Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – III edycja – NABÓR ZAKOŃCZONY

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Wykładowcy  |  Zgłoszenia

Opis


I. Dwusemestralne studia podyplomowe są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
pod patronatem:
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji


II. Celem studiów podyplomowych jest kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


III. Zajęcia rozpoczynają się 7 października 2017 r. i obejmują 150 godzin wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Program studiów podyplomowych podzielono na 4 bloków tematycznych dotyczących: podstawowych zagadnień ochrony danych osobowych, obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych określonych w przepisach reformujących ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce, wykonywania zadań inspektora ochrony danych oraz zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Zajęcie odbywają się w formie wykładów, podczas których słuchacze poznają przepisy o ochronie danych osobowych, które zaczynają obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. Oprócz tego zajęcia aż w trzech blokach będą prowadzone w formie warsztatów, które liczba w porównaniu do dwóch poprzednich edycji studiów z powodu potrzeby nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania nowych obowiązków ochrony danych osobowych.

W poszczególnych blokach przedstawione zostaną m.in. zagadnienia:

1. w bloku: „Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych”: ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego po reformie przepisów o ochronie danych osobowych, zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uzupełniających przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej, podmioty obowiązane do ochrony danych osobowych, proces dostosowywania do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rodzaje obowiązków nałożonych na administratora oraz podmiot przetwarzający, organy do spraw ochrony danych osobowych;

2. w bloku „Obowiązki ochrony danych osobowych”: podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych, obowiązki informacyjne administratora, tryb realizacji praw osób, których dotyczą, materialna realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą, profilowanie danych osobowych i zakaz zautomatyzowanych decyzji indywidualnych, zabezpieczenie danych osobowych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych., naruszenia ochrony danych, transfer danych do państwa trzecich, prawne aspekty ochrony danych osobowych w sieciach teleinformatycznych, mechanizmy zgodności i spójności;

3. w bloku: „Inspektor ochrony danych”: wyznaczanie inspektora ochrony danych, pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej, zadania inspektora ochrony danych i ich realizacja, monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami przez inspektora ochrony danych, realizacja przez IOD uprawnień przez osoby, których dane dotyczą, współpraca inspektora ochrony danych z organem nadzorczym, etyka w działalności inspektora ochrony danych;

4. w bloku „Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych”: zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm serii ISO2700x, metodyki szacowania ryzyka, bezpieczeństwo danych a technologie informatyczne, przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.

IV. Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej oraz wybitni specjaliści – praktycy, w tym radcowie prawni, adwokaci, specjaliści w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji i doświadczeni administratorzy bezpieczeństwa informacji, jak również pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych.

V. Wszystkie zajęcia odbywają się w Instytucie Nauk Prawnych PAN, w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica).

VI. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz uzyskania zaliczenia końcowego egzaminu

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym
w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego,
współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.Regulamin

Wzór umowy

Patroni medialni: