wypadku podjęcia przez Zgromadzenie Doktorantów uchwały o odmowie udzielenia absolutorium za poprzedni rok.
§ 19. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wyniku:
a) upływu kadencji Zarządu;
b) odwołania przez Zgromadzenie Doktorantów większością 2/3 głosów obecnych doktorantów;
c) rezygnacji złożonej na piśmie pod rygorem nieważności i podanej do wiadomości wszystkich doktorantów;
d) utraty członkostwa w Samorządzie.
§ 20. W razie ustania członkostwa w Zarządzie z przyczyn innych niż wskazane w § 19 lit. a Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwałę o obsadzeniu opróżnionego stanowiska na pozostałą część kadencji.
§ 21. Po zakończeniu kadencji Zarządu Przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu Doktorantów sprawozdanie z rocznej działalności Samorządu, w tym z działalności finansowej realizowanej zgodnie z § 15, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

IV. Zmiana Regulaminu

§ 22. Zmiana Regulaminu następuje uchwałą Zgromadzenia Doktorantów podjętą większością 3/5 głosów obecnych doktorantów.
§ 23. Z wnioskiem o zmianę Regulaminu może wystąpić Zarząd lub co najmniej 20 członków Samorządu.
§ 24. W wypadku wniosku o zmianę Regulaminu informacja o terminie Zgromadzenia Doktorantów zostaje przekazana wszystkim doktorantom wraz z projektem uchwały zmieniającej na 21 dni przed terminem Zgromadzenia.

V.Postanowienie końcowe

§ 25. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Dokument podpisał:
Data utworzenia: 26-02-2014
Dokument opublikował: Str09@1
Data publikacji: 25-10-2017