Ta strona korzysta z plików cookies. Możecie Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki.

          
Szukaj:
O Instytucie Nauk Prawnych PAN
Kierownictwo
Rada Naukowa
Postępowania awansowe
Aktualności
Spotkania naukowe
Aktualne badania naukowe
Zakłady naukowo-badawcze
Inne stanowiska pracy
Wydawnictwa
Towarzystwa i inne organizacje
Studia podyplomowe i szkolenia
Studia doktoranckie
Informacje dla słuchaczy
Zamówienia publiczne
Biblioteka
Polska Bibliografia Prawnicza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – III edycja – NABÓR ZAKOŃCZONY

Opis  |  Sekretariat  |  Program  |  Wykładowcy  |  Zgłoszenia

Program


Rada Programowa studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”:

prof. dr hab. Andrzej Bierć (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Maciej Byczkowski (Prezes, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
adw. Xawery Konarski (Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna)
Andrzej Rutkowski (Wiceprezes, Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
doc. dr Arwid Mednis (Uniwersytet Warszawski)
prof. PW dr. hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Politechnika Warszawska)
adw. dr Paweł Litwiński (Instytut Allerhanda)
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)


Program studiów podyplomowych

Blok 1
Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych
1. Ochrona danych osobowych w systemie źródeł prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego i międzynarodowego po reformie przepisów o ochronie danych osobowych
2. Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uzupełniających przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej. Pojęcie danych osobowych.
3. Podmioty obowiązane do ochrony danych osobowych: administrator, współadministrator podmiot przetwarzający, dalszy podmiot przetwarzający.
4. Proces dostosowywania do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Rodzaje obowiązków nałożonych na administratora oraz podmiot przetwarzający.
5. Organy do spraw ochrony danych osobowych (Europejska Rada Ochrony Danych, polski organ nadzorczy). Kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych.

Blok 2
Obowiązki ochrony danych osobowych
6. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności. Warunek rozliczalności.
7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych . Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych.
8. Powierzenie i podpowierzenie przetwarzania danych osobowych (wykład)
9. Warsztaty. Sporządzanie umów powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych oraz uzgodnień miedzy współadministratorami.
10. Obowiązki informacyjne administratora.
11. Tryb realizacji praw osób, których dotyczą.
12. Realizacja uprawnień informacyjnych osób, których dane dotyczą (prawo otrzymania kopii danych osobowych i informacji o przetwarzaniu danych, prawo do przenoszalności danych)
13. Realizacja uprawnień korekcyjnych osób, których dane dotyczą (prawo do sprostowania danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania)
14. Profilowanie danych osobowych i zakaz zautomatyzowanych decyzji indywidualnych.
15. Warsztaty. Sporządzanie oświadczeń w stosunkach z osobami, których dane dotyczą (zgoda na przetwarzanie, komunikaty informacyjne, odpowiedzi na żądania)
16. Zabezpieczenie danych osobowych. Upoważnianie osób do przetwarzania danych osobowych. Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
17. Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych
18. Prowadzenie Rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.
19. Ocena skutków dla ochrony danych osobowych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym. Zadania inspektora ochrony danych w postępowaniach.
20. Naruszenia ochrony danych – zgłaszanie i ewidencjonowanie.
21. Transfer danych do państwa trzecich
22. Mechanizmy zgodności: certyfikacja oraz kodeksy postępowania
23. Prawne aspekty ochrony danych osobowych w sieciach teleinformatycznych
24. Kompetencje organu nadzorczego oraz postępowania prowadzone przez organ nadzorczy. Administracyjne kary pieniężne.
25. Administracyjne i sądowe środki ochrony przysługujące osobie, której dane dotyczą.
26. Transgraniczne przetwarzanie danych. Mechanizmy zgodności i spójności.

Blok 3
Inspektor ochrony danych
27. Wyznaczanie inspektora ochrony danych oraz obowiązki informacyjne z tym związane.
28. Pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej.
29. Zadania inspektora ochrony danych i ich realizacja.
30. Warsztaty: Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami przez inspektora ochrony danych.
31. Warsztaty: Tworzenie przez inspektora ochrony danych polityk ochrony danych oraz rejestrów czynności przetwarzania danych.
32. Inspektor ochrony danych a realizacja uprawnień przez osoby, których dane dotyczą.
33. Współpraca inspektora ochrony danych z organem nadzorczym. Rola punktu kontaktowego.
34. Etyka w działalności inspektora ochrony danych.

Blok 4
Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych
35. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji według norm serii ISO2700x.
36. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Metodyki szacowania ryzyka.
37. Bezpieczeństwo danych a technologie informatyczne.
38. Warsztaty: Przeprowadzanie analizy ryzyka zgodnie z RODO. Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.
39. Kolokwium końcowe

W sumie 150 godzin

Harmonogram